SAMSSS - Samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård vid psykisk ohälsa hos barn och unga

Västerbottens kommuner och Region Västerbotten har i samverkan arbetat fram en rutin som syftar till att barn och unga med psykisk ohälsa ska få insatser på rätt sätt, på rätt plats och i rätt tid. Det betyder anpassade insatser efter specifika behov, att hjälpen kommer på plats och är utformad och planerad tillsammans med barn, unga och vårdnadshavare på ett enkelt och tydligt sätt. Denna samverkansrutin avser barn och unga 6-17 år med psykisk ohälsa och ska vara ett stöd för dig som personal inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård hur du ska gå tillväga för att aktualisera ett barn med psykisk ohälsa till hälso- och sjukvården.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för tillstånd av olika svårighetsgrad och varaktighet. Exempel på psykisk ohälsa kan vara barn och unga som är nedstämda, deprimerade, har ångest, upplevt trauma, ätstörning, har självskadebeteende, tvång, tics, könsdysfori, psykos, tänker och kommunicerar annorlunda samt har svårt att reglera uppmärksamhet och impulser. 

Samverkan

För många barn med psykisk ohälsa krävs samordnade insatser från skolan, hälso- och sjukvården och/eller socialtjänsten, för att barn ska få rätt hjälp på ett sammanhållet sätt. För barn i behov av tidiga samordnade insatser finns samverkansformen HLT, Hälsa Lärande och Trygghet. HLT är en samverkan mellan hälso- och sjukvård, förskola/skola och socialtjänst.
Läs mer om HLT:
HLT-hälsa, lärande och trygghet

När barn är i behov av mer omfattande insatser kan samverkan bland annat initieras genom SIP – samordnad individuell plan.
Läs mer om SIP:
SIP för barn och unga

Kunskapsstyrning/ Nationella vård- och insatsprogram

Vård- och insatsprogrammen (VIP) är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Vård- och insatsprogrammen tas fram av en nationell arbetsgrupp och fastställs av Nationellt programområde för psykisk hälsa. 
Läs mer om Kunskapsstyrning/Nationella vård och insatsprogram

Kunskapsstyrning/Nationella vård- och insatsprogram

 

SAMSSS - psykisk ohälsa

Länk till samverkansrutinen SAMSSS - psykisk ohälsa reviderad 20240402

Styrande dokument i rutinen

Flödesschema

Remissmall för skola och socialtjänst

Remissmall för skola och socialtjänst vid akut psykisk ohälsa hos barn och unga

Rutin vid akut psykisk ohälsa 0 tom 17 år

 

Avvikelsehantering och uppföljning

En avvikelse är något som avviker från överenskommen samverkansrutin till exempel situationer som lett till eller kunnat leda till skada, felaktigheter, merarbete eller fördröjd handläggning. Avvikelsehantering innebär att vi på ett systematiskt sätt fortlöpande arbetar med att uppmärksamma och åtgärda negativa händelser för att förbättra samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Avvikelsen adresseras till chef på den enhet som du anser är inblandad i avvikelsen. Kuvertet märks med Avvikelse. För hälso- och sjukvården gäller ordinarie digital avvikelserapportering, som skrivs ut och skickas till berörd verksamhet.

Avvikelserna utgör en viktig del i uppföljningen av samverkansrutinen.

Avvikelseformulär

Avvikelseformulär för användare som inte har tillgång till Microsoft Word Ladda ner filen och fyll i den för hand.

Informationsfilm om SAMSSS-rutinen

Bildspel informationstillfälle SAMSSS.pdf

Implementeringskit

Materialet består av en powerpoint presentation med information, länkar, diskussionsfrågor och en kort uppföljning. Materialet är tänkt att användas gemensamt för att stärka den lokala samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa mellan hälso- och sjukvård, skola och socialtjänst.

Implementeringskit


Frågor och svar om SAMSSS

Klicka här för frågor och svar (reviderad 230403)

Kontakt

Frågor om SAMSSS-rutinen

Peter Hjelm skola/elevhälsa
peter.hjelm@regionvasterbotten.se

Nanna Forsgren Socialtjänst
nanna.forsgren@regionvasterbotten.se

Jessika Nyström Hälso- och sjukvård
jessika.nystrom@regionvasterbotten.se


Frågor om handläggning av remisser

Kontaktcenter Barn och unga
Växeln, 090-785 00 00
Ange att det är ett tjänsteärendeStödmaterial

Information till föräldrar när barn och ungdomar har tankar på att inte vilja leva

Exempel på remisser