Blodgrupper

Blodgruppering och antikroppsscreen

Vid en blodgruppering utförs bestämning av ABO-grupp, RhD-typ samt kontroll om irreguljära antikroppar föreligger. Uppgift om patientens blodgrupp måste finnas i Blodcentralens datasystem för att BAS/MG-test ska vara giltigt och blodutlämning ska kunna ske enligt dessa rutiner. Saknas patientens uppgifter eller om datasystemet står stilla sker blodutlämning enligt reservförfarande. Komplettering av uppgifter kan då ske i efterhand.

ABO-systemet

ABO-systemet är det kliniskt viktigaste blodgruppssystemet eftersom det naturligt i plasma finns hemolytiska antikroppar mot de antigen man själv saknar (gäller ej barn <4 månader). Man måste därför ALLTID kontrollera patientens blodgrupp mot den enhet som ska transfunderas, annars finns risk för akut intravasal hemolytisk transfusionsreaktion som kan vara dödlig.

Vid utlämning av blod sker en datoriserad kontroll av kompatibiliteten (ABO). Trots detta måste även den som ger blodtransfusionen kontrollera så att enhetens blodgrupp är kompatibel med patientens.

Rh-systemet

Rh-systemet är det viktigaste blodgruppssystemet efter ABO-systemet eftersom ett av de ingående antigenen, RhD, är det mest immunogena. Antikroppar saknas normalt men bildas hos många, dock inte alla, efter exponering. Vid inkompatibel transfusion ger Rh-antikroppar upphov till extravasal, fördröjd hemolys med mildare kliniskt förlopp jämfört med den intravasala hemolys som ses vid ABO-inkompatibla transfusioner.

I normala fall ges alltid RhD-negativt blod till RhD-negativa patienter. Vid bristsituationer som kan uppstå vid till exempel stora blödningar kan blodcentralen efter särskilt övervägande dock besluta ge icke-immuniserad RhD-negativ patient RhD-positivt blod.

Andra blodgruppssystem

Det finns drygt 350 olika blodgruppsantigen indelade i ett 40-tal blodgruppssystem. Antikroppar mot dessa antigen saknas normalt hos enskild patient. Irreguljära antikroppar av IgG-typ kan bildas som svar på stimulering efter transfusion eller graviditet. Vissa antikroppar är av IgM-typ (köldantikroppar) och har oftast ingen klinisk betydelse.

Vid immunisering väljs antigen-negativt och ABO-kompatibelt blod och testas mot mottagaren, så kallat MG-test. Av transfusionsdokumentet, som medföljer MG-testade enheter, framgår att förenlighetsprövningen är godkänd och att blod har valts med hänsyn till identifierade antikroppar.