Vad är nära vård?

Foto: Vänstra delen av illustrationen från SKR Nära Vård

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Syftet med omställningen till en nära vård är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Primärvården ska vara navet i vården och omsorgen och samspela både sjukhusvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.

Delaktighet och närhet

Att flytta vården från sjukhusen och närmare patienten innebär att patienter och invånare måste vara delaktiga i att utveckla nya arbetssätt som gör det möjligt att flytta vården närmare patientens hem.

Mobila lösningar och distansöverbryggande teknik används för att vården i större utsträckning finns tillgänglig när och där den behövs. Det innebär också att säkerställa medarbetares digitala kompetens så att de kan ge stöd till invånare utifrån målbilden ”Digitalt när det går, fysiskt om det behövs”.

Med digitalisering kan offentlig sektor höja servicenivån, tryggheten och delaktigheten hos invånarna samtidigt som effektiviteten och kvaliteten höjs.

För en omställning till nära vård behöver både våra synsätt och arbetssätt förändras och utvecklas. Allas engagemang behövs för att omställningen ska bli framgångsrik.

Tillsammans i Västerbotten

I Västerbotten pågår omställningen redan nu och vi jobbar tillsammas med kommunerna i länet och andra samarbetspartners i tre geografiska områden: Umeå, Skellefteå och södra Lappand.

Södra Lappland har valts ut som ett modellområde där region, kommuner och andra intressenter ska testa arbetssätt för omställning av hälso-, sjukvårds- och omsorgssystemen mot en god och nära vård. Liknande modellområden finns i de övriga norra regionerna och alla har av socialdepartementet fått pengar för att genomföra projekten.

Arbetet med omställningen till nära vård i Västerbotten hålls ihop på regional nivå och tillsammans arbetar vi för att erbjuda vård och omsord på rätt sätt, på rätt plats och i rätt tid.

Det finns en gemensam framtidsbild för Nära vård 2030 som har antagits av regionen och länets kommuner: Hälsa, vård och omsorg - med dig, nära dig. Ledorden är Trygghet, TIllgänglighet, Tillsammans. 

Viktiga perspektivskiften

Här är några viktiga principer i omställningen till nära vård.

Fokus på person och relation

Från fokus på organisation till fokus på person och relation.

  • Utgå från patientens/brukarens individuella förutsättningar, förmågor och behov och bidra till trygghet.
  • Utgå från att relationer är centrala för kvalitet och effektivitet.

Aktiv medskapare

Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare.

  • Skapa tillsammans med invånare, patienter och brukare.

Samordning utifrån personens fokus

Från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus.

  • Utgå från det bästa för patienten/brukaren i hela vård- och omsorgsprocessen.
  • Främja gemensamt ansvarstagande och tillit.
  • Skapa förutsättningar för jämlik vård och omsorg.

Proaktiv och hälsofrämjande

Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.

  • Hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är det mest hållbara arbetssättet.
  • Skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet.
  • Skapa förutsättningar för jämlik hälsa.