Regionala företagsstöd

Varje år får Region Västerbotten ett regionalt anslag av regeringen som ska användas till bland annat företagsstöd för att främja satsningar i företag och framför allt företag med färre än 250 anställda, s.k. mikro-, små- och medelstora företag (SMF). Stöden ska främja satsningar som leder till, eller skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt (ekologiskt, ekonomiskt, socialt). En tillväxt som inte sker på bekostnad av de resurser som är nödvändiga för en framtida utveckling och för att nästa generation människor ska ha en hållbar framtid. Ansökningar om stöd för satsningar som tydligt bidrar till hållbar tillväxt i regionen prioriteras därför särskilt.

Finansiering inom företagsstöd

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika regioner och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett regionen. Region Västerbotten kan, för att främja en hållbar regional tillväxt, lämna företagsstöd till bland annat investeringar i byggnader, maskiner, inventarier och marknadsföring. Vi kan även lämna företagsstöd till satsningar för nya innovativa produkter och tjänster. Beslut om stöden baseras på den information ni skickar in när ni gör er ansökan.

Då vi bedömer att förutsättningarna för tillväxt är bättre hos företag, som bedriver verksamhet med en viss omfattning, har vi valt att inte lämna stöd till verksamheter som bedrivs vid sidan av en annan anställning eller i för låg omfattning. Ni som söker företagsstöd, ska därför bedriva verksamhet med en sysselsättning som motsvarar en normal heltid (undantag finns gällande innovationsstöden). Driver ni ett nystartat företag (max två år gammalt) kan ni ändå söka företagsstöd (Mikrostöd) förutsatt att verksamheten ägnas minst 50% av en normal heltidsanställning, samt att det finns en tydlig plan att sysselsättningen utökas till att omfatta en heltid.

Mer information om våra stöderbjudanden hittar du under rubriken Snabbguide

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten

De regionala företagsstöden delfinansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 EU-logga