NYHETER 2022-02-11

Värderingar och preferenser för framtida vård i livets slutskede bland samer

En artikel publicerad i november 2021 beskriver kunskap om värderingar och preferenser för framtida vård i livets slut bland urfolket samerna i Sverige.

Tidigare internationell forskning bland urfolk har pekat på betydelsen av sociokulturella sammanhang vid livets slut. Studien bygger på intervjuer med 31 samer där DöBra-kortleken användes, ett verktyg som stödjer reflektion och diskussion kring vad som är viktigt för framtida vård i livets slut.

DöBra-kortleken


Alla 37 förformulerade alternativ i kortleken rankades med en topp 10-prioritet av minst en person. Av de tio högst rankande korten användes kortet "att ha mina nära omkring mig" samt ett egenformulerat kort, för att precisera individuella önskemål. De individuella önskemålen kretsade kring att få möjlighet att dö utomhus eller på ett ställe som upplevdes trygg. Här sågs en indikation på att en trygg plats kunde vara liktydigt av en närvarande familj.

Samiska värden

I övrigt speglade intervjuerna resonemang kring samiska värden som kultur, jojk, de samiska språken samt smaken av traditionell mat. Stor del av intervjuerna handlade om andlighet och behov av andlig hälsa med relation till naturen och möjligheter att upprätthålla sin värdighet vilket tydligt kopplades till identiteten. Preferenser relaterade till död, döende och vård i livets slut men även efter döden kunde innebära tankar på de anhörigas tid efter ett dödsfall men också relationerna till redan avlidna personer i ens närhet.

Övervägande positiva reaktioner

Reaktionerna på intervjuerna varierade men var övervägande positiva. Deltagarna talade öppet om sjukdom och död under intervjuerna även om vissa uppgav att det var svårt att tänka sig in situationen att själv bli vårdad i livets slut. Några av deltagare kommenterade den tabubelagda karaktären av att diskutera frågor kring livets slut och döden.
DöBra-korten visade sig vara lätta att använda och förstå och fungera som ett flexibelt verktyg för att initiera och stödja konversationer om livet slut. Flera deltagare beskrev att kortleken blev något att ha för händerna under samtalen, som annars kunde upplevas som känsliga.

De öppna formuleringarna av korten, de egenformulerade, möjliggjorde diskussioner om individuella värderingar och preferenser, med potential att spegla livet som same i Sverige idag.

Läs artikeln

Tillbaka till nyhetslistan