Hållbarhetscheck

Stödet kan lämnas med upp till 75% av godkända kostnader, med max 150.000kr i stöd (200.000kr i godkända kostnader). Stöd kan lämnas till alla mikro-, små- och medelstora företag i länet för investeringar i sitt hållbarhetsarbete (ekonomiskt, ekologiskt, socialt).

Konsulten som anlitas ska vara oberoende och ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter för den insats som ska genomföras. Här finns förslag på konsulter som kan hjälpa er. 

Tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet, samt att stödprocenten kan bli mindre än den maximala.

Stöd kan lämnas till konsultkostnader avseende hållbarhetsutveckling som inte bedöms ingå i ordinarie verksamhet. Konsulten som används ska ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter för den insats som ska genomföras.

 Exempel på kostnader:

 • framtagning av en jämställdhetsplan eller motsvarande 
 • framtagning av lönekartläggning
 • kostnader för att utveckla och stärka jämställdhetsarbetet
 • kostnader för att utveckla och stärka mångfaldsarbetet
 • strategiskt arbete och analys med energi-, klimat- och miljöfrågor 
 • kostnader för att utveckla och stärka miljöarbetet 

 

Vem kan söka?
De flesta mikro-, små- och medelstora företag i hela Västerbotten som vill investera i sitt hållbarhetsarbete. Dock ej primärproducenter (odling och uppfödning) En bedömning av företagets ekonomiska stödbehov kommer göras för alla ansökningar.

 

 

 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs? 

 • Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se. 
 • Logga in med BankID och välj: "Företag - mina sidor". 
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på "Se erbjudanden och ansök". 
 • Välj: "Hållbarhetschecken". 
 • Du fyller i de frågor som är relevanta för ansökan 
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna 

 

Obligatoriska bilagor:

 • Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 • Jämställdhetsplan/lönekartläggning (om sådan är framtagen)
 • Kopia av offerter (Konsulten som används ska ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter för den insats som ska genomföras)

 

 

 

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

Om stöd beviljas ska investeringen genomföras inom 1 år.

 

Om ditt företag blir beviljad stöd skickas ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir. Det är viktigt att ni håller er till de godkända kostnaderna enligt beslutet, då tillkommande kostnader kommer att strykas.
 2. Vilket sista datum när investeringen ska vara klar och när ni ska begära utbetalning. Det finns risk att kostnaderna stryks om ni missar sista datumet och det innebör att stödet inte utbetalas. I beslutet står också att ni måste påbörja er investering inom 3 månader.
 3. Hur många gånger ni får ansöka om utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.
 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

 

 

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: