Tillväxtcheck

Tillväxtchecken riktar sig till kvinnor som äger och driver företag samt företagare, kvinnor eller män, födda utanför Norden som bott i Sverige i 10 år eller kortare tid. Stödet kan lämnas på minst 20.000 och max 150.000kr till alla mikroföretag (max 9 anställda) i länet. Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.

Konsulten som anlitas ska vara oberoende och ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter för den insats som ska genomföras. 

Tänk på att företagsstöd inte är en rättighet, utan endast en möjlighet, samt att stödprocenten kan bli mindre än den maximala.

 

 

Stöd kan lämnas tiil enbart mjuka investeringar.

Exempel på detta kan vara:

 • konsultkostnader för produktutveckling, affärsutveckling och organisationsutveckling
 • särskilda marknadsföringsinsatser och annonser (inte kostnader för löpande annonser)
 • särskilda kompetens-/utbildningsinsatser som inte är ett direkt krav för huvudverksamheten
 • kortare utbildningar eller kurser (det ska då finnas ett tydligt mål och förväntad effekt i företag och tydligt avslut på kursen)
 • kostnader för utbildning inklusive resa och boende inom Sverige går att lämna stöd till. För utbildningar utanför Sverige beviljas enbart utbildningskostnaden
 • Layoutkostnader för broschyrer, visitkort, affischer etc. (dock inte kostnaden för mängdtryck, som betraktas som ordinarie verksamhet)
 • kostnader för mässdeltagande (mässturné kan beviljas och det finns en tydlig strategi och plan för genomförandet. Dock ej återkommande mässor. Kostnader som beviljas är deltagaravgift, resa samt boende)
 • kostnader för webbutveckling och webbshop

 

Stöd lämnas normalt inte till:

 • driftskostnader (Kostnader som kan anses ingår i företagets normala drift)
 • "hobbyverksamhet" eller versamhet som bedrivs vid sidan av anställning eller verksamhet som bedrivs i mindre omfattning. Tanken är att företaget ska drivas med minst 100% med möjlighet att växa. 
 • hårda investeringar (tex. maskiner, inventarier eller ombyggnationer)
 • patentkostnader
 • Företag som är verksamma inom jordbruk, fiske eller fiskförädling (stöd söks istället hos Jordbruksverket/Länsstyrelsen)

 

Hur mycket stöd kan lämnas?

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till:

 • Investeringens betydelse för samhället
 • Syssättningsökning och tillväxt
 • Typ av investering och företag
 • Investeringskostnad
 • Ägarförhållande
 • Storlek på företaget
 • Tillgång på medel för Region Västerbotten
 • I vilket stödområde företaget verkar

Grundprincipen är, att ingen ska få mer stöd, än vad som krävs för att investeringen ska bli av.

Tillväxtcheck kan max lämnas med 75% av kostnaderna, dock max 150.000kr i stöd, i kommunerna: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele och 50% i kommunerna: Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå, Umeå och Vännäs.

 

Vem kan söka?

 • kvinnor som till minst 50% äger och driver företag
 • män födda utanför Norden och som bott i Sverige i högst 10år och som till minst 50% äger och driver företag.

Vilka är förutsättningarna?

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling.

Stöd kan endast lämnas till en verksamhet som bedöms ha en tillfredsställande lönsamhet och ger de anställda en varaktig sysselsättning. För att söka stödet ska ni arbeta 100% i bolaget och investeringen ska gärna bidra till flera arbetstillfällen, samt bredda näringslivet på orten eller i regionen. I bästa fall skapar er investering en drivkraft som får andra att också våga investera.

Hur görs ansökan och vilka bilagor krävs?

 • Ansöker gör du digitalt via e-tjänsten www.minansokan.se.
 • Logga in med BankID och välj: "Företag - mina sidor".
 • Skriv in vilken kommun investeringen ska göras i och klicka på "Se erbjudanden och ansök".
 • Välj: "Tillväxtcheck".
 • Du fyller i de frågor som är relevanta för ansökan
 • Bifoga de obligatoriska bilagorna

Obligatoriska bilagor:

 1. Aktuellt registeringsbevis
 2. Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan (Mall finns här)
 3. Resultatbudget för innevarande och de två kommande räkenskapsåren (Mall finns här)
 4. Senast fastställda årsredovisning
 5. Kopia av offerter. Tänk på att köp från närstående inte godkänns (gäller både släktingar/vänner och anknutet/nära företag)!
 6. Lånelöfte eller motsvarande (har ni medfinansiering från tex bank, Almi, Norrlandsfonden eller Garantia behövs intyg för detta)

 

När ska investeringen genomföras?

Ansökan måste ha kommit in till Region Västerbotten innan investeringen har påbörjats eller beställts. Efter att ansökan har inkommit till Region Västerbotten kan investeringen påbörjas på egen risk i väntan på beslut.

Om stöd beviljas ska investeringen genomföras inom 1 år.

 

Om ditt företag blir beviljad stöd skickas ett beslut via epost som säger:

 1. Vilka kostnader som blivit godkända, samt hur stor stödprocenten blir. Det är viktigt att ni håller er till de godkända kostnaderna enligt beslutet, då tillkommande kostnader kommer att strykas.
 2. Vilket sista datum när investeringen ska vara klar och när ni ska begära utbetalning. Det finns risk att kostnaderna stryks om ni missar sista datumet och det innebör att stödet inte utbetalas. I beslutet står också att ni måste påbörja er investering inom 3 månader.
 3. Hur många gånger ni får ansöka om utbetalning av det beviljade stödet.
 4. Vilka villkor som gäller för stödet.

Utbetalningsansökan görs i efterskott när kostnaderna har betalats.

Lathund hur du gör utbetalningsansökan Länk finns här

Utbetalningsansökan görs via e-tjänsten (www.minansokan.se) av sökande, på samma sätt som när ansökan om stöd gjordes.

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (kopia på aktuella fakturor och betalbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag bör laddas upp tillsammans för att underlätta kontrollerna för utbetalning).

För mer information om utbetalning se: Inför utbetalning av beviljat stöd

 

 

 

Region Västerbotten vill enligt GDPR informera om personuppgiftsbehandlingen för den som lämnar in en ansökan om stöd via www.minansokan.se. Vi vill även informera om att personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Tillväxtverkets uppföljning och utvärdering av systemet Nyps. Länk till GDPR inom Region Västerbotten: