Strålsäkerhet

Strålskydd ansvarar för att minimera risker för patienter, personal och allmänhet när vi i regionen använder joniserande strålning.

Strålskyddsansökan för forskningsprojekt

Alla kliniska studier där bild- och funktionsmedicinska metoder ingår ska anmälas till Radiologins forskningsråd, RFR. 

Innan ett forskningsprojekt startar ska du som är forskningsansvarig lämna en preliminär projektanmälan till RFR, som bedömer möjligheten att genomföra projektet och också fördelar kostnaderna.

Preliminär projektanmälan till RFR

Strålskyddskommittén i regionen ska bedöma alla studier där patienter eller frivilliga försökspersoner utsätts för joniserande strålning. Kravet på ansökan till Strålskyddskommittén gäller även multicenterstudier där en regional etikprövningsnämnd på annan ort har godkänt studien.

Strålskyddsansökan för forskningsprojekt

En preliminär projektanmälan samt strålskyddsansökan skickas till forskningssamordnaren vid BFM. Studieansvarig läkare presenterar därefter projektet i RFR. Strålskyddskommittén bedömer kliniska studier som gäller tillägg av joniserande strålning i RFR. 

Det är först när det finns en överenskommelse eller avtal mellan huvudprövare och/eller läkemedelsfirma och bild- och funktionsmedicin som de kliniska studier får inledas. 

Kontakt, bild- och funktionsmedicin, Norrlands universitetssjukhus

Forskningssamordnare
Dimitrios Ikonomidis
Telefon: 090-785 33 60
E-post: dimitrios.ikonomidis@regionvasterbotten.se

Kontakt, strålningsfysik

Sjukhusfysiker
Jonas Andersson
Telefon: 090-785 27 96 eller 070-377 42 32
E-post: jonas.s.andersson@regionvasterbotten.se