Klinisk kemi, PNA

Här hittar du rekommenderade och upphandlade instrument och analyser under klinisk kemi.

Beställningar

För att göra beställningar av de olika förbrukningsartiklarna finns vår produktkatalog. Tänk på att vissa produkter inte är lagervara. Minsta beställningsbara enhet kan vara en transportförpackning.

 

QuikRead go CRP/CRP+HB är ett snabbt och patientvänligt diagnostiskt test som ger resultat för både kvantitativt C-reaktivt protein (CRP) och hemoglobin (Hb) från ett prov genom en analys med instrumentet QuikRead go. QuikRead go systemet är specifikt utformat för användning inom primärvården.

Om C-reaktivt protein (CRP)

CRP är ett akutfasprotein som syntetiseras i levern. Produktionen av CRP inleds snabbt som svar vid infektion, inflammation och vävnadsskador. Mätning av CRP kan vara till nytta för den kliniska handläggningen av patienter med infektionssymptom.

Mätintervall: 5-200 mg/L

Om hemoglobin (Hb)

Hemoglobin är den molekyl som innehåller järn och som transporterar syre i blodet. Det binder syre i lungorna, transporterar det till vävnaderna och för tillbaka koldioxid från vävnaderna till lungorna. Hemoglobin spelar en viktig roll i kroppens järncykel och innehåller det mesta av kroppens fuktionella järn.

Mätintervall: 50-245 g/L
Förpackningsstorlek: 50 test/förpackning
Internkontroll: QuikRead go CRP och Hb, 1 mL.

ARBETSDOKUMENT

Kvantitativ immunologisk analys för påvisande av D-dimer i hepariniserat venblod.

Roche CARDIAC D-dimer-analysen fungerar som hjälp vid misstanke om djup ventrombos och lungemboli. Ett negativt D-dimer-resultat är en indikation på att dessa sjukdomar kan uteslutas med hög sannolikhet. Testet identifierar koncentrationer av D-dimer i patientprover.

Mätintervall:
Nivåer >0,5 mg/L FEU anses positiva
Nivåer <0,5 mg/L FEU anses negativa
Förpackningsstorlek: 10 test/förpackning
Insrumentkontroll: Roche CARDIAC IQC-kontroll, dagligen eller varje dag som instrumentet används
Externkontroll: Equalis: P-D-dimer (415), 4 ggr/år

ARBETSDOKUMENT

Analyz F.O.B är ett immunologiskt snabbtest för att detektera blod i avföringen. Patienten kan själv samla in provmaterialet som sedan skickas till laboratoriet för analys. Testet är mycket enkelt att utföra och du kommer inte i kontakt med någon avföring då systemet är slutet under hela testproceduren. Analyz F.O.B är ett humanspecifikt test som inte kräver några dietföreskrifter.

Mätområde: Kvalitativt, ett streck för negativt, två streck för positivt test. Avläses efter 5 minuter.
Förpackningsstorlek: 20 test/förpackning

ARBETSDOKUMENT

HemoCue glukossystem för patientnära testning är baserade på en glukosdehydrogenasmetod och består av instrument och mikrokuvett. Systemen kombinerar sjukhuslaboratoriets precision och exakthet med den snabbhet och fördel det innebär att erhålla resultatet nära patienten.
Kuvetten fylls med 5 µL blod. Systemen används för screening, diagnos och uppföljning av diabetes.Systemet lagrar också patientsvar samt resultat från kvalitetskontroll tillsammans med datum och tid för upp till 600 mätningar. De lagrade resultaten kan även skrivas ut via en extern skrivare eller laddas ner till en PC.

Mätområde: Glukos 201+, 0-24,6 mmol/L, Glukos 201 RT, 0-31,0 mmol/L
Förpackningsstorlek: 4x25 st
Internkontroll: GlukoTrol-NG 2 x 1,0 ml

ARBETSDOKUMENT

Snabbtest för graviditet genom fynd av humant koriongonadotropin (hCG) i urin. Testets känslighet är 40 IU/L vilket innebär att graviditet kan bekräftas redan 1-2 dagar efter utebliven menstruation. Säkrast resultat erhålls med morgonurin då hCG-koncentrationen generellt är högre.

Läs bipacksedel noggrant innan analys

OBS! Inför läkemedelsbehandling beställs p-HCG istället för u-HCG

Mätintområde: <40 IU/L = Negativt, >40 IU/L = Positivt
Förpackningsstorlek: 25 test/förpackning
Internkontroll: Beställs som förpackning Bi-Level (Level1 och 2), 3x2x15 mL
CLINIQA LIQUID QC DipStrip Level 1
CLINIQA LIQUID QC DipStrip Level 2
Extern Kontroll:
Equalis Urintestremsa och graviditetstest (90), 2 ggr/år

ARBETSDOKUMENT

HemoCue Hemoglobin system erbjuder pålitliga och snabba hemoglobinresultat. Den dubbla våglängdsmätningen i fotometern kompenserar för turbiditet orsakad av t ex leukocytos eller lipemi. Provvolymen endast 10 µL kapillärt, venöst eller arteriellt blod. Resultatet är tillgängligt inom en minut efter provtagning. Engångskuvetten suger med kapillärkraft upp en exakt mängd blod och detta blandas automatiskt med reagenset.

