Psykiatri

Här finns information för dig som remitterar patienter till avtalsterapi, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) eller könsidentitetmottagning.

 

Vilka kan få avtalsterapi?

Personer med tillstånd/symtom på:

 • Depression
 • Ångest
 • Krisreaktioner
 • Social fobi
 • OCD symtom /drag

Återkommande tillstånd/symtom enligt ovan som inte gått i remission.

Svårighetsgraden och behovet av vårdnivå för den aktuella personen ligger mellan primärvården och specialistspykiatrin.

Terapin ska kunna avslutas på max 15 timmar. Personen behöver ordnad barnomsorg vid behandlingstillfällena.

Regionens regler för patientavgifter samt sjukresor gäller för patienter som beviljats avtalsterapi.

Remissens innehåll

 • Personens tillstånd till att journaler läses vid bedömning.
 • Personer med skyddad identitet behöver ge samtycke, via telefon till Granskningsgruppen (090-785 63 38).
 • Nuvarande socialt tillstånd. Eventuella barns födelseålder.
 • Vad har tidigare genomförts i behandlingsväg via hälsocentral/remittent.
 • Aktuella mediciner.
 • Uppgifter om eventuell sjukskrivning, vid delsjukskrivning ange omfattning.
 • Bedömning av förmåga att ta sig an psykoterapibehandling, Personens vilja / motivation ska framgå.
 • Somatiska hinder för psykoterapibehandling.
 • Remittentens namn, adress, mail och telefonnummer.

Situationer när avtalsterapi inte beviljas 

 • Personen har pågående eller nyss avslutad (inom sista 6 månaderna) behandlingskontakt med specialistpsykiatrin.
 • Personen har överkonsumtion av beroendeläkemedel.
 • Personen har aktivt missbruk.
 • Personen har pågående fängelsevistelse eller väntar på att en dom ska få laga kraft.
 • Personen har aktivt självskadebeteende eller suicidnära handlingar.
 • Personen har tidigare fått avtalsterapitimmar genom åren.
 • Personen har tillstånd/funktionsnedsättning som medför svårigheter till reflektion, omstrukturering.

Adress

Skicka remissen till:

Granskningsgruppen 
Akut bedömningsmottagning, psykiatrikliniken
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

I Västerbotten behöver man remiss för att komma till Barn- och ungdomspsykiatrin. Det är hälsocentralen, sjukstugan, barnhälsovården, ungdomshälsan, ungdomsmottagningen eller skolans elevhälsa som kan skriva remiss om de bedömer att problemen är allvarliga.

Remissinformation till Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten

Remissmall Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten

Kontakt

Mottagningen vänder sig till vuxna (18≥ år) personer med könsdysfori/transsexualism/könsidentitetsproblematik och är i Norrland centraliserad till Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå. Patienter från Jämtland, Norrbotten, Västerbotten (utom Umeå) och Västernorrland tar först kontakt med respektive Psykiatrisk klinik på hemorten, där det görs en preliminär bedömning. Sedan utfärdas en remiss till KIM på NUS. I remissen ska diagnoskriterierna för könsdysfori/transsexualism bedömas vara uppfyllda och ej bedömas vara del av vanföreställningssyndrom eller ett autistiskt specialintresse. Eventuell samsjuklighet ska anges och den psykosociala situationen finnas sammanfattad. Det bör också kunna erbjudas samtalsstöd i hemregionen. För de patienter som begär att få komma till KIM via en specialistremiss kan reseersättning begäras via hemregionen. Fortsatt utredning/behandling sköts från Umeå i samarbete med hemregionen (psykiatri, endokrinolog, logopedi, IVF, plastikkirurgi m fl).

Patienter bosatta i Umeå med omnejd vänder sig till Psykiatrisk bedömningsmottagning på telefonnummer 090-785 93 18, för en allmänpsykiatrisk bedömning, alternativt remitteras dit via primärvård eller ungdomsmottagning. Därifrån aktualiseras patienterna till KIM. För de patienter som redan har behandlingskontakt inom psykiatrin i Umeå, kan behandlaren förmedla önskemål om kontakt med KIM. Patienter under 18 år hänvisas i första hand till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Utredning och behandling i Umeå sköts av ett mindre team, bestående av läkare, kurator och psykolog. Inledningsvis görs en psykosocial utredning/kartläggning samt en läkarbedömning för att fastställa diagnos. Utredningen omfattar psykiatrisk, psykosocial, psykologbedömning (i enskilda fall psykologutredning) och somatisk (kroppslig) bedömning. Patienterna erbjuds möjlighet att delta i planerade gruppträffar för gemensamt erfarenhetsutbyte.

Mottagningen i Umeå kan ge stöd/vägledning/handledning till anhöriga och i vissa fall berörda personalgrupper. Vi samarbetar med endokrinolog, logoped, hudläkare, kirurg m fl och utfärdar remisser och utlåtanden till bland annat Plastikkirurgisk klinik och Socialstyrelsens Rättsliga råd. Utredning och behandling tar vanligtvis cirka 2-4 år.

Utifrån den nya diagnosen könsdysfori i DSM-5 är det av stor vikt att hemregionen gör en allmänpsykiatrisk- (och i vissa fall psykolog-) utredning samt psykosocial kartläggning där patientens upplevelse av sig själv sätts i centrum. Den psykiatriska bedömningen bör utmynna i huruvida kriterierna för könsdysfori tycks föreligga och att man kartlagt eventuell samsjuklighet. Kriterierna för att ställa diagnosen hos barn/ungdomar å ena sidan och vuxna å andra sidan skiljer sig åt i DSM-5. När det gäller vuxna är det första nödvändiga kriteriet att det finns en bristande överensstämmelse mellan upplevd/utryckt könsidentitet och den tilldelade könstillhörigheten och det andra att det föreligger ett kliniskt signifikant lidande eller att tillståndet innebär nedsatt funktionsförmåga för individen.

I förekommande fall är det av stor vikt att hemregionen vidtar lämpliga allmänpsykiatriska och psykosociala åtgärder parallellt med att patienten påbörjar sin behandling vid Nus. Många patienter har behov av en stödkontakt på hemorten under den här processen.

Kontakt

Ulrika Edman
Socionom, kurator
Telefon: 090 – 785 00 00 (växel)