Corona

Pandemin med covid-19 pågår fortfarande. Med ett föränderligt epidemiologiskt läge och ökande kunskaper ändras och uppdateras informationen kring covid-19 med korta intervall.

De flesta åtgärder som har funnits på plats för att dämpa smittspridningen i samhället togs bort den 9 februari 2022 och från 1 april 2022 klassificeras
covid-19 inte längre som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Vårdverksamheter fortsätter dock arbeta enligt de rutiner som finns på Vårdhygiens hemsida och inom slutenvård och omsorg kvarstår också smittspårningsplikt gällande covid-19.

På vårdhygiens hemsida finns de dokument som är aktuella. Se till att alltid kontrollera att du har den senaste versionen om du har en pappersutskrift.

Vårdhygien 2022-02-03

Telefonlinje

Frågor från personal och studenter inom vård och omsorg som gäller covid-19 besvaras av smittspårare på Vårdhygien.

Vardagar
Kl 9-16 på telefonnummer 090-785 95 70

För frågor från chefer gällande smittspårning i verksamhet, kontakta hygiensjuksköterska. Direktnummer till hygiensjuksköterskor finns under kontakta vårdhygien. 

Vårdhygieniska riktlinjer för covid-19, influensa och andra luftvägsvirus pdf

 

Observera att sjukvårdspersonal liksom andra människor kan få allvarlig covid-19 och att alla med allvarliga symptom ska söka vård som patienter för att få en medicinsk bedömning och erbjudas lika god handläggning som alla andra patienter.

Egenprovtagning för personal inom hälso- och sjukvård och omsorg har nu startat i länet. Information finns på:

Egenprovtagning för personal

Covid-19 - vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS, version 24 2022-04-08 pdf

Covid-19 - vårdhygieniska rutiner inom hemtjänsten, version 1.20 2022-04-08 pdf

Checklista vid utbrott av covid-19 på säbo, version 6 2022-04-08 pdf

Smittsamhetsbedömning vid covid-19, version 12 2022-04-01 pdf

Rekommendationer gällande besök på Säbo

Länsgemensam rutin i Västerbotten gällande besök i vård och omsorgsboende, version 6 2022-04-13 pdf

Vårdhygieniska rekommendationer gällande besök i särskilda boendeformer för äldre och aktiviteter på särskilda boenden, version 1.15 2022-04-13 pdf

Smittspårning och informationsblad inom kommunen när personal samt brukare och vårdtagare har exponerats för covid-19

Provtagning av brukare vardagar respektive helg

Antigentestning för personal inom kommunens vård- och omsorgsboende

Informationsfilm

Hindra smitta av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, 2020-12-04