Klinisk kemi, PNA

Här hittar du information om rekommenderade instrument och analyser under klinisk kemi, patientnära analyser, PNA

Beställningar

För att göra beställningar av de olika förbrukningsartiklarna finns vår produktkatalog. Tänk på att vissa produkter inte är lagervara. Minsta beställningsbara enhet kan vara en transportförpackning.


Metodbeskrivningar och annat material, som finns samlat här, är meningen att användas som stöd i ert patientnära analyserande men det är i första hand alltid leverantörernas rekommendationer som gäller. Upptäcker ni att något i metodbeskrivningarna inte stämmer överens med tillverkarens föreskrifter vill vi gärna att ni hör av er till oss i PNA-gruppen, 090-78 525 24.   

JUST NU!
P.g.a. anpassning till skärpta regler för MT-produkter för in vitro diagnostik pågår för närvarande uppdatering av metodbeskrivningar för PNA. Kontrollera alltid att senaste utgåva av dokumentet konsulteras och undvik utskrivna kopior.

 

Analys av blod-ketoner (B-ketoner) utförs bland annat vid bedömning och uteslutning av ketoacidos i diabetes- och akutvård. Men även som utredning av orsak till metabol acidos, oklara fall med medvetslöshet och andra neurologiska symptom.

Ketoacidos är ett allvarligt tillstånd som kan inträffa om insulin saknas i kroppen, vilket resulterar i att cellerna inte kan ta upp glukos och blodglukosvärdet stiger. Vid analys av B-ketoner är det β-hydroxibutyrat som mäts. Eftersom β-hydroxibutyrat uppträder före acetoacetat i urinen kan således ketoacidos upptäckas tidigare om B-ketoner analyseras i stället för urin-ketoner.

Nova StatStrip Xpress 2 glukos/ketonmätare

Nova StatStrip Xpress 2 glukos/ketonmätare är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av mängden ketoner i humant helblod. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av ketoner i helblod.

Metod: Elektrokemisk metod där ketoner i blodprovet blandas med ett reagens på teststickan och genererar en elektrisk ström som mäts i instrumentet.
Mätintervall:
0,1-8,0 mmol/L
Förpackningsstorlek: 2x25 test/förpackning
Intern kontroll: Nova kontroll, glucos/keton nivå 2 (ca. 0,8 mmol/L), 1x4 mL/förpackning

ARBETSDOKUMENT

Analys av blodgaser utförs vid kartläggning av respiratoriska eller metaboliska rubbningar. Blodgaser utförs även för att styra terapin och följa terapisvaret vid ett flertal åkommor med rubbad respiratorisk eller metabolisk funktion.

Förutom självaste blodgaserna erbjuds även elektrolyter, metaboliter och en rad kemier. I Region Västerbotten används instrumentet främst till blodgaser och elektrolyter.

Upphandlade Blodgassprutor med MIN_MAX nivå.pdf

För mer information eller intresse av utbildning i preanalys för blodgaser, kontakta PNA-gruppen, tel. 090-785 25 24

i-STAT

i-STAT

i-STAT är ett handburet analysinstrument som använder engångskassetter med integrerad kalibrering. De upphandlade kassetterna och systemet i-STAT 1 är avsedda för kvantifiering in vitro av de flesta parametrar i kassettmenyn. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av blodgaser, elektrolyter och en rad kemier i arteriellt eller venöst helblod.

Metod: Amperometri, Potentiometri, Konduktometri. I varje kassett finns en eller flera av dessa metoder inbyggda.
Upphandlade kassetter:
CG8+, CHEM8+, CG4+, G3+ och ACTk.
Förpackningsstorlek: 25 test/förpackning.
Kvalitetssäkring: Externt simulatortest, varje dag som patientprov finns.
Ankomstkontroll: Vid varje ny leverans, på varje LOT.
TriControls Level 1 (10st/förp) och TriControls Level 3 (10 st/förp).
Undantag för ACTk som har egna kontroller och separat handhavande. Kontakta PNA-gruppen för mer information

ARBETSDOKUMENT

Analys av CRP är vägledande vid detektion och värdering av infektion, vävnadsskada, inflammatoriska tillstånd och liknande sjukdomar.

