Regionalt investeringsstöd (RIS) - det stora stödet

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera STÖRRE investeringar i byggnader, maskiner och fasta inventarier. Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

Tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet, samt att stöd inte får vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras.

 

 

Stöd kan endast lämnas till hårda investeringar, tex byggnader, maskiner, inventarier och markanläggningar. Dock kan stöd ej lämnas till inköp av befintliga byggnader.

Stöd lämnas normalt inte till:

 • Företag och utrustning av rörlig karaktär (tex entreprenadverksamhet, åkerier, flyttbar utrustning, allt med "hjul på", fordon)
 • Företag på en lokal/regional konkurrensutsatt marknad (tex frisör, café, restauranger, byggare/hantverkare i områden där detta redan finns)
 • Ersättningsinvesteringar (tex utbyte av inventarier eller maskiner)
 • Köp från närstående (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)
 • Investeringar som påbörjats innan ansökan har inkommit till Region Västerbotten
 • Företag där stödbehov saknas (Stöd lämnas inte till företag som bedöms klara investeringen utan stöd. En sådan faktor kan vara när utdelningar har tagits ut från företaget)
 • "Hobbyverksamhet" eller versamhet som bedrivs vid sidan av anställning eller verksamhet som bedrivs i väldigt liten omfattning.
 • Driftskostnader (Kostnader som kan anses ingår i företagets normala drift)
 • Investeringar utanför stödområdet
 • Leasing och Avbetalningskontrakt*
 • Investeringar som görs pga lagkrav
 • Företag som är verksamma inom jordbruk, fiske eller fiskförädling (stöd söks istället hos Jordbruksverket/Länsstyrelsen)

*Avbetalningskontrakt i kommunerna Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele, Vännäs, Nordmaling och Robertsfors kan godkännas om: 1.Kreditgivaren ska vara ett svenskt aktiebolag (kreditmarknadsbolag) med tillstånd att bedriva finansrörelse i Sverige, 2.Leverantören av utrustningen får inte samtidigt vara kreditgivare 3.Avbetalningskontraktet får inte gälla andra objekt än vad som lämnats stöd till, 4.Stödet ska utbetalas direkt till kreditgivaren såsom en avbetalning på företaget skuld

Hur mycket stöd kan lämnas?

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden med hänsyn till:

 • Investeringens betydelse för samhället
 • Syssättningsökning och tillväxt
 • Typ av investering och företag
 • Investeringskostnad
 • Ägarförhållande
 • Storlek på företaget
 • Tillgång på medel för Region Västerbotten
 • I vilket stödområde företaget verkar

Grundprincipen är, att ingen ska få mer stöd, än vad som krävs för att investeringen ska bli av.

Stödet är maximerat till mellan 10–35%.

 

*Företag:

 • små företag=1-49 anställda
 • medelstora företag= 50-249 anställda
 • stora företag= över 249 anställda. Stora företag och koncerner kan endast bli beviljad RIS för ny ekonomisk verksamhet som startas upp.

För företag i koncerner räknas alla anställda i hela koncernen. 

Investeringsområde:

 • 1=Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, Åsele
 • 2=Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Vännäs och Umeå, dock ej Umeå tätort. I Umeå kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors och Sävar-Holmön-församling.

OBS! Kommunala- eller privata investeringar i lokaler för uthyrning kommer inte att beviljas stöd för. Däremot kan stöd till lokaler för korttidsuthyrning beviljas när det gäller turistiskt boende.

Vem kan söka?
Stöd kan lämnas till företag som bedriver verksamhet i Investeringsområde 1 (Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele) samt i Investeringsområde 2 (Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Vännäs och Umeå, dock ej Umeå tätort. I Umeå kommun kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors- och Sävar-Holmön-distrikt (f.d. församlingar).

Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor och vara verksamhet med väsentlig betydelse för tillväxt i regionen.

Vilka är förutsättningarna?
En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling.

Stöd kan endast lämnas till en verksamhet som bedöms ha en tillfredsställande lönsamhet och ger de anställda en varaktig sysselsättning. För att söka stödet ska ni arbeta 100% i bolaget och investeringen ska gärna bidra till flera arbetstillfällen, samt bredda näringslivet på orten eller i regionen. I bästa fall skapar er investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

 

  Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

 • Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: "Företag - mina sidor".
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på "Se erbjudanden och ansök".
 • Välj: "Regionalt investeringsstöd (RIS)".
 • Du fyller i de frågor som är relevanta för ansökan
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna

Obligatoriska bilagor:

 1. Aktuellt registeringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 4. Senast fastställda årsredovisning
 5. Ifylld hållbarhetsbilaga (Mall finns här)
 6. Kopia av offerter över 100.000kr rörande investeringen (OBS! Vid investeringar över 700.000kr exkl. moms måste minst två likadana offertförfrågningar finnas dokumenterade hos er för ev. uppföljning. Saknas detta kan ni bli återbetalningsskyldig för utbetalt stöd!). Tänk på att köp från närstående inte godkänns (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)!
 7. Vid byggnationer behövs bilder alt. markeringar på kartbild samt fastighetsbeteckning (använd samma bilder som vid ansökan om byggnadstillstånd hos kommunen)
 8. Lånelöfte eller motsvarande (har ni medfinansiering från tex bank, Almi, Norrlandsfonden eller Garantia behövs intyg för detta)
 9. Företag med 25 anställda eller fler bifogar dokumentation av företagets arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. (Enligt 4-10 §§ Lag (2016:828) ska en arbetsgivare, som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare, under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder)

 

 

Aktiva åtgärder mot diskiminering
Från år 2020 ska att samtliga företag med 10 anställda eller fler som beviljas ett investeringsstöd i Västerbotten, samtidigt också beviljas ett konsultstöd som är riktat mot företagets ansvar för aktiva åtgärder mot diskriminering. Läs mer här om arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder mot diskriminering här:

Konsultstödet beviljas på 100% för minst 8timmar (max 15.000kr) där konsulten gör en analys och behovsinventering.

Du som företagare måste själv kontakta och anlita en konsult med kompetens inom området. För att underlätta finns här en lista med konsulter.

Analysrapporten ska skickas till Region Västerbotten senast i samband med ansökan om slututbetalning av det beviljade investeringsstödet. Mall för rapporten finns här.

För de behov eller förbättringsmöjligheter som framkommit i analysen finns det möjlighet att söka en hållbarhetscheck för att arbeta vidare med på djupare och längre sikt. Läs mer om hållbarhetschecken här.

Kontrollanter
Vid ansökan om stöd på 500.000kr eller mer måste du välja en av nedanstående kontrollanter. Du måste själv kontakta kontrollanten som tar betalt för denna tjänst av företaget. Kontrollantkostnaden kan ingå i ansökan.
 • Anders Färnstrand: 070-265 62 22 Skolg.11, 921 31 LYCKSELE (anders.faernstrand@gmail.com)
 • Håkan Ohlson: 070-603 53 45 V Kyrkogatan 11, 903 29 UMEÅ (haakanohlson0@gmail.com)
 • Ulrika Öhlund: 070-207 15 50 Box 65, 931 21 SKELLEFTEÅ (kontrollant@ohlunds.net) 
 • Toril Nyman: 0940-132 51 Volgsjöv 31, 912 23 VILHELMINA (toril@vinstor.se)

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

Om stöd beviljas ska investeringen genomföras inom 1-2 år.

 

Om ditt företag blir beviljad stöd skickas ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir. Det är viktigt att ni håller er till de godkända kostnaderna enligt beslutet, då tillkommande kostnader kommer att strykas.
 2. Vilket sista datum när investeringen ska vara klar och när ni ska begära utbetalning. Det finns risk att kostnaderna stryks om ni missar sista datumet och det innebör att stödet inte utbetalas. I beslutet står också att ni måste påbörja er investering inom 3 månader.
 3. Hur många gånger ni får ansöka om utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.
 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

När ett regionalt investeringsstöd är slututbetalt har det automatiskt en nedskrivningstid på 5 år. Under de 5 år en kommer Region Västerbotten att göra en årlig uppföljning via enkäter som skickas elektroniskt till de epostadresser vi har tillgänglig för beviljat stöd. Om denna uppföljningsenkät skickats till fel person ber vi dig som mottagare att vidarebefordra den till rätt person på företaget.

Uppföljningsfrågorna handlar främst om antal anställda på företaget, om de tillgångar som skaffades med hjälp av stödet fortfarande finns kvar i företaget och om det skett några förändringar av ägarkretsen sedan föregående uppföljning.  

OBS! Det är mycket viktigt att ni svara i tid på denna uppföljning eftersom uteblivet svar kan medföra att ni tvingas betala tillbaka delar av det stöd ni har fått utbetalt.

 

   

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: