Aktuellt

OBS! All information om corona finns under rubriken "Corona" i den lodräta menyn till höger

Screening

Caliciläget i Västerbotten

Calicimeter 

Misstänker du vinterkräksjuka på din enhet/avdelning?

Om vårdtagare haft minst tre lösa avföringar extra jämfört med normalt antal avföringar för personen under 24 timmar och/eller haft minst två kaskadkräkningar under 24 timmar.

Tag prov för calici.

Vid misstanke eller första verifiering av provsvar, kontakta Vårdhygien.

Calicirutin - regionen

Calicirutin - kommunen

Influensa och RS-virus

Kraftig ökning av RS-virus i hela landet! Framför allt små barn, mindre än ett år, och äldre sköra personer löper risk för allvarlig sjukdom. Vid fall där patient med RS-infektion vårdas inneliggande kan samma hygienrutiner som vid influensainfektion användas.