Äldre och läkemedel

Med ökande ålder sker förändringar i kroppen som kan påverka effekten av många läkemedel. Äldre människor har ofta många olika läkemedel, vilket ytterligare ökar risken för biverkningar och interaktioner. Sammantaget innebär detta ofta en utmaning för oss i vården när vi vill skapa en så bra läkemedelsbehandling som möjligt.

Äldre och läkemedel på 1177.se

Att bli äldre kan innebära att man får sjukdomar eller besvär som måste behandlas med läkemedel. Samtidigt påverkar åldrandet kroppens sätt att ta hand om läkemedel och man kan lättare få biverkningar. Man kan också få problem med att sköta sin medicinering, till exempel på grund av glömska eller svårigheter att svälja tabletter.

Äldre och läkemedel på 1177.se

Nätbaserade utbildningar

För att fortbilda sig inom området finns det flera nätbaserade utbildningar om äldre och läkemedel.

Läkemedelscentrum har tagit fram en basutbildning som är riktad till omvårdnadspersonal
Läranderegion

På Svenskt Demenscentrums hemsida finns utbildningen Jobba säkert med läkemedel som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen och som är riktad till omvårdnadspersonal
Svenskt Demenscentrum

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningen Läkemedelsbehandling av äldre som riktar sig till AT-läkare och innehåller patientfall som knyter an till allmäntjänstgöringens block invärtesmedicin, allmänmedicin, psykiatri och opererande specialiteter
Socialstyrelsen

Material om äldre och läkemedel

Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor än de mest sjuka äldre inkluderats, och där hänsyn till de äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte tas. Med anledning av detta har representanter från Uppsala-Örebroregionens läkemedelskommittéer i samverkan tagit fram rekommendationer för läkemedelsbehandling av denna grupp inom några särskilt angelägna terapiområden. Även Stockholm har tagit fram sådana rekommendationer
Rekommendationer från Uppsala-Örebroregionen
Rekommendationer från Stockholm

Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för äldres läkemedelsanvändning. Indikatorerna kan både fungera som uppföljningsinstrument och ge stöd för förbättrad kvalitet i äldres läkemedelsterapi.
Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Verktyg och stöd vid läkemedelsgenomgångar

Sara Norberg Apotekare, Läkemedelscentrum
E-post
sara.norberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 31 95