Värdefulla möten i vården

Vad är värdefulla möten i vården? I detta doktorandprojekt ska förväntningar och upplevelser av vårdmöten undersökas bland personer som bor i glesbygd.

De senaste åren har det kommit flera rapporter från den svenska staten som handlar om att vi i Sverige ska ställa om till en hälso- och sjukvård som utgår från primärvården som är mer nära medborgarna än den tidigare mer centrala sjukhusvården. Det finns också en stark drivkraft för att öka patienternas inflytande och användningen av digital teknik i vården. 

Studier har visat att människor i allmänhet är nöjda med digitala vårdmöten men också att de i första hand vill träffas ansikte mot ansikte. I framför allt glesbygd händer det ibland att den nödvändiga sjukvårdspersonalen endast finns tillgänglig digitalt på grund av till exempel långa avstånd och brist på personal.

Möter videolösningar inom vården människors behov?

Inom doktorandprojektet kommer personer som haft möten med vården både vid akuta och planerade tillfällen att bli intervjuade för att få berätta om på vilket sätt olika videolösningar möter de behov som finns och få reflektera över framtidens vård, främst i glesbygd. Intervjuerna hålls med personer som besökt akutrummen på sjukstugorna i Västerbotten där läkare, som under jourtid ansvarar för stora områden och inte alltid finns på orten, kan koppla upp sig på en videoskärm för att träffa patienten. Intervjuer ska även göras med personer på särskilt boende som regelbundet har möten med sin läkare via en surfplatta.

Befintlig forskning och kunskapsluckor

En av de fyra studierna är en översikt som samlar den senaste forskningen från hela världen om personers upplevelser av videomöten i vården för att visa på vilken kunskap som redan finns och var det finns kunskapsluckor som forskningen behöver fylla.

I den fjärde studien ska intervjuer göras med personer som kanske på grund av en eller flera kroniska sjukdomar ofta har kontakt med flera olika personer inom vården för att få mer kunskap om hur en hel kedja av vårdmöten kan hänga ihop på ett bra sätt och utgå från varje individs behov och förmågor.

Projektöversikt

Projektperiod

2022-08-23 – 2026-06-30

Doktorand

Lina Ärlebrant, Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå Universitet

Huvudhandledare

Anette Edin-Liljegren, Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten samt Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå Universitet.

Bihandledare

Anna-Karin Hurtig, Institutionen för Epidemiologi och Global hälsa, Umeå Universitet; Robyn Schimmer, Inst. för psykologi, och samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. 

Finansiering

Projektet finansieras av Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten och Familjen Kamprads Stiftelse. 

Lina Ärlebrant Doktorand
E-post
lina.arlebrant@regionvasterbotten.se
Telefon
076-3670165