Salutdagarna

Syftet med Salutdagarna är att vidmakthålla Salut-satsningens hälsofrämjande insatser. Basen är lärandeseminarium med fokus på systematisk förbättringsarbete. Dagarna är också en plattform för samverkan och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte.

Kompetensutveckling gällande målområde:

  • trygga och goda uppväxtvillkor
  • ökad fysisk aktivitet
  • goda matvanor.

Salutdagarna riktar sig mot personal inom:

  • barnhälsovård
  • familjecentral
  • folktandvård
  • mödrahälsovård
  • socialtjänst
  • öppen förskola.

Salutdagarna 2024

Då regionen har Cosmicinförandet att förhålla sig till och det kommer att behövas utbildningsinsatser kring det under 2024 så har inga Salutdagar planerats för februari utan alternativa dagar ses över både avseende tidpunkt och format. Mer information kommer under början av 2024.

Salutdagarna 2023

Familjeliv och normbrytande funktionalitet

Temat utgår från materialen:

En förälder blir till  
Förstå familjen

Presentationer från dagarna:

Välkommen och inledning samt workshop och diskussion

Föreläsning Christine Bylund, Umeå universitet

Salutdagarna 2022

Samtalet som verktyg för bättre levnadsvanor

Moderator: Anneli Ivarsson, barnläkare och professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap.

Föredragshållare: Cecilia Edström, Gabriella Sjöström Green och Johannes Dock, hälsoutvecklare, folkhälsoenheten, samt representanter från verksamheterna som ingår i Saluts arbetsprocesser

Det börjar med barnen - hur är läget i Västerbotten?

Nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

På gång inom Salut-satsningen – exempel från verksamheterna:
Föräldrastöd i grupp

Mödrahälsovård och tandvård

Swelife

 

Att stötta till förändring med samtalet som verktyg

Hur och när tar vi med barnet i samtalet?

Salutdagarna 2021

Barnhälsovården, Välkommen, Salut-satsningen

Johanna Kuisma Löfbom, Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård
Anneli Ivarsson, folkhälsoenheten

2021-02-18 Salutdag BHV Intro.pdf

Enskilt föräldrasamtal

Anna Falck, Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård
Emma Wasara, folkhälsoenheten

2021-02-18 Salutdag BHV Enskilt föräldrasamtal.pdf

Mödrahälsovården

Hanna Nyström, Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård
Cecilia Hellberg, folkhälsoenheten

Viktstabilitet och föräldrastöd i grupp

Hanna Nyström, Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård
Cecilia Hellberg, folkhälsoenheten

2021-02-23 Salutdag MHV.pdf

Öppen förskola, välkommen, Salut-satsningen

Anneli Ivarsson och Cecilia Hellberg, folkhälsoenheten

Hur vi stöttar föräldrar med särskilda behov

Anette Lundman, Råd och stöd, Umeå

Hälsofrämjande arbete i en pandemi

Ulrika Block, Första linjen, Umeå kommun

2021-03-03 Salutdag öppen förskola.pdf

Folktandvården

Karin Sunnegårdh, folktandvården
Anneli Ivarsson, folkhälsoenheten

2021-03-04 Salutdag FTV Intro.pdf

Barnets väg i tandvården

Karin Sunnegårdh, Johanna Gyll och Emelie Larsson, folktandvården

2021-03-04 Salutdag FTV KSG.pdf
2021-03-04 Salutdag FTV JG.pdf
2021-03-04 Salutdag FTV EL.pdf

Utvärdering 

2020-03-23 Utvärdering Salutdagarna 2021.pdf

Program

Program Salutdagarna 2021.pdf

Salutdagarna 2020

Ämnet för dagarna

Kulturell medvetenhet och kompetens– att möta barn och föräldrar på lika villkor och tar liksom tidigare år avstamp i boken En förälder blir till.
Under dagen kommer vi också att knyta an till barnkonventionen och summera visionen.

Salutdagarna 2019

Ämnet för dagarna

Psykisk hälsa – om att se till hela familjens hälsa och för barnets bästa vara uppmärksam på hur föräldrarna mår.

Bildspel och minnesanteckningar

På gång inom Salut-satsningen, aktuella arbetsprocesser:

En förälder blir till - psykisk hälsa:

Hur mår föräldrar och 3-åringar i Västerbotten:

Vardagsbekymmer i familjer idag:

Salutdagar 2018

Salutdagar 2017

Salutdagar 2016

 Salutdagar 2015