Frågor och svar om regionens donationsbidrag

På den här sidan har vi sammanställt vanliga frågor och svar angående regionens donationsbidrag.

Vem får söka?

I allmänhet gäller att den sökande är eller har varit patient inom Västerbotten och har ett behov som inte täcks av andra bidragsmedel. För Samfonden, som delar ut bidrag, gäller att den sökande är så kallat ekonomiskt behövande. Enligt skattemyndigheten innebär det en lägre inkomst och inga större ekonomiska tillgångar. För mer detaljerad information vänligen kontakta handläggare. För bidrag ur Samfonden är villkoret att du får eller har fått vård vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) eller är anhörig till någon som är inlagd vid Nus.

Hur söker jag?

Ansökningsblanketten ska fyllas i och skickas in till Regionen tillsammans med de bilagor som efterfrågas. Du kan lämna in din ansökan vid två tillfällen varje år, den 15 mars eller 15 oktober. Du måste beskriva vad du söker bidrag till. Adress till vart du ska skicka din ansökan finns på ansökningsformuläret.

Vilka bilagor ska jag skicka med i min ansökan?

Du behöver visa att du uppfyller villkoren. På ansökningsblanketten står vilka intyg du ska skicka med. Det kan vara intyg från läkare eller annan vårdkontakt och uppgift om inkomst.

Hur ofta kan jag få bidrag från stiftelserna?

Du kan få bidrag högst en gång per kalenderår och under förutsättning att du uppfyller de villkor som ställs när ett bidrag betalas ut. Om du inte följer villkoren kommer du i framtiden inte att vara kvalificerad att erhålla bidrag igen.

Hur stort bidrag kan jag få?

Maxbeloppet är 25 000 kronor och du kan bara få ett bidrag per kalenderår.

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut?

Beslut om utdelning fattas två gånger per år på våren och på hösten. Du får beslutsbrev hem i brevlådan.

Finns det några villkor om jag får bidrag?

Du måste redovisa vilka kostnader du har haft genom att skicka in kvitto. Om du inte förbrukat hela ditt bidrag ska återbetalning göras av återstående medel. Du får information om särskilda villkor i samband med beslut om bidrag ur en fond.