Forskning vid Hjärtcentrum

Forskningen vid Hjärtcentrum återspeglar den mycket breda kliniska verksamheten över flera medicinska specialiteter, från öppenvård till moderna interventioner och högspecialiserad intensivvård.

Det innebär att forskningen omfattar det mesta från epidemiologi till avancerad avbildningsteknik. Förutom rent medicinska projekt finns här en betydande representation av omvårdnadsforskning, fysioterapi och medicinsk teknik. Projekten har sin bas i kardiologi, klinisk fysiologi, thoraxkirurgi och anestesi.

Hjärtcentrums forskning är i huvudsak kopplad till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin och Institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet. 

Vi bedriver en del av vår forskning via Kliniskt forskningscentrum, KFC. Där finns forskningssköterskor anställda på universitetsinstitution som är kopplad till Hjärtcentrums forskning men också forskningssköterskor anställda i regionen. 

Genom enheten för medicin bedriver forskare vid Hjärtcentrum även projekt i laboratoriebyggnaden 6M. Där ingår de i ett nätverk för en kunskapsövergripande kardiovaskulär forskning i Umeå, som knyter samman forskare från flera olika institutioner. De använder laboratoriebaserade studier för att lösa kardiovaskulära problem som identifieras i sjukvården.

Vi har således en mycket bred verksamhet vilket också återspeglas i de pågående forskningsprojekt som drivs helt eller delvis på Hjärtcentrum: 

 • Vi bedömer risken för kardiovaskulärt insjuknande genom att undersöka halskärlen med ultraljud. Vi utvärderar också metoder för att mäta intima media-tjocklek och karakteristik avseende plack i halskärlen och vad dessa fynd betyder för prognosen.
 • Vi använder ekokardiografi för att bedöma hjärtats funktion i vila, benlyft och under arbete. Detta i en jämförande studie med simultan invasiv tryckmätning.
 • Vi studerar förkalkning i hjärtat med ultraljud, med tyngdpunkt vid klaff- och kranskärlssjukdom.
 • Vi studerar hjärtats pumpfunktion med ultraljud med speciellt fokus på förmaks- och högerkammarfunktion.
 • Vi gör studier som är möjliga i Västerbotten tack vare den unika kombinationen av stora befolkningsbaserade studier (Västerbottensprojektet (VHU) och MONICA studien), väl karakteriserade fall (hjärtinfarkt, slaganfall och hjärtklaffsjukdom) och en stor biobank med sparade blodprover.
 • Vi studerar betydelsen av nutrition i anslutning till operation och intensivvård.
 • Gruppen perfusionister, som ansvarar för hjärtlungmaskin under hjärtoperation, bedriver forskning inom området cirkulation under operation. Forskningen syftar till att utöka vår kunskap om hur olika organs funktion påverkas när hjärtkirurgi kräver assistans av en hjärt-lungmaskin.
 • Vi studerar diagnostik, sjukdomsförlopp, behandling och prognos vid hjärtsvikt.
 • Vi studerar olika aspekter som fysisk aktivitet, träning, muskelfunktion, kroppssammansättning, livskvalitet, överlevnad, behov av framtida operationer, graviditetskomplikationer och hjärtkammarfunktion hos vuxna patienter med medfödda hjärtfel. Forskargruppen är stor med två gruppledare, fem postdoktorer och just nu sju doktorander. Det finns ett betydande nationellt och internationellt samarbete och bland annat ytterligare tre doktorander vid andra svenska universitet.
 • Vi identifierar patienter som haft propp i lungan och som kan tänkas utveckla en sekundär ökade tryck i lungcirkulationen.
 • Vi studerar olika hjärtrytmrubbningar, bland annat förmaksflimmer och långt QT-syndrom.
 • Forskare från Hjärtcentrum är aktiva inom SCAPIS (Swedish CardioPulmonary bioImage Study), ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga med målet att hitta riskmarkörer som visar vem som kan drabbas av hjärt- eller lungsjukdom.
  SCAPIS i Umeå är unikt eftersom de flesta deltagarna har sparade blodprover i biobanken från tidigare undersökningar i VHU eller MONICA. Dessa prover ska nu analyseras samtidigt som en stor del av Umeås SCAPIS-deltagare återundersöks med ultraljud hjärta och halskärl.
 • Forskare från Hjärtcentrum är aktiva inom VIPVIZA (Västerbotten Intervention Programme VIsualiZation of asymptomatic Atherosclerosis). Det är ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprogram med drygt 40 forskare och 6 till 7 doktorander som involverar primärvården, Västerbottens hälsoundersökningar, beteendemedicin, institutionen för psykologi, medicincentrum och hjärtcentrum samt nationella och internationella partners.
 • Forskare från Hjärtcentrum är aktiva inom MONICA-studien som följer förekomst av hjärt-kärlsjukdomar och dess riskfaktorer i Norr- och Västerbotten.
 • I Silver-MONICA studien följs tidigare MONICA deltager upp i mycket hög ålder (80år och mer) och orsaker till ett gott åldrande studeras.
 • Vi deltar också med MONICA data i MORGAM studien som är en europeisk sammanslutning av studier och vi studerar orsaker till hjärt-kärl sjukdom i Europa.
 • Med utgångspunkt från de stora databaser som finns för thoraxkirurgin i Umeå från 1988 och framåt görs långtidsuppföljningar av klaff- och kranskärlskirurgi bl a för att finna tidiga markörer som predicerar för kirurgisk intervention samt överlevnad efter kirurgi.
 • Vi kartlägger genetiska orsaker till ärftliga hjärtsjukdomar och undersöker kopplingen till fenotyp. Insatserna genomförs i anslutning till Centrum för kardiovaskulär genetik.
 • Vi utvärderar diagnostik, sjukdomsförlopp, behandling och prognos vid hjärtamyloidos med olika metoder som exempelvis ekokardiografi, DPD scintigrafi, histologi, MR-hjärta och PET.
 • Vi studerar betydelsen av metabolismen i myokardiellt fett vid kardiovaskulära sjukdomar.
 • Vi bedriver forskning med syfte att förebygga, upptäcka och behandla akut förvirringstillstånd efter hjärtkirurgi.
 • Vi undersöker glukosmetabolismens betydelse vid utvecklingen av hypertrofisk kardiomyopati.
 • Vi studerar hur infektion av SARS-CoV-2 påverkar hjärtat med avseende på extracellulärt matrix och fibros.
 • Vi forskar på mekanismerna bakom inlagring av amyloidos i hjärtat vid familjär transthyretin-amyloidos, Skelleftesjukan.
 • Vi undersöker genuttrycket i hjärtats fettväv och betydelsen av statbehandling.