Mikrokuvetten placeras i den bärbara fotometern och resultatet visas i mätfönstret inom mindre än en minut. Dubbelprov måste analyseras.
HemCue Hb 201+ är en förbättrad och mindre hemoglobinfotometer och används idag som standard.

Mätintervall: 0-256 g/L
Förpackningsstorlek: Kuvetter enstycksförpackade 4 x 25 st Kuvetter burkar 4 x 50 st
Internkontroll: Hemotrol 2 x 1,0 mL

ARBETSDOKUMENT

DCA Vantage TMAnalyzer

DCA Vantage™ är instrument för bestämning av HbA1c och Mikroalbumin man får även automatisk beräkning av u-albumin/kreatininkvoten.
DCA Vantage™ HbA1c är idag kalibrerad och spårbar mot IFCC med resultat i mmol/L

HbA1c: Specifik monoklonal antikropp till HbA1c.
Resultat visas som graf på skärmen och kan följas under en längre tidsperiod. Pekskärmen gör arbetet lätt och smidigt. Det finns inbyggd skrivare i insrumentet. Med streckkodsläsare tillkopplad kan man läsa patient-ID. Blodmängd vid analys av HbA1c är 1 µL.

Mätområde: 16 – 130 mmol/mol HbA1c
Förpackningsstorlek: 10 tester/ förpackning
Internkontroll: DCA Systems Normal 2 x 0,25 ml, DCA Systems Abnormal 2 x 0,25 ml. 

ARBETSDOKUMENT

DCA Vantage™ är ett instrument för bestämning av HbA1c och Mikroalbumin. Man får även automatisk beräkning av U-Albumin/U-Kreatinin kvot.
DCA Vantage™ bygger på en immunoturbidimetrisk teknik för mätning av U-Albumin. U-Kreatinin är en standard kolorimetrisk metod (modifierad Benedict-Behre reaktion).
Resultat visas som graf på skärmen och kan följas under en längre tidsperiod. Pekskärmen gör arbetet lätt och smidigt. Det finns inbyggd skrivare i instrumentet. Med streckkodsläsare tillkopplad kan man läsa patient-ID.

Mätområde: Albumin-koncentrationen: 5-300 mg/L, Kreatininkoncentrationen: 1,3-44,2 mmol/L, U-Albumin/Kreatininkvot: 0,11-226 mg/mmol.
Resultat: Kvantitativt inom rangen. Om albumin- och/eller kreatininvärdet är under eller över rangen, kommer index också att presenteras under/över rangen (< eller >). I vissa fall kan inte index beräknas och resultatet kommer då att visas som ( ---).
Förpackningsstorlek: 10 tester/förpackning
Internkontroller: 2 x 2 flaskor (2 nivåer)

ARBETSDOKUMENT

Metod för bestämning av glukos, ketoner, blod, pH, protein, nitrit och leukocyter i urin. Används för rutinmässig screening av urin vid diagnostik av inflammation eller infektion i njurar och urinvägar, behandlingskontroll vid till exempel diabetes och hypertoni samt vid misstanke på hematuri.

Förpackningsstorlek: 100 test/burk
Internkontroll: Beställs som förpackning Bi-Level (Level1 och 2), 3x2x15 mL
CLINIQA LIQUID QC® DipStrip Level 1
CLINIQA LIQUID QC® DipStrip Level 2
Extern kontroll: Equalis Urintestremsa och graviditetstest (90), 2 ggr/år

ARBETSDOKUMENT

 

Övriga ej upphandlade instrument

Glukos ACCU-CHEK Inform II

Endast för barnkliniken
ACCU-CHEK Inform II-systemet är avsett för in vitro-diagnostisk användning vid kvantitativ bestämning av glukos i venösa, kapillära, arteriella och neonatala helblodsprover.
Instrumentet registrerar automatiskt alla relevanta data, vilket inkluderar: Tid och datum för testet, ID för användare, patient och prover, informerar om kontrollösningar, testremsor och linjäritet samt testresultat och kommentarer.

Mätområde:0,6-33,3 mmol/L
Förpackningsstorlek:50 test/ förpackning
Internkontroll:Accu-Chek Performa nivå 1 och 2, 1 x 2,5 ml

Arbetsdokument

i-STAT

För blodgaser och elektrolyter samt en rad kemier. Ett handburet analysinstrument som ger snabba svar på analyser. i-STAT använder engångskassetter med integrerad kalibrering. Endast ett par droppar helblod behövs för varje analys. Instrumentet har integrerad scanner för enkel hantering av patient-ID. Inbyggd programvara överför resultaten smidigt till labdata- och journalsystem.
I Västerbotten används instrumentet framför allt till blodgas. Sjukhem som har behov av kalium och kreatinin har införskaffat i-STAT.

Förpackningsstorlek: 25 kassetter/förpackning
Internkontroll: i-STAT TriControls Nivå 1 Art. nr 5P71-01, Nivå 3 Art. nr 5P73-01

Två kassetter ur samma lot nr ska kontrolleras med två olika nivåer på kvalitetskontrollen, nivå 1 och 3, vid leverans av nya kassetter.
Skriv ut kontrollresultaten från i-STAT och jämför mot VAS-dokumentet, resultaten ska vara inom de gränsvärden som anges. Spara resultaten i pärm tillsammans med VAS-dokumentet. Spara även temploggen som följer med leveransen. Allt ska vara daterat och signerat.

Beställ kassetter och kontrollvätskor direkt från Abbott.

Arbetsdokument