Västerbottens hälsoundersökning, VHU

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, erbjuds de som bor i länets kommuner. Målet är att motivera och stödja hälsosammare levnads- och vardagsvanor och på så sätt minska risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Man och vårdpersonal.

De som fyller 40, 50 eller 60 år bjuds in till två besök. Det första besöket är en individuell hälsoundersökning, då man också fyller i en hälsoenkät. Vid det andra besöket får deltagaren möjlighet att diskutera sina frisk- och riskfaktorer i ett hälsosamtal med en specialutbildad VHU-sköterska.

Varför är det en bra idé att delta i en hälsoundersökning och ett hälsosamtal?

Med utgångspunkt från resultatet av hälsoundersökningen och svaren i hälsoenkäten samtalar deltagaren med en specialutbildad sjuksköterska om sina levnadsvanor och sina risk- och friskfaktorer. Genom samtalet får deltagaren stöd att förändra ohälsosamma vanor och minska risken för framtida sjukdom. Undersökningen är också ett sätt att hitta de personer som har hög risk för hjärt-kärlsjukdomar och behöver medicinsk behandling.

Vem får delta?

Hälsocentraler, privata eller i regionens regi, bjuder varje år in sina listade 40-, 50- och 60-åringar. Man är också välkommen att delta i VHU året efter om det passar bättre. Varje år genomförs cirka 6000 hälsoundersökningar inom ramen för VHU.

Så går Västerbottens hälsoundersökningar till

Hälsoundersökningen och hälsosamtalet omfattar två besök på hälsocentral eller sjukstuga.

Besök 1: Individuell hälsoundersökning

Deltagaren får en morgontid och kommer fastande för blodprovstagning för analys av blodfetter och blodsocker. Vid besöket sker även mätning av blodtryck och midjemått, samt vikt och längd för att bestämma BMI, Body Mass Index. Det görs också en så kallad sockerbelastning för att se hur kroppen tar hand om socker.

Deltagaren får fylla i en hälsoenkät angående sina mat-, tobaks- och alkoholvanor samt besvara frågor om hälsa, fysisk aktivitet, stillasittande och stress. Enkäten handlar även om hjärtkärl-sjukdomar i släkten, livskvalitet, social situation, familje- och arbetsförhållanden.

Tidsåtgång: cirka 2,5 timmar

Besök 2: Individuellt hälsosamtal

Vid hälsosamtalet går deltagaren och en sjuksköterska med specialistkompetens igenom provsvaren och svaren i hälsoenkäten. Syftet är att stötta deltagaren till att hitta hälsosamma vardagsvanor som är möjliga att genomföra på längre sikt.

Tidsåtgång: 30-60 minuter

Hälsoundersökning med provtagning kostar 200 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Hälsosamtalet är kostnadsfritt.

Deltagaren får en egen stjärnprofil

Hälsosamtalet fokuseras kring deltagarens personliga hälsoprofil. Personens mätvärden, provsvar och enkätsvar resulterar i en så kallad stjärnprofil. Stjärnans uddar representerar värden av blodtryck, blodfetter, blodsocker, BMI och midjemått samt enkätsvar gällande den självskattade hälsan, tobaksvanor, fysisk aktivitet, alkohol-och matvanor. Under hälsosamtalet pratar deltagaren och sjuksköterskan om hur deltagaren kan bibehålla eller förstärka hälsofrämjande vanor i vardagen. Det kan till exempel handla om ökad fysisk aktivitet, minskad alkoholkonsumtion, tobaksfrihet eller mer hälsosamma matvanor.

Personer som har så höga värden att de behöver medicinsk utredning eller behandling, till exempel högt blodtryck eller diabetes, får hjälp med fortsatt uppföljning.

Varför satsar regionen på VHU?

VHU är en satsning för att främja befolkningens hälsa. Fokus ligger i första hand på att förhindra hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Hälsoundersökningarna har en sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande inriktning och deltagarna erbjuds stöd och motivation till mer hälsosamma levnadsvanor. När många personer påverkas att göra levnadsvaneförändringar i rätt riktning har det stor effekt på hälsan i befolkningen.

Vilken nytta ger Västerbottens hälsoundersökningar?

Sedan 1996 ingår VHU i den ordinarie verksamheten inom primärvården. Mellan 1990 och 2018 har 184 000 hälsoundersökningar med hälsosamtal genomförts.

Vid en utvärdering av de undersökningar som genomfördes mellan 1990 och 2006 jämförde man antalet dödsfall som inträffat bland målbefolkningen för Västerbottens hälsoundersökningar, både deltagare och icke-deltagare, med antalet dödsfall som skulle ha inträffat om dödligheten hade varit densamma som bland personer med samma ålder och kön under samma tidsperiod i resten av landet (1). Resultatet visade att dödligheten hos målbefolkningen i Västerbotten var knappt 10 procent lägre än förväntat. Det motsvarar 587 dödsfall som inte inträffat, det vill säga dödsfall som har förebyggts.

En hälsoekonomisk utvärdering visar att de genomförda undersökningarna är mycket kostnadseffektiva, då de vunna levnadsåren inneburit en besparing för sjukvården som är cirka 50 procent större än kostnaden för hälsoundersökningarna (2).

I VHU identifieras också de individer som behöver riktade insatser från sjukvården. Personer som upptäcks ha högt blodtryck eller diabetes, erbjuds fortsatt utredning och behandling. Det är nyligen visat att de individer som fick sin diabetes upptäckt via VHU har mindre komplikationer och bättre överlevnad än de som diagnosticerats inom vården med anledning av symtom (3).

Vill du veta mer?

Under Data VHU-resultat kan du själv gå in och ta del av de undersökningsresultat som VHU har generat på gruppnivå.

Referenser

1. Blomstedt Y, Norberg M, Stenlund H, Nystrom L, Lonnberg G, Boman K, et al. Impact of a combined community and primary care prevention strategy on all-cause and cardiovascular mortality: a cohort analysis based on 1 million person-years of follow-up in Vasterbotten County, Sweden, during 1990-2006. BMJ Open. 2015;5(12):e009651.

2. Lindholm L, Stenling A, Norberg M, Stenlund H, Weinehall L. A cost-effectiveness analysis of a community based CVD program in Sweden based on a retrospective register cohort. BMC Public Health. 2018;18(1):452.

3. Feldman A, Griffin S, Fhärm E, Norberg M, Wennberg P, Weinehall L et al. Screening for type 2 diabetes: do screen-detected cases fare better? Diabetologia. 2017;60:2200

Anna Rosén Överläkare, interventionskoordinator för Västerbottens hälsoundersökningar
E-post
vhu@regionvasterbotten.se
Carina Gustafsson Hälsoutvecklare, sjuksköterska, koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar
E-post
vhu@regionvasterbotten.se
Mobil
072-220 90 09
Patrik Wennberg Distriktsläkare, docent, forskningskoordinator för Västerbottens hälsoundersökningar
E-post
vhu@regionvasterbotten.se