Ansökan och avtal

Forskare som vill starta en provsamling inom Biobanken norr måste ansöka om tillgång till prov och upprätta ett tillgångsavtal med biobanksansvarig.

Avtalet reglerar tillgång till prov som nyinsamlas inom Biobanken norr i forskningssyfte och/eller uttag av prov ur befintliga provsamlingar i biobanken. 

Dokumentmallar

Dokumentmallar för biobanksansökan/tillgångsavtal samt bilagor och MTA finns att hämta på Biobank Sveriges webbplats. Vi kan ta emot e-signerade dokument såväl som handsignerade och inskannade dokument som skickas via e-post samt i pappersformat. Vid avtalshantering i pappersformat behåller Biobanken norr alltid ett original av signerade dokument och skickar en kopia till dig som sökande. Om du vill ha ett eller fler signerade original, skicka önskat antal till Biobanken norr.

Ansökan/avtal

Vid ansökan behöver sökande skicka in:

 • blankett L1.1 "Inrättande av provsamling för forskning" vid nyinsamling och/eller uttag av befintliga prov som ska inrättas och kvarstå i Biobanken norr

eller

 • blankett L1.2 "Avtal om utlämnande av prov och personuppgift" om befintliga prov från Biobanken norr ska utlämnas till en extern biobank

samt

 • ansökan samt alla eventuella ändringsansökningar och kompletteringar till etikprövningsmyndigheten
 • samtliga beslut från etikprövningsmyndigheten, inklusive de som tillhör eventuella ändringsansökningar och svar på kompletteringsbegäran
 • i tillämpliga fall forskningspersonsinformation
 • i tillämpliga fall bilaga L1a. "Uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov inom patologi och cytologi" eller/och L1b. "Uppgifter om befintliga biobanksprov"
 • i tillämpliga fall L2a1/L2a2/L2a3. "Avtal om tillgängliggörande av humanbiologiskt material..." (MTA, Material transfer agreement) 

Uppgifter till ansökan:

 • Sjukvårdshuvudman - Region Västerbotten
 • Biobankens namn - Biobanken norr
 • Biobankens registreringsnummer hos IVO - 472
 • Biobanksansvarig - Marlene Karlsson 

Notera att du även kan behöva upprätta personuppgiftsbiträdesavtal för din studie. Om Region Västerbotten är forskningshuvudman kan du få hjälp av dataskyddsombud dataskyddsombud@regionvasterbotten.se 

Uttag från kohorter

Är du i planeringsstadiet/forskningsförberedandet av nya studier och önskar uttag ur kohorterna NSHDS hänvisas du först till EBF, Enheten för biobanksforskning, vid Umeå universitet. Om EBF kommer fram till att det finns prov som kan tillgängliggöras i dessa kohorter ska därefter en biobanksansökan skickas in till Biobanken norr.
Kohorterna NSHDS består av VIP, Västerbotten Intervention Project och MA, Mammary Screening Project, samt MO, The Northern Sweden MONICA Project. 

Biobankskoordinator Marlene Karlsson
E-post
marlene.karlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 29
Biobankskoordinator Linda Rännar
E-post
linda.rannar@regionvasterbotten.se
Telefon
076-119 53 48
Biobankssamordnare Johanna Åkerlund
E-post
johanna.h.akerlund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 85 62