Stöd till rekrytering av personer födda utanför Norden

Från och med 2022-02-01 kan Region Västerbotten erbjuda företag stöd till rekrytering av personer födda utanför Norden, som har bott i Sverige i högst 10 år och som finns inskrivna på arbetsförmedlingen. Stödet kan beviljas till alla mikro-, små- och medelstora företag med minst 3 anställda och max 249 anställda i stora delar av Västerbotten (undantaget Umeå tätort). Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

Tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet, samt att stödprocenten kan bli mindre än den maximala. 

 

Insatsen består av två obligatoriska delar som ska pågå mellan 2-4 månader:  

 1. Den ena delen gäller lönekostnader i samband med handledning av den som ska rekryteras. Detta för att stödja den nyanställde i arbetet. Lönekostnaden täcker alltså det produktionsbortfall som uppkommer vid handledningen. I ansökan anger ni summan av antalet handledningsdagar X 2.200kr. Vi beviljar stöd med 40% av schablonlönen 2.200kr/dag*). Maximalt stöd per månad är 17.600kr och totalt kan stödet för handledaren inte överstiga 70.400kr.
 2. Den andra delen av stödet gäller Extern kompetens för att genomföra en analys av nuläget och utvecklingsbehovet i företagets mångfaldsarbete samt handledarstöd. Den externa kompetensen ska ha dokumenterad kunskap i ämnet. (Här finns exempel på konsulter) Vi beviljar stöd med 100% av kostnaderna för detta, men beviljar max 30.000kr. 

*) 

   

2.200kr * 20dgr 

= 44.000kr per månad 

44.000kr * 4mån 

= 176.000kr 

176.000kr * 40% 

= 70.400kr i stöd 

 

Stöd lämnas normalt inte till: 

 • Företag som är verksamma inom jordbruk, fiske eller fiskförädling, s.k primärproduktion (investeringsstöd söks istället hos Jordbruksverket/Länsstyrelsen)
 • Företag med mer än 249 anställda 

 

Hur mycket stöd kan lämnas: 

Max kan 100.400kr beviljas under en 4-månadsperiod. 

Vem kan söka? 
Stödet kan beviljas till alla små- och medelstora företag med minst 3 anställda och max 249 anställda i stora delar av Västerbotten, undantaget Umeå tätort. I Umeå kommun kan stöd lämnas till företag verksamma inom: Tavelsjö-, Holmsund-, Hörnefors- och Sävar-Holmön-distrikt (f.d. församlingar). 

Vilka är förutsättningarna? 

 • Stöd kan beviljas till rekrytering av personer födda utanför Norden, som har bott i Sverige i högst 10 år och som finns inskrivna på arbetsförmedlingen. Vi beviljar undantag för personer från Ukraina gällande kravet på att vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.
 • Stödet kan beviljas till alla mikro-, små- och medelstora företag med minst 3 anställda och max 249 anställda i stora delar av Västerbotten (undantaget Umeå tätort)
 • Företaget ska kunna avvara en handledare för att introducera och stärka den anställde i företaget. I detta finns också ett långsiktigt syfte så att de personer som är födda utanför Norden kommer in i det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. 
 • Anställa de personer som står utanför arbetsmarknaden och som saknar erfarenheten av den svenska företagskulturen. Anställningsformen kan vara praktik, provanställning, visstidsanställning eller tillsvidareanställning.  
 • Ett företag kan välja att ta in mer än en person, dock är stödnivån densamma, oavsett hur många som anställs.  
 • Endast ett stöd kan beviljas per företag.  
 • Varje person kan endast vara aktuell för anställning med handledarstöd 1 gång. Samma person kan alltså inte anställas av 2 olika företag med detta stöd. 

 
Stödet ska hjälpa företagen med att:   

 • Stödja företagen kortsiktigt i sitt arbete med att hitta arbetskraft och kompetens, för sin fortsätta utveckling.  
 • Stärka företagens förståelse och arbete kring mångfald,r att på lång sikt bli en bättre arbetsgivare 
 • Bli bättre att integrera personer födda utanför Norden. 

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

 • Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se. 
 • Logga in med BankID och välj: "Företag - mina sidor" 
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på "Se erbjudanden och ansök"
 • Välj: "Rekryteringsstöd"
 • Du fyller i de frågor som är relevanta för ansökan 
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna 

Obligatoriska bilagor: 

 1. Ifylld blankett Bilagan finns här  
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här) 
 3. Kopia av offerten gällande analys av nuläget och utvecklingsbehovet gällande företagets mångfaldsarbete. Exempel på konsulter finns här 

 

OBS! 

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan personen anställts. Efter att ansökan har inkommit, kan personen anställas/hållbarhetskonsult anlitas på egen risk i väntan på beslut. 

Om stöd beviljas ska insatsen genomföras inom 6 månader 

 

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats. 

Lathund hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här 

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes. 

 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning: 

 1. Slutrapport (Mall finns här:)
 2. Kopia på aktuella fakturor. 
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning). 
 4. För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd 

Om ditt företag blir beviljad stöd skickas ett beslut via epost som säger: 

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir. Det är viktigt att ni håller er till de godkända kostnaderna enligt beslutet, då tillkommande kostnader kommer att strykas. 
 2. Vilket sista datum när investeringen ska vara klar och när ni ska begära utbetalning. Det finns risk att kostnaderna stryks om ni missar sista datumet och det innebär att stödet inte utbetalas. I beslutet står också att ni måste påbörja er investering inom 3 månader. 
 3. Hur många gånger ni får ansöka om utbetalning av det beviljade stödet. 
 4. Vilka villkor som gäller för stödet. 

I samband med rekrytering av personer födda utanför Norden så finns det stöd för företaget att söka via Arbetsförmedlingen tex nystartsjobb och introduktionsjobb.  

Länk till Arbetsförmedlingen: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare  

 

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: 

Erik Dahlberg Strateg företagsstöd - Malå, Norsjö, Sorsele och Skellefteå
E-post
erik.dahlberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-657 57 09
Bild på Erik Dahlberg