C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein som syntetiseras i levern. Hos friska personer är CRP nivåerna i serum eller plasma under 5 mg/L och koncentrationen stiger snabbt som del i kroppens ospecifika svar på infektion, inflammation och vävnadsskador. Ofta är CRP högre vid bakteriella- än vid virusorsakade infektioner varför CRP under vissa omständigheter kan ge beslutsstöd vid ställningstagande till antibiotikabehandling. Proteinets halveringstid är dessutom kort vilket gör att CRP-koncentrationen snabbt normaliseras vid tillfrisknande.

Afinion2 CRP, Abbott

Afinion 2 instrument

Afinion™2 CRP är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i humant helblod. Instrumentet visar plasmaekvivalenta resultat på helblodsprover.  Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av CRP i blod.

Metod: Immunkemisk fastfasanalys. Instrumentet mäter färgintensiteten på kassettmembranet.
Mätintervall CRP:
5-200 mg/L
Förpackningsstorlek:
15 test/förpackning
Intern kontroll: Afinion CRP Control, 2x2 nivåer/förpackning

ARBETSDOKUMENT

 

OBS! Utgår ur sortiment
QuikRead go CRP

Quick read go CRP är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) i humant helblod. Instrumentet visar plasmaekvivalenta resultat på helblodsprover. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av CRP i helblod. Med specifikt kit kan även Hemoglobin analyseras samtidigt.

Metod: Immunoturbimetriskt test. Instrumentet mäter förändringen i lösningens grumlighet (turbimetri).
Mätintervall CRP:
5-200 mg/L
Förpackningsstorlek:
50 test/förpackning
Intern kontroll: QuikRead go CRP och Hb, 1 mL

ARBETSDOKUMENT

Analys av D-dimer används för att utesluta distal ventrombos och/eller lungemboli. Ett normalt D-dimervärde är en indikation på att dessa sjukdomar kan uteslutas med mycket hög tillförlitlighet medan ett positivt resultat kännetecknar ökad koagulerings- och fibrinolytisk aktivitet och ska alltid utredas vidare enligt gällande vårdprogram.

D-dimer är en nedbrytnigsprodukt av tvärbundet fibrin och koncentrationen är ett mått på den fibrinolytiska aktiviteten av plasmin i det vaskulära systemet.

Cobas h232 Cardiac D-dimer, Roche

Cobas h232 Cardiac D-dimer är ett immunologiskt test för kvantitativ analys av mängden D-dimer i hepariniserat venblod. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av D-dimer i helblod.

Metod: Immunologisk test med specificitet för D-dimer. Ackumulationen av D-dimer påvisas som en rödaktig signallinje. Instrumentet mäter signallinjens intensitet och presenterar ett kvantitativt resultat.
Mätintervall: Nivåer >0,5 mg/L FEU anses positiva
                          Nivåer <0,5 mg/L FEU anses negativa
Förpackningsstorlek: 10 test/förpackning
Insrumentkontroll: Roche CARDIAC IQC-kontroll

ARBETSDOKUMENT

Analys av hemoglobin, Hb, i faeces utförs för att utreda gastrointestinala störningar, vid screening av kolonrectal cancer och större adenomas som blöder samt som post operativ kontroll av det gastrointestinala området.

Hemoglobin är det röda blodfärgämne som svarar för transporten av syrgas och koldioxid mellan perifera vävnader och lungorna.

Analyz FOB-test

Analyz FOB-test är ett immunologiskt snabbtest för att kvalitativt detektera blod i avföring. Patienten kan själv samla in provmaterialet som sedan analyseras av utbildad sjukvårdspersonal. Testet är humanspecifikt och kräver inga dietföreskrifter.

Metod: Immunologisk test med specificitet för humant hemoglobin. Närvaro av hHb i provet påvisas som en rosafärgad linje i testregionen (T).
Mätintervall:
Kvalitativt, positivt eller negativt
Förpackningsstorlek: 20 test/förpackning
Intern kontroll: Procedurkontroll finns inbyggt i tetstet

ARBETSDOKUMENT

Analys av glukos utförs bland annat vid screening, diagnos och behandling av patienter med diabetes samt vid övervakning av blodglukosnivån hos nyfödda.

