Klinisk farmaci

En ökad användning av läkemedel inom hälso- och sjukvården medför ett större behov av speciell kompetens inom området. Genom klinisk farmaci, där farmaceuter arbetar tillsammans med andra professioner i vården kring läkemedel kan en säker, ändamålsenlig och rationell läkemedelsbehandling för patient och samhälle främjas.

Läkemedelscentrum arbetar med klinisk farmaci på sjukhusavdelningar, särskilda boenden och på Hälsocentraler där farmaceuterna i team med övrig sjukvårdspersonal analyserar, följer upp och omprövar en individs läkemedelsanvändning enligt ett förutbestämt arbetssätt. Läkemedelsgenomgångar är en grundsten i den kliniska farmacin men den kan även innefatta utbildning, läkemedelsavstämning och utskrivningssamtal.

Önskar ni uppstart av verksamhet med klinisk farmaci, eller om du som förskrivare vill ha hjälp av apotekare kring enskilda patienter, kontakta oss för att få apotekarstöd.

E-post: lakemedelsgenomgangar@regionvasterbotten.se eller direkt:   

Annica Westberg   annica.westberg@regionvasterbotten.se 

Bettina Pfister   bettina.pfister@regionvasterbotten.se 

Jeanette Jonsson   jeanette.jonsson@regionvasterbotten.se 

Linnea Abramsson  linnea.abramsson@regionvasterbotten.se 

Maria Gustafsson  maria.l.gustafsson@regionvasterbotten.se 

Sara Norberg   sara.norberg@regionvasterbotten.se