Dietist på distans

Projektet ska undersöka och utvärdera internetbaserad dietistbehandling inom hälso- och sjukvård.

Livsstilsrelaterade sjukdomar är en av vår tids största hälsoutmaningar där vårdkontakter ofta är frekvent återkommande. Kostbehandling av dietist har visats vara kostnadseffektivt för behandling av livsstilsrelaterade sjukdomar och minska risken för följdsjukdomar, personligt lidande och förtidig död. Tillgängligheten av dietister är dock begränsad, vilket innebär att många får vänta länge på behandling. Bristen på tillgänglighet innebär också att patienter och dietister kan behöva resa långt för att ett behandlingsmöte ska kunna äga rum.

Internetbaserad dietistbehandling skulle kunna möjliggöra att fler personer fick kvalificerad kostbehandling för livsstilsrelaterade sjukdomar samtidigt som det sannolikt innebär en besparing för samhälle, individ och miljö med mindre resande och ökad tillgänglighet. Det finns få studier gjorda på internetbaserad dietistbehandling, och än färre som undersökt behandlingsutfall.

Projektets syfte

Syftet med doktorandprojektet är att undersöka hur behandlingseffekt och interaktion påverkas när möte mellan dietist och patient äger rum på distans med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Projektet genererar kunskap om dietisters och patienters erfarenheter och upplevelser av internetbaserad dietistbehandling av livsstilsrelaterade sjukdomar. Projektet jämför också internetbaserad dietistbehandling med traditionell dietistbehandling ur aspekterna behandlingsutfall, lämplighet och möjlighet till implementering i klinisk verksamhet.

Specifika frågeställningar

  • Finns det skillnader i behandlingsutfall hos dietistpatienter med livsstilsrelaterade sjukdomar som erhåller behandling via internetbaserad dietistbehandling jämfört med traditionell dietistbehandling avseende livsstilsförändring, riskfaktorer och mående?
  • Finns det skillnader i patienters upplevda allians till dietist när behandling sker via internetbaserad dietistbehandling jämfört med traditionell dietistbehandling?
  • Hur upplever patienter internetbaserad dietistbehandling?
  • Vad är dietisters åsikter om internetbaserad dietistbehandling samt vilka förutsättningar och hinder anser det föreligger för att implementera internetbaserad dietistbehandling i ordinarie verksamhet?

Doktorandprojektet utgör en betydande del av ett forskningsprojekt som, utöver det som beskrivs i denna projektplan, även innefattar en pilotstudie för den randomiserade interventionsstudien, dietisters upplevelser av internetbaserad dietistbehandling som behandlingsform och förändrad arbetsmiljö samt en hälsoekonomisk studie.

Projektöversikt

Projektperiod: 2018-08-15 – 2024-06-14

Doktorand: Sarah Persson, institutionen för kost och måltidsvetenskap UmU

Huvudhandledare: Petra Rydén, institutionen för kost och måltidsvetenskap UmU

Bihandledare: Anette Edin-Liljegren, PhD, Institutionen för omvårdnad, UmU, Klas-Göran Sahlén, institutionen för epidemiologi och global hälsa (MedFak) UmU, Jonas Burén, institutionen för kost och måltidsvetenskap UmU

Finansiering
Projektet finansieras av Företagsforskarskolan och Glesbygdsmedicinskt centrum Region Västerbotten