Styrdokument

Här hittar du avtalet om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende samt tillhörande bilagor, följt av rutiner och överenskommelser, framtagna i samverkan.

Avtalet om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Bilaga 1 - Regionens kvarvarande ansvar 

Gemensamma rutiner för materialhantering i särskilt och ordinärt boende - Ersätter markerat avsnitt i Bilaga 1

Gemensamma rutiner för materialhantering

Provtagningsmaterial - Region Västerbottens kostnadsansvar vid ordination, reviderad 2020-01-15

Bilaga 2 - Definitioner och kommentarer

Bilaga 3 - Ekonomiska konsekvenser

Bilaga 4 - Personalöverenskommelse

Vägledning avtal om övertagande av hälso- och sjukvård i ordinärt boende mellan VLL och kommunerna i Västerbottens län

Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård i Västerbotten

Bilaga till Ramavtal om läkarmedverkan. Mall för framtagande av lokal rutin

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SVU)

Västerbotten följer lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 1 januari 2018.

Regionen och kommunerna i Västerbotten tog gemensamt beslut om ett förändrat betalningsansvar och ett nytt arbetssätt för uppföljning, analys av fördröjd hemgång och förbättringsarbete av utskrivningsprocessen. En ny överenskommelse och en reviderad länsrutin mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från den 1 januari 2022.

Länsrutin för samverkan mellan regionen och kommunerna i Västerbotten vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med stöd av IT-tjänsten Prator

Rutiner och avbrottsplan

Manualer och checklistor

Länsrutin för samverkan mellan regionen och kommunerna vid upprättandet av en samordnad individuell plan (SIP)

För personer som har behov av insatser från både regionen och kommunen ska huvudmännen tillsammans upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål (3 f § HSL och 2 kap. 7 § SoL).

Manualer och checklistor

Patientbroschyrer

Rutin för att rapportera och följa upp händelser

Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Region Västerbotten har en gemensam rutin för hur händelser i samverkan ska rapporteras och följas upp. Brister i samverkan kan innebära risk för avvikelser, och ytterst leda till vårdskador och missförhållanden. Rutinen omfattar regionens primärvård, öppen- och slutenvård i Skellefteå och Norsjö tillsammans med enheter inom Skellefteå kommun och Norsjö Kommun.

Rapportering och uppföljning av händelser i samverkan mellan primärvård, sluten vård, kommunens hälso- och sjukvård och socialtjänst

Egenvård

Det finns en fastställd överenskommelse mellan regionen och kommunerna i Västerbottens län om samverkan i samband med bedömning och planering av egenvård. Denna överenskommelse omfattar vårdgivare inom Region Västerbotten och länets kommuner och ska följas och praktiseras av dem som arbetar på uppdrag till parterna, dvs. oavsett om det är i privat eller egen regi som insats utförs.

Överenskommelse om samverkan i samband med bedömning och planering av egenvård