Stöd vid bygg- och fastighetsprojekt

Region Västerbottens anvisningar inom fastighetsområdet ska användas vid projektering och byggande av lokaler, anläggningar och tekniska system inom regionens fastighetsbestånd.

Allmänt

Uppdatering av anvisningarna sker löpande och utan avisering. Säkerställ därför att du använder den senaste versionen innan projekt påbörjas. Samarbetsparterna ansvarar alltid för att se till att myndighetskrav, lagar och regler uppfylls. Anvisningarna kompletterar dessa krav.

Så används anvisningarna

Anvisningarna bygger på Region Västerbottens övergripande mål för sina lokaler. Ta del av de övergripande målen nedan såväl som de allmänna- och detaljerade anvisningarna på länkarna här intill. Om uppgifterna är motstridiga gäller primärt de övergripande målen, därefter de allmänna anvisningarna och i tredje hand detaljerade anvisningarna.

Övergripande mål

Lokalernas utformning ska vara ett stöd för verksamheten. Ytbehovet ska hållas nere och förändringar i verksamheten underlättas. Fastigheterna och lokalerna ska underhållas så att värdet bibehålls. Underhåll ska planeras så att störningar i verksamheten minimeras. Vi strävar efter att minimera energianvändningen och minska mängden inköpt energi. Driftsäkerheten på tekniska system ska vara hög. Det ska finnas redundans hos prioriterade system. Region Västerbotten strävar efter att uppfylla rekommendationerna i skriften ”Den robusta sjukhusbyggnaden”.