Västerbottens hälsoundersökning, VHU

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, erbjuds de som bor i länets kommuner. Målet är att motivera och stödja hälsosammare levnads- och vardagsvanor och på så sätt minska risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Västerbottens hälsoundersökningar

På 1177.se kan du läsa om vilka som får delta och hur hälsoundersökningarna går till.

Läs mer om VHU på 1177.se
Man och vårdpersonal.

Vad är VHU?

De som fyller 40, 50 eller 60 år bjuds in till två besök på sin hälsocentral. Det första besöket är en individuell hälsoundersökning, då man också fyller i en hälsoenkät. Vid det andra besöket får deltagaren möjlighet att diskutera sina frisk- och riskfaktorer i ett hälsosamtal med en specialutbildad VHU-sköterska.

Med utgångspunkt från resultatet av hälsoundersökningen och svaren i hälsoenkäten samtalar deltagaren med en specialutbildad sjuksköterska om sina levnadsvanor och sina risk- och friskfaktorer. Genom samtalet får deltagaren stöd att förändra ohälsosamma vanor och minska risken för framtida sjukdom. Undersökningen är också ett sätt att hitta de personer som har hög risk för hjärt-kärlsjukdomar och behöver medicinsk behandling.

Varför satsar regionen på VHU?

VHU är en satsning för att främja befolkningens hälsa. Fokus ligger i första hand på att förhindra hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Hälsoundersökningarna har en sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande inriktning och deltagarna erbjuds stöd och motivation till mer hälsosamma levnadsvanor. När många personer påverkas att göra ledvnadsvaneförändringar i rätt riktning har det stor effekt på hälsan i befolkningen.

Vilken nytta ger VHU?

Sedan 1996 ingår VHU i den ordinarie verksamheten inom primärvården. Mellan 1990 och 2018 har 184 000 hälsoundersökningar med hälsosamtal genomförts.

Vid en utvärdering av de undersökningar som genomfördes mellan 1990 och 2006 jämförde man antalet dödsfall som inträffat bland målbefolkningen för Västerbottens hälsoundersökningar, både deltagare och icke-deltagare, med antalet dödsfall som skulle ha inträffat om dödligheten hade varit densamma som bland personer med samma ålder och kön under samma tidsperiod i resten av landet (1). Resultatet visade att dödligheten hos målbefolkningen i Västerbotten var knappt 10 procent lägre än förväntat. Det motsvarar 587 dödsfall som inte inträffat, det vill säga dödsfall som har förebyggts.

En hälsoekonomisk utvärdering visar att de genomförda undersökningarna är mycket kostnadseffektiva, då de vunna levnadsåren inneburit en besparing för sjukvården som är cirka 50 procent större än kostnaden för hälsoundersökningarna (2).

I VHU identifieras också de individer som behöver riktade insatser från sjukvården. Personer som upptäcks ha högt blodtryck eller diabetes, erbjuds fortsatt utredning och behandling. Det är nyligen visat att de individer som fick sin diabetes upptäckt via VHU har mindre komplikationer och bättre överlevnad än de som diagnosticerats inom vården med anledning av symtom (3).

Referenser

1. Blomstedt Y, Norberg M, Stenlund H, Nystrom L, Lonnberg G, Boman K, et al. Impact of a combined community and primary care prevention strategy on all-cause and cardiovascular mortality: a cohort analysis based on 1 million person-years of follow-up in Vasterbotten County, Sweden, during 1990-2006. BMJ Open. 2015;5(12):e009651.

2. Lindholm L, Stenling A, Norberg M, Stenlund H, Weinehall L. A cost-effectiveness analysis of a community based CVD program in Sweden based on a retrospective register cohort. BMC Public Health. 2018;18(1):452.

3. Feldman A, Griffin S, Fhärm E, Norberg M, Wennberg P, Weinehall L et al. Screening for type 2 diabetes: do screen-detected cases fare better? Diabetologia. 2017;60:2200

Vilken kompetens behövs för personal som genomför VHU?

Hälso- och sjukvårdspersonal som genomför riktade hälsosamtal inom Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, ska ha kompetens och möjligheten att arbeta med VHU som det beskrivs nedan:

  • Minst 3 års högskole- eller universitetsutbildning (eller motsvarande) inom hälso- och sjukvård, företrädesvis (legitimerad) distriktssköterska eller sjuksköterska, men även läkare, dietist, arbetsterapeut och fysioterapeut.
  • Av regionen godkänd VHU-grundutbildning i riktade hälsosamtal. För distriktssköterskor, sjuksköterskor och läkare är utbildningen 8 timmar. Utbildningen är 40 timmar för *dietist, *arbetsterapeut och *fysioterapeut.
  • Av regionen godkänd utbildning i motiverande samtal med kompetens att kunna tillämpa teoribaserade och strukturerade åtgärder som motiverande strategier och beteendetekniker med ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt. Utbildningen sträcker sig över ca 2 dagar.
  • Delta regelbundet i fortbildning och följer kunskapsutvecklingen för att vara uppdaterad avseende evidens inom området prevention av hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.
  • Arbeta enligt VHU-riktlinjerna, regelbundet och i tillräcklig omfattning med deltagare/patienter som ska genomföra förändringar med utgångspunkt från innehållet i metoden riktade hälsosamtal.
  • Kunskap om att evidensbaserad patientinformation om levnadsvanor kan hittas på 1177.

* VHU-rutin för yrkesgrupperna legitimerad dietist, arbetsterapeut och fysioterapeut, tas fram i ett pilotarbete i samverkan med primärvården, Region Västerbotten. I piloten ingår att strukturerat utveckla, utvärdera och implementera arbetssättet och möjligheten för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister att bidra i VHU-genomförandet. 

Hälso- och sjukvårdspersonal som genomför hälsoundersökning/provtagning i VHU ska ha kompetens och möjligheten att arbeta med VHU som det beskrivs nedan:

  • Ha rätt kompetens att utföra arbetsuppgiften.
  • 4 timmars VHU-grundutbildning.

 

Carina Gustafsson Hälsoutvecklare, sjuksköterska, koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar
E-post
vhu@regionvasterbotten.se
Mobil
072-220 90 09
Patrik Wennberg Allmänspecialist, medicinskt ansvarig läkare för Västerbottens hälsoundersökningar (VHU). Docent och forskningskoordinator VHU
E-post
vhu@regionvasterbotten.se