Pågående projekt

Processtöd för regional serviceutveckling i Västerbotten

Syftet med projektet är att främja långsiktigt hållbara servicelösningar och ett aktivt samarbete mellan regionala och lokala aktörer som berörs av kommersiell service.

Projektet förväntas resultera i att samarbeten på lokal och regional nivå initieras som på lång sikt kan främja utvecklingen av befintliga och nya servicepunkter och innovativa lösningar för grundläggande service på landsbygden. På lång sikt är också det förväntade resultatet att projektet genom sin verksamhet ska bidra till en ökad medvetenhet om vikten av ett nära samarbete mellan berörda aktörer för att säkerställa en grundläggande service på landsbygden. Genom en aktiv samverkan och dialog mellan lokal, regional och nationell nivå kan åtgärder vidtas som direkt kan påverka människors vardag och tillgång till en välfungerande service.

Projektet drevs mellan 2016 och 2018 av Länsstyrelsen Västerbotten. I samband med regionbildning i Västerbotten 2019 beviljades en förlängning av projektet till och med 2019-12-31 och projektet övergick till Region Västerbotten.

Under projektet har stort fokus legat på samverkan mellan aktörer, program, projekt samt andra strategiska förekommande insatser på regional nivå. Projektet har fungerat som ett processtöd för engagemang och delaktighet i såväl kartläggning, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte samt i gemenskap med länets kommuner och regionala aktörer bygga upp en långsiktig samverkan för att säkra och utveckla den kommersiella servicen i hela Västerbotten. Det har bland annat genomförts ett flertal serviceverkstäder där samtliga aktörer i samarbetet kunna ta del av andras erfarenheter, kunskap och forskning samt tid att genom erfarenhetsutbyten och dialog börja kartlägga och utveckla respektive kommuns eget arbete med frågan. Främst via framtagandet av en kommunal serviceplan som i många fall bygger på god samverkan med lokala nivåer.

Under 2019 har projektets roll fortsatt att fungera som ett processtöd för länets kommuner i deras arbete med bland annat kartläggning och arbete med lokala serviceplaner. Dessutom finns det ett flertal andra projekt som direkt berör den kommersiella utveckling i länet som behöver dockas i det pågående långsiktiga arbetet. Projektet har också en viktig roll i att följa upp och driva på, för Västerbotten viktiga, frågor inom kommersiell service på en nationell nivå för att kunna nå en långsiktig hållbar grund.

I partnerskapet för utvecklingen av den kommersiella servicen i Västerbotten ingår 14 av länets kommuner, Region Västerbotten samt Länsstyrelsen. Målsättningen är att grupperingen framöver fortsätter samarbetet som under projektet med minst två träffar per år, utöver den regelbundna digitala samverkan som sker, för att bland annat driva aktuella frågor inom kommersiell service samt ta fram årliga handlingsplaner och följa upp arbetet med dessa.