Glukos är huvudkomponent i kroppens kolhydratmetabolism samt indirekt inblandat i energi- och lipidomsättningen. Hos friska personer hålls Glukosnivån strikt reglerad av hormoner såsom insulin, glukagon, adrenalin med flera.

HemoCue Glucose 201 DM RT

HemoCue Glucose 201 DM RT är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av mängden glukos i humant helblod. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av glukos i helblod.

Metod: Hemolysering + modifierad glukosdehydrogenasreaktion. Instumentet mäter transmittansen varpå absorbans och glukoskoncentration beräknas.
Mätintervall:
0-31 mmol/L
Förpackningsstorlek: 4x25 test/förpackning
Intern kontroll: Eurotrol, GlucoTrol-NG nivå 2 (ca. 6,7 mmol/L), 2x1 mL/förpackning

ARBETSDOKUMENT

 

OBS! Endast för barnkliniken

ACCU-CHEK Inform II, Roche

ACCU-CHEK Inform II är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av mängden glukos i humant helblod. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av glukos i helblod.

Metod: En enzymatisk reaktion genererar likström som instrumentet översätter till ett blodsocker värde.
Mätintervall:
0,6-33,3 mmol/L
Förpackningsstorlek:
50 test/ förpackning
Intern kontroll:
Accu-Chek Performa nivå 1 och 2, 1 x 2,5 ml

ARBETSDOKUMENT

Analys av Hemoglobin A1c ingår som prov vid övervakning av den långsiktiga vården av diabetespatienter samt vid diagnos av diabetes och identifiering av patienter som löper risk att utveckla diabetes.

HbA1c är en ketoamin som speglar den genomsnittliga glukosnivån i blodet under en period av ca. 3 månader tillbaka i tiden. Regelbundna mätningar av HbA1c kan resultera i bättre diabetesbehandling och förbättrad metabolisk kontroll.

DCA™ Systems HbA1c

DCA Vantage

DCA™-analysen för Hemoglobin A1c är ett immunologiskt test för kvantitativ mätning av den procentuella koncentrationen av HbA1c i helblod. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av HbA1c i helblod.

Metod: Inhibition av latexagglutination där reaktionen resulterar i en ökad eller minskad spridning av ljus beroende på mängden HbA1c i blodprovet. Instrumentet mäter absorbansen vid 531 nm och HbA1c-koncentrationen kvantifieras med hjälp av en kalibreringskurva.
Mätintervall: 16 – 130 mmol/mol
Förpackningsstorlek:
10 tester/förpackning
Internkontroll:
DCA™ Systems Normal 2 x 0,25 mL och Abnormal 2 x 0,25 mL

ARBETSDOKUMENT

OBS!
Analyz hCG Strip 40 IU/L har ersatts med ACRO U-hCG gravidetstest kassett fr.o.m. 27 april 2023.

 

Analys av hCG i urin utförs för att tidigt upptäcka eller bekräfta graviditet genom fynd av humant koriongonadotropin, hCG. 

Läs instruktioner, för utförande av test, noggrant innan analys.

OBS! Inför läkemedelsbehandling beställs P-hCG istället

 

Acro U-hCG Kassett

ACRO U-hCG Graviditetstest Kassett

Acro U-hCG Graviditetstest är ett snabbtest för detektion av hCG i urin. Det används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av hCG i urin.

Testets känslighet är 25 IU/L vilket gör att graviditet med detta test kan upptäckas redan en dag efter första uteblivna menstruation. Säkrast resultat erhålls med morgonurin eftersom den innehåller den högsta koncentrationen hCG.

Metod: Immunokromatografiskt snabbtest för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin, hCG, i urin. Positivt fynd ger upphov till en färgad linje i testregionen medan negativt fynd resulterar i frånvaro av denna linje.


Mätintervall:                  <25 IU/L = negativt
                                           >25 IU/L = Positivt
Förpackningsstorlek:    25 test/förpackning
Intern kontroll:               Bi-Level (Level1 och 2), 3x2x15 mL
                                                   Cliniqa Liquid QC DipStrip Level 1
                                                   Cliniqa Liquid QC DipStrip Level 2

ARBETSDOKUMENT

Analys av hemoglobin, Hb, ingår som rutinprov vid utredning av de flesta sjukdomar men även vid uppföljning av pågående behandling.

