Förflyttning - manuella rullstolar

Här finns dokument inom hjälpmedelsområdet manuella rullstolar.

 

Sortimentsöversikter

Beställningsunderlag, vuxen

Panthera modell S3, U3, U3 light samt S3 Swing beställs genom att skicka nedanstående två blanketter till kundtjänst (Panthera 2-modellerna finns kvar för beställning, kontakta hjälpmedelskonsulent):

Utgående modeller vuxna

Rea Azalea Flex 3
Uppresningsrullstol Lifestand: Kontakta hjälpmedeleskonsulent för beställning.

Beställningsunderlag, barn

Panthera Bambino beställer du genom att skicka dessa två blanketter till kundtjänsten:

 

Övriga dokument 

 

Trafiksäkerhet

Det säkraste sättet för en rullstolsanvändare att färdas i ett fordon är att flytta till ordinarie säte i fordonet och sitta bältad där. I de fall det inte är möjligt kan det vara ett alternativ att sitta i rullstol i fordonet, under förutsättning att aktuell rullstol är godkänd att sitta i som säte under färd. I rullstolens bruksanvisning framgår om rullstolen är godkänd att användas i detta syfte eller ej. Där finns även information om hur rullstolen ska transporteras när ingen sitter i den.

Förskrivarens ansvar

 • Kartlägg patientens behov
 • Välj lämpligt hjälpmedel
 • Läs alltid tillverkarens bruksanvisning gällande trafiksäkerhet
 • Anpassa vid behov hjälpmedlet för ökad trafiksäkerhet
 • Informera hjälpmedelsanvändare och nätverk
 • Dokumentera i journal

Kartlägg behovet

Vi rekommenderar att du att innan förskrivning av rullstol gör en kartläggning av hjälpmedelsanvändarens behov gällande transport i fordon. Följande frågeställningar kan användas som stöd för kartläggningen, och resultatet bör sedan vägas in i valet av rullstol.

 • Kan rullstolsanvändaren manuellt överflytta sig till ordinarie säte i fordon, självständigt eller med hjälp? I de fall det är möjligt ska detta alternativ väljas eftersom det ger bäst trafiksäkerhet.
 • Behöver rullstolsanvändaren använda rullstolen som säte i fordon?
  Om ja: Vilken rullstol är förskriven/ska förskrivas? Läs rullstolens bruksanvisning för att få reda på om den är godkänd att sitta i som säte under färd eller ej. Behöver rullstolen ställas in, eller utrustas med tillbehör för att uppfylla kraven på trafiksäkerhet?
 • Vilken typ av fordon kan rullstolsanvändaren komma att färdas i?

Placering och fastsättning

Trafikförordning (1998:1276) beskriver var och hur en rullstol ska placeras i ett fordon när den används som säte.

10 b § Den som färdas sittande i rullstol i en bil skall färdas på rullstolsplats och använda bilbälte om platsen är försedd med bilbälte. Rullstolen skall vara fastsatt med eller stödjas av en anordning som är avsedd för det i fordonet. Förordning (2006:1208).

Kontakta oss

Ta kontakt med hjälpmedelskonsulent för respektive hjälpmedelssortimentsområde om du behöver hjälp eller ytterligare information. Kontakta hjälpmedelskonsulent

Hjälpmedel Västerbottens ansvar

Hjälpmedel Västerbotten lyfter frågan om trafiksäkerhet i samband med rullstolsupphandlingar och tillhandahåller de tillbehör som krävs för ökad trafiksäkerhet. Förskrivare kan få stöd och rådgivning kring produktval.

Vid frågor om trafiksäkerhet och tillgänglighet inom kollektivtrafiken i Västerbotten hänvisar vi till Länstrafiken.

Hjälpmedel Västerbotten Kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65