Vad är glesbygdsmedicin?

Vad innebär egentligen glesbygdsmedicin? Glesbygdsmedicin utgår ifrån de behov som finns i glesbygdssamhällen. Vård i glesbygd omfattar alla slags sjukdomar, olycksfall, symptom och tecken på ohälsa i en befolkning.

Glest befolkat med många äldre

I ett europeiskt perspektiv är Sverige mycket glest befolkat med 25,7 invånare per kvadratkilometer (SCB, 2021). Jämförelsevis hade Polen 123,6 invånare per kvadratkilometer 2019. Majoriteten av de mest glesbefolkade områdena finns i de fyra nordligaste regionerna; Norrbotten, Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Fem av de tio mest glesbefolkade kommunerna i Sverige 2021 ligger i Västerbotten; Sorsele, Åsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea som alla har en befolkningstäthet på mindre än en invånare per kvadratkilometer (SCB, 2021).

SCBs statistik över befolkningstäthet i Sverige

Sverige har en internationellt sett åldrad befolkning och ligger med 20,3 procent i toppen inom EU vad gäller andelen äldre än 65 år. Västerbottens inland ligger i sin tur högt över Sveriges rikssnitt, med kommuner där nästan var tredje invånare är över 65 år. I norra sjukvårdsregionen placerar sig bara Umeå och Åre under rikssnittet med 17,2 respektive 17,6 procent (SCB, 2021).

Sveriges befolkning – kommunala jämförelsetal

Vård i glesbygd

I glesbygden är tillgängligheten till hälso- och sjukvård ofta sämre än i städer. Individer och familjer i glesbygd kan ha orimligt långa avstånd till grundläggande hälso- och sjukvård, inklusive akutvård, samt mödra- och barnavård.

Sjukstugemodellen – minisjukhus i glesbygd

För att bedriva sjukvård i Norrlands glesbygd har regionerna utvecklat det som kallas sjukstugemodellen. En sjukstuga kan liknas vid ett minisjukhus där man kan lägga in akut sjuka patienter. Här finns en bred kompetens med allmänläkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, barnmorskor och paramedicinsk personal. Sjukstugorna har i allmänhet röntgen- och laboratorieutrustning, ambulans samt telemedicinsk teknik som gör att man kan ta emot i stort sett alla patientkategorier. På avdelningarna vårdas alla typer av patienter samtidigt. 

Sjukstugorna är ofta sammanbyggda med äldreboenden och samverkar kring bemanning, förråd med mera. Nästan alla sjukstugor har också en väl utvecklad samverkan med kommunal hälso- och sjukvård. Modellen, i kombination med stora satsningar på e-hälsa och digital teknik, gör att vården kommit närmare befolkningen. 

Att jobba med glesbygdsmedicin

På en sjukstuga i glesbygden kan en läkare hantera allt från akuta fall till geriatrik, palliativ sjukvård och förlossningar. Att jobba som hälso- och sjukvårdspersonal i glesbygd kräver därför bred medicinsk kunskap med tillämpning i öppenvård, slutenvård och hemsjukvård. Därutöver behövs kunskap om de sociala, psykologiska, ekonomiska, existentiella och samhällsstrukturella villkor som gäller för människor i glesbygd.  

Någon riktig svensk definition av begreppet ”Glesbygdmedicin” finns faktiskt inte. Internationellt sett används begreppet Rural medicine som är en gammal gren av den praktiska medicinen och ett akademiskt ämne i många länder. I det internationella dokumentet Cairns konsensusdoment har man försökt enas om vad glesbygdsmedicin är, varför det är viktigt och hur konceptet ytterligare kan stärkas. 

Cairns konsensusförklaring om glesbygdsmedicin