Hemoglobin är ett järnhaltigt protein som ger blodet dess röda färg och svarar för transporten av O2 och CO2 mellan perifera vävnader och lungorna. Låga värden av B-Hb kallas anemi (blodbrist) och är ett tämligen ospecifikt symptom som ses vid många sjukdomstyper men kan också bero på specifik vitamin- eller järnbrist eller på hemolys.

Förhöjda värden av B-Hb kallas polyglobuli. Även denna kan vara sekundär till ett stort antal grundsjukdomar samt till rökning men kan också vara primär som vid myeloproliferativ sjukdom.

HemoCue Hb 201 DM

Hemocue Hb 201 DM är ett in vitro-diagnostiskt test för kvantitativ bestämning av mängden Hb i humant helblod. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av hemoglobin i helblod.

Metod: Modifierad azidmethemoglobinreaktion. Instrumentet mäter absorbansen vid två våglängder (570 nm och 880 nm) för kompensation av turbiditet.
Mätintervall:
 5-256 g/L
Förpackningsstorlek: Enstycksförpackade kuvetter 4x25 test/förpackning, burkar 4x50 test/burk
Intern kontroll: Eurotrol, HemoTrol normal nivå 2 (ca. 118–122 g/L), 2x1 mL/förpackning

ARBETSDOKUMENT

Analys av mikroalbumin, kreatinin och albumin/kreatinin-kvoten i urin används för screening och uppföljning av mikroalbuminuri som är det första stadiet av diabetisk njurskada, diabetesnefropati.

Eftersom albuminkoncentrationen i urin normaliseras med kreatininkoncentrationen kan man upptäcka mikroalbuminuri genom att beräkna albumin/kreatinin-kvoten.

DCA™ Systems Mikroalbumin/Kreatinin

DCA Vantage

DCA™-analysen för Mikroalbumin/Kreatinin är ett immunologisk test för kvantitativ mätning av låga koncentrationer av albumin, kreatinin och albumin/kreatinin-kvoten i urin. Testet används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av Mikroalbumin/Kreatinin i urin.

Metod Mikroalbumin: Immunoturbidimetrisk
Metod Kreatinin:
Standard kolorimetrisk (modifierad Benedict-Behre reaktion)
Mätintervall:
Mikroalbumin 5-300 mg/L
                          Kreatinin 1,3-44,2 mmol/L
                          Albumin/Kreatinin-kvot: 0,11-226 mg/mmol.
Förpackningsstorlek:
10 test/förpackning
Intern kontroll:
DCA™ Systems Mikroalbumin/kreatinin kontroll 2x låg nivå och 2x hög nivå

ARBETSDOKUMENT

Analys av olika urinparametrar används till rutinmässig screening av urin, vid diagnostik av inflammation eller infektion i njurar och urinvägar, behandlingskontroll vid till exempel diabetes och hypertoni samt vid misstanke på hematuri.

De analyser som ingår på teststickan är glukos, ketoner, blod, pH, protein, nitrit och leukocyter.

CLINITEK Status+

Clinitek Status+ använder sig av principen för reflektansfotometri för att läsa av och utvärdera urinanalys med Multistix® urinsticka. Används och kvalitetssäkras av utbildad sjukvårdspersonal för patientnära analyserande av urinparametrar.

Metoder: Se metodbeskrivning
Känslighet/detektionsgränser:
Glu 4-7 mmol/L, Blo 150-620 µg/L, Pro 0,15-0,3 g/L, Nit 13-22 µmol/L, Leu 5-15 leu/µL, Ket 0,5-1,0 mmol/L och pH 5
Förpackningsstorlek:
100 test/burk
Intern kontroll: 
Bi-Level (Level1 och 2), 3x2x15 mL
                              CLINIQA LIQUID QC® DipStrip Level 1
                              CLINIQA LIQUID QC® DipStrip Level 2

ARBETSDOKUMENT