Corona

Vid årsskiftet 2019–2020 upptäcktes ett nytt coronavirus i staden Wuhan i Kina och situationen utvecklades sedan till en pandemi. Viruset har fått namnet SARS-CoV-2 och orsakar sjukdomen covid-19. Alla i samhället måste följa aktuella rekommendationer och all vårdpersonal uppmanas till ökad vaksamhet vid omhändertagande av patienter med symptom som kan tyda på covid-19.

Vårdhygieniska riktlinjer för omhändertagande av patient med misstänkt eller konstaterad infektion av covid-19 uppdateras kontinuerligt. 

Handläggning av misstänkta fall av covid-19 vers 1.33 2020710 med innehållsförteckning.pdf

 

Observera att sjukvårdspersonal liksom andra människor kan få allvarlig covid-19 och att alla med allvarliga symptom ska söka vård som patienter för att få en medicinsk bedömning och erbjudas lika god handläggning som alla andra patienter.

Egenprovtagning för personal inom hälso- och sjukvård och omsorg har nu startat i länet. Information finns på:

Egenprovtagning för personal 

Enkät antikroppstest för covid-19

Covid-19 - Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS, version 1.14 2020-10-01 pdf

Covid-19- vårdhygieniska rutiner inom hemtjänsten, version 1.10 2020-09-29 pdf

Checklista vid förekomst av covid-19 på säbo 2020-06-02 pdf

Provtagning vid ankomst till olika boendeformer i kommunal vård och omsorg 1.6 2020-07-13.pdf

Rekommendationer gällande besök på Säbo

Länsgemensam rutin i Västerbotten gällande besök i vård- och omsorgsboende 2020-10-01 pdf

Vårdhygieniska rekommendationer gällande besök i särskilda boendeformer för äldre, version 1.7 2020-10-01 pdf

Smittspårning och informationsblad inom kommunen när personal samt brukare och vårdtagare har exponerats för covid-19

Provtagning vardagar respektive helg

Informationsfilm

Informationsfilm om covid-19 för anställda inom SÄBO, LSSboenden, HSIH och hemtjänsten – Andreas Winroth