Forskningsmedel i regionen

Här finns information för dig som vill söka forskningsmedel. Region Västerbotten administrerar så kallade spjutspetsmedel, ettåriga forskningsanslag för forskare i början av sin karriär och Alf- och Tua-medel.

Här finns information om forskningsmedel som regionen administrerar. Längst ned på sidan finns länkar till ansökningssystemet Researchweb, aktuella utlysningar och styrdokument.

Spjutspetsmedel för kliniskt inriktad forskning

Regionsfullmäktige har sedan 1995 årligen avsatt särskilda medel för så kallad spjutspetsforskning. Syftet är att säkra Västerbottens och norra Sveriges tillgång till högspecialiserad vård och välutbildad personal på minst samma nivå som övriga landet. Medlen ska fördelas till ett antal högkvalitativa projekt, som efter en kraftfull treårig satsning kan utvecklas ytterligare för att bli eller fortsätta vara nationellt och internationellt konkurrenskraftiga. Spjutspetsmedel kan sökas vart tredje år.

Region Västerbottens ettåriga forskningsanslag

Region Västerbottens ettåriga anslag till forskning ska stimulera kunskaps- och kompetensuppbyggnad hos regionens medarbetare och ge stöd till dem som är i början av sin forskningskarriär. Anslaget ska stödja klinisk forskning, dvs. forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Alf-medel

Alf betyder avtal mellan staten och vissa regioner om läkarutbildning och forskning. Alf-medlen för forskning är avsedda för klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården. Inom ramen för Alf sker regelbundet utlysningar om ettåriga och treåriga projektmedel, stöd till forskningsutrustning och karriärtjänster m.m.

Tua-medel

Tua betyder avtal mellan staten och vissa region om tandläkarutbildning och forskning. Tua-medel för forskning ska i första hand användas för en långsiktig kunskaps­uppbyggnad av kliniskt inriktad odontologisk forskning med koppling till tandvårdens behov. Tua-medel kan sökas för projektfinansiering och för forskningsutrustning.

KFC-resurs i Umeå

Kliniskt forskningscentrum är en gemensam resurs för Region Västerbotten och Umeå universitet. Där erbjuds goda förutsättningar för att bedriva patientnära klinisk forskning. Efter ansökan kan forskargrupper beredas plats och resurser.

Hur söker jag?

Du söker forskningsanslagen som presenteras ovan via ansökningssystemet Researchweb.

 Utlysningar via Medicinska fakulteten Umeå universitet

Göran Larsson Forsknings- utbildnings- och innovationschef
E-post
goran.larsson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-293 50 44
Helén Simon Forskningshandläggare
E-post
helen.simon@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 76 49
Ida Laestander Forskningshandläggare
E-post
ida.a.laestander@regionvasterbotten.se
Telefon
073-092 03 43