Tillgång till prov

Forskare som vill starta en provsamling inom Biobanken norr måste upprätta ett tillgångsavtal med biobanksansvarig.

Avtalet reglerar tillgång till prov som nyinsamlas i forskningssyfte och/eller uttag av prov ur befintliga provsamlingar i biobanken. 

Dokumentmallar

Dokumentmallar för biobanksansökan/tillgångsavtal samt bilagor och MTA finns att hämta på Biobank Sveriges webbplats. Biobanken norr behåller alltid ett original av signerade dokument och skickar en kopia till dig som sökande. Om du vill ha ett eller fler signerade original, skicka önskat antal till Biobanken norr.

Ansökan/avtal

Vid ansökan behöver du som sökande fylla i och skicka in:

  • blankett L1. ”Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning” (Även kallad biobanksansökan)
  • ansökan samt alla eventuella ändringsansökningar till etikprövningsmyndigheten
  • samtliga beslut från etikprövningsmyndigheten, inklusive de som tillhör eventuella ändringsansökningar
  • i tillämpliga fall forskningspersonsinformation
  • i tillämpliga fall bilaga L1a. ”Uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov patologi och cytologi” eller/och L1b. ”Uppgifter om befintliga biobanksprov”
  • i tillämpliga fall L2a1/L2a2/L2a3. "Avtal om överföring av prov..." (MTA, Material transfer agreement) 

Uppgifter till ansökan:

  • Sjukvårdshuvudman - Region Västerbotten
  • Biobankens namn - Biobanken norr
  • Biobankens registreringsnummer hos IVO - 472
  • Biobanksansvarig - Marlene Karlsson

Uttag från kohorter

Är du i planeringsstadiet/forskningsförberedandet av nya studier och önskar uttag ur kohorterna NSHDS hänvisas du först till EBF, Enheten för biobanksforskning, vid Umeå universitet. Om EBF kommer fram till att det finns prov som kan tillgängliggöras i dessa kohorter ska därefter en biobanksansökan skickas in till Biobanken norr.
Kohorterna NSHDS består av VIP, Västerbotten Intervention Project och MA, Mammary Screening Project, samt MO, The Northern Sweden MONICA Project. 

Biobankskoordinator Marlene Karlsson
E-post
marlene.karlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 29
Biobankssamordnare Johanna Åkerlund
E-post
johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 62