Blodkomponenter

Observera! Alla blodkomponenter finns inte omedelbart tillgängliga på alla blodcentraler i länet. Detta gäller i första hand specialkomponenter, till exempel tvättat erytrocytkoncentrat, sällsynt blod och HLA-matchat trombocytkoncentrat.

För beställning av specialkomponenter, kontakta Blodcentralen NUS 090-785 20 76 i god tid.

Erytrocytkoncentrat

Består av erytrocyter uppslammade i näringslösning (SAGMAN).
Standardkomponent vid behov av syretransportörer.
En enhet erytrocytkoncentrat bör höja B-Hb värdet med 10 g/L.

Innehåll per enhet

EVF:                            0,60 ± 0,07
Hb:                             54 ± 12 g
Leukocyter:                <1 x 106/enhet
Plasma:                      cirka 5 mL
SAGMAN-lösning:     cirka 90 mL
Volym:                        270 ± 40 mL

Förvaring: Enheterna lagras i kyla +2°C till +6°C i upp till sex veckor i larmat kylskåp.

Transfusion: Enheten bör transfunderas inom 4 timmar sedan den tagits ur kylförvaring.

Transfusionstiden anpassas efter patientens blodbehov, hjärtkapacitet, eventuellt ges transfusionen med övertryck.

Returtagning kan ske om enheten förvarats max 30 minuter i rumstemperatur.

Eventuell förvaring på avdelning kan endast ske i av blodcentralen godkänt kylskåp.

Erytrocytkoncentrat, bestrålat

Innehåll per enhet: se Erytrocyter ovan.
Indikationer bestrålade: Se nedan.

Barnenhet erytrocytkoncentrat, bestrålat

Små erytrocytenheter, används vid erytrocyttransfusion i nyföddhetsperioden (upp till 4 månaders ålder).

Innehåll per enhet

EVF:                            0,60 ± 0,07
Hb:                             10 ± 1 g
Leukocyter:                <1 x 106/enhet
Plasma:                       cirka 1 mL
SAGMAN-lösning:      cirka 15 mL
Volym:                         40 ± 5 mL

Tvättat erytrocytkoncentrat

SAGMAN/plasma-suspensionen ersätts med isoton koksalt. Proceduren tar cirka 2 timmar. Förvaras i kyla +2°C till +6°C, hållbarhet 24 timmar – 3 dygn.

Indikation: Tidigare anafylaktisk transfusionsreaktion.

Sällsynt, fryst, tinat och tvättat erytrocytkoncentrat

Fryst blod kan förvaras i -80ºC i åratal. Inför transfusion sker liknande hantering som för tvättat blod, se ovan.

Indikation: Sällsynt blodtyp hos mottagaren (med antikroppar).

OBS! Måste beställas i god tid.

Trombocytkoncentrat

Består av trombocyter uppslammade i näringslösning. En transfusionsdos till vuxna framställs från fyra givare som lämnat helblod alternativt en givare, så kallad aferestappning.

En enhet kan förväntas öka TPK med minst 10 x 109/L vid prov taget 1 timme efter transfusionens slut.

Innehåll per enhet

Trombocyter:            250 ± 50 x 109/enhet
Leukocyter:               <1 x 106/enhet
Plasma:                      cirka 40 mL
Additivlösning:          cirka 300 mL*
                                    cirka 150 mL**
Volym:                        350 ± 50 mL*
                                    225 ± 20 mL**
*gäller trombocyter från helblodsblodtappning
**gäller aferes-trombocyter

Till barn kan halva eller fjärdedels enheter beställas.

Bestrålade enheter framställs på beställning.

Förvaring: Trombocyter förvaras i rumstemperatur +20 till +24oC under kontinuerlig vaggning. Hållbarheten är fem dygn.
Transfusion: Trombocytkoncentrat transfunderas normalt under cirka 30 minuter.

HLA-matchat trombocytkoncentrat

Vid misstänkt trombocytrefraktäritet, det vill säga uteblivet svar på trombocyttransfusion: Tag TPK 1 timme efter transfusion. Om adekvat stegring i TPK uteblir är det möjligt att patienten har HLA-antikroppar, kontakta Blodcentralen för utredning.

Beställning av HLA-matchade trombocytkoncentrat kan ske om HLA-antikroppar påvisas. Blodcentralen tappar då lämpliga, HLA-kompatibla, aferesgivare.

OBS! Måste beställas i god tid.

Plasma

1 mL plasma per kg kroppsvikt beräknas höja halten av koagulationsfaktorer med 1-2 %. En transfusionsdos framställs från en helblodstappning alternativt en aferestappning. Bestrålade enheter framställs på beställning.

Innehåll per enhet

Trombocyter:                                    <20 x 109/enhet
Leukocyter:                                       <1 x 106/enhet
Koagulationsfaktorer och hämmare:     Stabila i fryst plasma
CPD-lösning:                                      cirka 60-70 mL
Volym:                                                270 ± 30 mL

Förvaring och utlämning: Plasman förvaras fryst och lämnas vanligtvis ut direkt efter upptining eller undantagsvis efter max 7 dagars förvaring i kylskåp. Under förvaring i kylskåp minskar halten av FVIII och FV till cirka 50 % respektive 80 %. Upptining av 2 plasmor tar cirka 30 minuter.
Vid urakut plasmabehov finns akutplasma att tillgå. Dessa har en volym på 200 mL och tinas på cirka 7 minuter.

Transfusion: Plasma bör transfunderas inom 4 timmar. Returtagning kan ske om enheten förvarats max 30 minuter i rumstemperatur.

Barnenhet plasma, bestrålad

Används vid plasmatransfusion i nyföddhetsperioden.

Innehåll per enhet

Trombocyter:                 <20 x 109/enhet
Leukocyter:                    <1 x 106/enhet
CPD-lösning:                  cirka 9 mL
Volym:                             cirka 40 ± 5 mL

Bestrålade blodkomponenter

Blodkomponenter bestrålas med en stråldos av minst 25 Gy för att undvika risk för att lymfocyter i blodkomponenterna ger upphov till "graft-versus-host"-reaktion (GvH) hos blodmottagare med starkt nedsatt eller outvecklat immunförsvar.

Indikationer:

  • Starkt immunsupprimerade patienter (önskemål om bestrålning anges på blodbeställningen)
  • Intrauterin transfusion
  • Vid transfusion från besläktad givare
  • Blodbyte på nyfödd
  • Underburna nyfödda
  • Patienter som behandlas med Fludarabin och ett antal andra cytostatika

Leukocytreducerade blodkomponenter

Alla blodkomponenter som framställs i Sverige är normalt leukocytreducerade, det vill säga innehåller <1x106 leukocyter/enhet. Vid stark indikation ska dock detta specifikt beställas. Leukocytreduktion minskar risken för CMV-överföring och febrila transfusionsreaktioner.

Leukocytreducerade blodkomponenter bör användas vid behandling av patienter för vilka man bör undvika HLA-immunisering och/eller CMV-infektion till exempel i väntan på transplantation eller till de som har nedsatt immunförsvar.

Ordinationsblankett för leukocytreducerat och bestrålat blod finns i blankettorget på intranätet, UL 1048 ”Specialkrav på blodkomponent till patient”.

Källa till angivna värden är kvalitetskontroller utförda på Transfusionsmedicin, Umeå 2014.