Sexuell hälsa

Här finns information om hur vi jobbar med sexuell hälsa, i det ingår bland annat prevention av hiv/STI och oönskade graviditeter. Du hittar också information om hur du söker pengar för förebyggande insatser mot spridningen av hiv/aids och STI samt filmer om sexuell hälsa som kan användas i undervisning.

Könssjukdomar på 1177 Vårdguiden

Här kan du testa dig för könssjukdomar i Västerbotten.

Sexuellt överförda infektioner på 1177.se
Illustration av en kondom.

Vad är sexuell hälsa?

Sexuell hälsa är en rättighet och god sexuell hälsa bidrar till en gott hälsotillstånd. En god sexuell hälsa kan vara frihet från sexuellt överförda infektioner, att ha tillgång till preventivmedel och fertilitetsbehandling eller att kunna bestämma över sin egen sexualitet. Arbetet kring sexuell hälsa inom regionen bedrivs i samarbete med bland annat Smittskyddsenheten, hud/STD-kliniken och ungdomshälsor/ungdomsmottagningar runt om i länet. Arbetet med sexuell hälsa bedrivs utifrån ett intersektionellt perspektiv där faktorer som sexuell läggning, ålder, kön, etnicitet och funktionsförmåga inkluderas.

Broschyr: Sexuell hälsa - en rättighet

Gratiskondomer.nu

Regionen driver i samarbete med de tre övriga nordligaste länen sidan gratiskondomer.nu där privatpersoner under 30 år kan beställa gratis kondomer och glidmedel. Syftet är att tillgängliggöra kondomer och minska spridning av klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner. Gratiskondomer.nu finns också på Facebook och marknadsförs genom olika kampanjer, varav två aktuella kampanjer är Kondomens CV och PÅ eller AV. Du kan se kampanjfilmerna på vår YouTube-kanal.

Här kommer du till kampanjfilmerna på YouTube-kanalen.

Kondomens CV

Kondomens CV är en kampanj som tagits fram under en tävling för studenter för att marknadsföra gratiskondomer.nu. För beställning av material som tillhör kampanjen, kontakta Helena Gard. Se kontaktuppgifter längre ned.

PÅ eller AV?

PÅ eller AV är en kampanj med reklamfilmer för gratiskondomer.nu. För beställning av material som tillhör kampanjen, kontakta Eva-Britt Carlsten. Se kontaktuppgifter längre ned.

Utbildning av personal

Inom området sexuell hälsa arrangeras årligen flera utbildningar riktat till olika yrkesgrupper, tidigare har utbildningar arrangerats riktat till bland annat vårdpersonal, skolpersonal och personal som möter nyanlända personer.

Prata om sexuell hälsa med hjälp av film

Det här vänder sig till skolpersonal, fritidsgårdspersonal, föreningar och andra som möter unga personer i sin profession och/eller verksamhet.

Att välja fiktion som film i undervisningssyfte ger möjlighet till identifikation, distansering och skapandet av en gemensam erfarenhetsplattform. Frågor som berör identitet och värdegrund kan vara problematiska att ta upp i till exempel klassrumssituationer då det kan vara känsligt att utmärka sig. Där kommer film in. Tittaren kan identifiera sig och samtidigt se sin situation utifrån. En distans skapas via den fiktiva världen, den värld som kunde ha varit verklig. Därifrån finns sätt att diskutera på ett avdramatiserat sätt. Dessutom har gemensamma referenspunkter skapats, en erfarenhetsplattform utifrån filmens fiktiva händelser och karaktärer.

Pinigt-filmerna

Stillbild från Pinigt-filmerna.

Pinigt är en serie animerade filmer om pinsamheter och sex. Som sexualundervisning fast roligare! De är perfekta underlag till diskussioner i ett ämne som kan kännas svårt och privat. Pinigt-filmerna är baserade på sanna historier om pinsamheter som unga har skickat in.

Här hittar du pinigt-filmerna

Pinigt på 30 minuter – en kortversion av samtalshandledningen där en film och föreslagna diskussionsfrågor beräknas ta ungefär en halvtimme

Samtalshandledning – en mer djupgående handledning för längre lektioner

Hur går det till att testa sig?

 

En animerad informationsfilm på fyra språk som visar hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner, STI, och hur det går till att testa sig. Den kan användas i undervisningssammanhang, fortbildningar och hälsosamtal. Den är också användbar till personer som inte är läs- och skrivkunniga.

Helena Gard Hälsoutvecklare, sjuksköterska
E-post
helena.gard@regionvasterbotten.se
Mobil
070-379 70 25