Digitala apotekarinsatser i primärvården

I detta doktorandprojekt ska en ny digital arbetsmodell som omfattar digitala patientsamtal och digitala läkemedelsgenomgångar med kliniska apotekare i primärvården utvecklas och utvärderas.

Digital vård och klinisk farmaci

 

Multisjuklighet, nedsatta kroppsfunktioner och användning av flera olika läkemedel är vanligt bland äldre. Detta kan leda till läkemedelsrelaterade problem såsom otillräcklig behandlingseffekt, biverkningar och bristande läkemedelsföljsamhet, dvs. läkemedlet tas inte enligt läkarens anvisningar på grund av varierande orsaker. Långa avstånd till vård, bristande kontinuitet samt begränsad tillgång till specialistvård är ytterligare exempel på hälsorelaterade utmaningar som äldre personer som bor i landsbygdsområden och glest befolkade platser kan ställas inför. Under de senaste åren har dock telemedicin, dvs. distansförsörjning av hälso- och sjukvårdstjänster med hjälp av teknisk utrustning, införts som ett nytt sätt att tillhandahålla sjukvård i Sverige och internationellt, men inte beforskats. Detta arbetssätt kan medföra flera fördelar för patienten i form av ökad tillgänglighet till sjukvård samt minskade restider och resekostnader.

Klinisk farmaci är en yrkesverksamhet som syftar till att främja och utveckla rationell och ändamålsenlig läkemedelsbehandling, på både person- och populationsnivå. Insatserna kan exempelvis inkludera läkemedelsgenomgångar och patientrådgivning. Flera internationella systematiska översikter tyder på att farmaceutledda interventioner kan leda till förbättrade hälsoresultat. Enligt vår kännedom är dock lite känt angående de potentiella fördelarna med att införa digitala farmaceuttjänster i primärvården, särskilt på landsbygden och i glest befolkade områden.

Om studien

Syftet med detta projekt är att utveckla och utvärdera en ny arbetsmodell som omfattar digitala apotekarinsatser i primärvården. Målgruppen för projektet är hemmaboende patienter som är 65 år eller äldre, använder fem eller flera läkemedel regelbundet och är listade på hälsocentraler i Västerbottens glesbygd. Interventionen utförs av kliniska apotekare och kommer att inkludera digitala patientsamtal och digitala läkemedelsgenomgångar med patientansvarig läkare, med syfte att optimera patientens läkemedelsbehandling. Patienternas och vårdpersonalens upplevelser av det digitala arbetssättet kommer även att utvärderas. Målet är att projektet ska kunna visa på risker som associeras med äldre personers läkemedelsbehandling och att insatserna ska kunna leda till en säkrare och optimerad läkemedelsbehandling. Målet är även att projektet ska kunna stärka samarbetet mellan olika yrkeskategorier samt leda till en ökad tillgång till vård i glesbygd.

Projektet kommer att utgöra en betydande del av en framtida doktorsavhandling. Doktoranden medverkar även i andra projekt som innefattar en randomiserad interventionsstudie om apotekarinsatser vid vårdövergångar samt en studie som undersökt sambandet mellan uppfattningar om läkemedel och bristande följsamhet till sekundärpreventiv läkemedelsbehandling efter stroke.

Projektöversikt

Doktorand

Annica Westberg, Institutionen för medicinsk och translationell biologi, Umeå Universitet

Huvudhandledare

Maria Gustafsson, Institutionen för medicinsk och translationell biologi, Umeå Universitet

Bihandledare

Anette Edin-Liljegren, Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten samt Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå Universitet

Sofia Mattsson, Institutionen för medicinsk och translationell biologi, Umeå Universitet

Anette Edin-Liljegren Forskningsstrateg, adj. lektor inst. Epidemiologi och Global Hälsa, UmU
E-post
Anette.Liljegren@regionvasterbotten.se
E-post
Anette.edin-liljegren@umu.se
Mobil
+46 70-645 71 97