Mikrostöd (starthjälp) är din hjälp i uppstarten

Mikrostödet kan beviljas vid uppbyggnaden av företaget. Sökande måste arbeta minst halvtid i företaget och ha för avsikt att gå upp till heltidsarbete inom 1 år. Mikrostöd kan endast lämnas 1 gång och räknas som ett försumbart stöd. Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

Tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet, samt att stödprocenten kan bli mindre än den maximala.

 

Stöd kan lämnas till:

 • Marknadsföring
 • Maskiner/Inventarier (ej mobiltelefoner)
 • Produktutveckling (tex konsultkostnader)
 • Kompetensutveckling (i särskilda fall i samband med maskininköp, där det behövs en kortare utbildning)
 • I vissa fall finns möjlighet att lämna stöd för livsmedelsförädling (Ej primärproduktion)
 • Truckar som går på inhägnat område och små fiskebåtar på max 3 hp

Stöd lämnas normalt inte till:

 • Företag och utrustning av rörlig karaktär (tex entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning, allt med "hjul på", fordon)
 • Företag på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café, restauranger, byggare/hantverkare i områden där detta redan finns)
 • Ersättningsinvesteringar (tex utbyte av inventarier eller maskiner)
 • Köp från närstående (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • Företag där stödbehov saknas (Stöd lämnas inte till företag som bedöms klara investeringen utan stöd. En sådan faktor kan vara när utdelningar har tagits ut från företaget)
 • "Hobbyverksamhet" eller verksamhet som bedrivs vid sidan av anställning eller verksamhet som bedrivs i väldigt liten omfattning.
 • Driftskostnader (Kostnader som kan anses ingår i företagets normala drift) 
 • Investeringar utanför stödområdet
 • Leasing och Avbetalningskontrakt*  
 • Investeringar som görs pga lagkrav
 • Företag som är verksamma inom jordbruk, fiske eller fiskförädling (stöd söks istället hos Jordbruksverket/Länsstyrelsen)

*Avbetalningskontrakt i kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele kan godkänas om: 1.Kreditgivaren ska vara ett svenskt aktiebolag (kreditmarknadsbolag) med tillstånd att bedriva finansrörelse i Sverige, 2.Leverantören av utrustningen får inte samtidigt vara kreditgivare 3.Avbetalningskontraktet får inte gälla andra objekt än vad som lämnats stöd till, 4.Stödet ska utbetalas direkt till kreditgivaren såsom en avbetalning på företaget skuld

Hur mycket stöd kan lämnas?

Mikrostöd är maximerat till 50% av den godkända investeringen, men max 30.000kr i stöd (60.000kr i investeringskostnad)

Vem kan söka?

Stöd lämnas endast 1 gång och bara till nystartade (max 2 år) företag med max 9 anställda, för investeringar på upp till 60.000kr. Stödet kan lämnas med 50% av godkända investeringskostnader i nästan hela länet utom i Umeå tätort. I Umeå kommun kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors- och Sävar-Holmön-distrikt (f.d. församlingar)

Vilka är förutsättningarna?

Stöd kan endast lämnas till en verksamhet som bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig sysselsättning. Dessutom kontrolleras om stödet kan komma att påverka konkurrensförhållandena på marknaden. För att söka stöd ska ni arbeta minst 50% i företaget och ha för avsikt att gå över till heltid inom ett år. Verksamheten är alltså inte stödberättigad om den bedrivs vid sidan av ett annat arbete.

Ansökan görs via e-tjänsten www.minansokan.se. Vi rekommenderar att bankid används för att logga in.

Bifoga alltid de 3 bilagorna nedan till ansökan:

 1. Aktuellt registreringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan Mall finns här
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren Mall finns här

 

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

Om stöd beviljas ska investeringen genomföras inom 1 år.

 

Om ditt företag blir beviljad stöd skickas ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir. Det är viktigt att ni håller er till de godkända kostnaderna enligt beslutet, då tillkommande kostnader kommer att strykas.
 2. Vilket sista datum när investeringen ska vara klar och när ni ska begära utbetalning. Det finns risk att kostnaderna stryks om ni missar sista datumet och det innebär att stödet inte utbetalas. I beslutet står också att ni måste påbörja er investering inom 3 månader.
 3. Hur många gånger ni får ansöka om utbetalning av det beviljade stödet. (För mikrostöd är det normalt endast en gång man ansöker om utbetalning)
 4. Vilka villkor som gäller för stödet.

 

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här
 
Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes. 
 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: