Hand- och plastikkirurgi

Här finns information för dig som ska remittera en patient till Hand- och plastikkirurgisk klinik.

Plastikkirurgi

Remittentinformation

 

Hand och plastikkirurgisk klinik i Umeå har inte rikssjukvårdsuppdrag för brännskador. Större och mer komplicerade brännskador hänvisas därför till Uppsala eller Linköping. För remisskriterier och förfarande se nedan. 

Brännskadecentrum Akademiska sjukhuset i Uppsala

Brännskadecentrum Universitetssjukhuset i Linköping

Mindre omfattande brännskador ska i första hand hänvisas till närmsta sjukhus. Vår klinik har emellertid, trots avsaknad av rikssjukvårdsuppdrag, mångårig erfarenhet av brännskador och kan däför konsulteras och utgöra remissinstans vid behov. För telefonkonsultation kontakta vår jour via växeln, 090-785 00 00 eller vår mottagning, 090-785 91 36.

Patienter som har funktionella besvär av ärr från tidigare brännskador kan också remitteras till vår klinik. Bilder ska i sådana fall komplettera remissen och det bör framgå vilka funktionella besvär som föreligger. 

Vår klinik har i uppdrag att behandla patienter som är i behov av högspecialierad rekonstruktiv plastikkirurgi. Detta innefattar rekonstruktion av mjukdelsdefekter med hudtransplantat eller lambåer. Rena sårrevisioner eller råd om omläggning har vi dessvärre inte möjlighet att bistå med. Patienter med rena sår som inte läker med konservativ behandling kan bli aktuella för kirurgi, men vid kroniska sår behöver också den bakomliggande orsaken utredas och behandlas innan patienten remitteras till vår klinik. Patienterna behöver också vara i psykiskt och fysiskt skick för att klara av en operation och aktivt kunna medverka i det postoperativa förloppet. Detta är särskilt viktigt att beakta hos patienter med trycksår där god compliance och förmåga till långsiktig avlastning är nödvändig för ett lyckat postoperativt resultat. 

Det finns mycket begränsade möjligheter för vår klinik att korrigera missprydande ärr. Oavsett om ärret har uppkommit genom skada eller en tidigare operation får dessa patienter i första hand hänvisas till den privatfinansierade sjukvården eller den klinik som ursprungligen opererat patienten. Endast patienter som har påtagligt funktionella besvär, såsom rörelseinskränkning över en led, eller yngre personer med missprydande ärr i ansiktet, kan bli aktuella för kirurgisk åtgärd på vår klinik. Bilder ska i sådana fall bifogas i remissen och det ska tydligt framgå om det föreligger funktionella besvär. 

 

Handkirurgi

Remittentinformation

Handout för distriktsläkare

 

Plexus brachialisskador

Remittentinformation vid födelserelaterad plexus brachialisskada, OBP

Remittentinformation vid traumatisk plexusskada