Donationsbidrag

Västerbottningar kan söka donationsbidrag ur regionens två donationsfonder. Donationsbidrag ur Samfonden kan sökas av dig som är eller har varit patient vid Norrlands universitetssjukhus. Willy Landbergs fond kan sökas av dig som behöver eftervård för att bli frisk och för resor i samma syfte.

För Samfonden som delar ut bidrag, gäller att den sökande är så kallat ekonomiskt behövande. Enligt skattemyndigheten innebär det en lägre inkomst och inga större ekonomiska tillgångar. Bidrag ges endast till kostnader som inte täcks av andra allmänna medel.

Förutom information nedan finns mer att läsa på sidan:
Frågor och svar om regionens donationsbidrag

Donationsbidrag ur Samfonden

Du kan ansöka om bidrag ur Samfonden för:

  • finansiering av inköp för ett extra ortopediskt hjälpmedel eller andra personliga hjälpmedel* som du bedömts vara i behov av medicinskt.
  • kostnader för eftervård som du inte annars har möjlighet att betala,
  • resekostnader i samband med permission från Norrlands universitetssjukhus (Nus) eller för anhörig som besöker dig. Även kostnad för uppehälle i samband med besöket kan beviljas.
  • Avgift för deltagande i rehabiliterande aktivitet och eftervård, exempelvis ett sommarläger.

Bidrag ur Samfonden kan också sökas av dig som under eller efter sjukhusvård vid Norrlands universitetssjukhus och som med anledning av sjukhusvistelsens längd, eller på grund av minskad arbetsförmåga orsakad av sjukdom, fått din ekonomiska ställning försämrad.

  • Exempel på hjälpmedel kan vara behov av extra uppsättning hjälpmedel för fritidsboende eller till barn och unga som behöver likartat hjälpmedel både i skola och i hemmet och där endast ett hjälpmedel bekostas av det allmänna.  För tandprotes eller vanliga glasögon beviljas inte medel.

Donationsbidrag ur Willy Landbergs fond

Du kan ansöka om donationsbidrag ur Willy Landbergs fond om:

  • Du har ett behov av konvalescentvård som inte bekostas av allmänna medel. Bidrag kan även sökas för konvalescensresor, efter remiss från läkare.

Ansökan, villkor och beslut

Donationsbidrag kan sökas och delas ut vid två tillfällen per kalenderår. Ansökan kan göras årligen till den 30 april och den 1 oktober. Du kan endast få ett bidrag per kalenderår.

Det högsta beloppet som beviljas är 25 000 kronor. Du måste uppfylla villkoren för bidrag och styrka det i ansökan. Beslut om bidrag skickas per post till dig som sökt.

Om beslut om bidrag beviljats i förskott ska kvitto inlämnas som visar din utgift inom 6 månader från utbetalningen. Om donationsbeloppet är högre än kostnaden ska återbetalning av mellanskillnaden göras.

Blanketter för ansökan

Bilagor till ansökan

Till ansökan behövs bilagor med intyg:

  • Medicinskt yttrande signerat av vårdkontakt
  • Slutskatterapport

Information om detaljerade kriterier för fonderna

Emma Brännström Utredare
E-post
emma.f.brannstrom@regionvasterbotten.se