Jämställdhet och jämlikhet

Det finns många motiv för att sträva efter jämställdhet och jämlikhet. Makt, inflytande och resurser fördelas lika för att skapa rättvisa villkor och förutsättningar. Som region har vi en nyckelposition i länet. Många människor påverkas av våra verksamheter och därför har vi alla ett ansvar för att bidra till ett jämställt och jämlikt samhälle.

Västerbottens läns landsting har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) och arbetar därmed utifrån en strategisk handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet.

Två av regionens övergripande mål är uppnå bättre och jämlik hälsa och god och jämlik vård. Det ska bland annat uppnås genom att arbeta med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt och ur ett genusperspektiv samt att säkerställa jämlik vård i hela länet.   

Linje- och stabscheferna har ansvar för att genomföra det förändringsarbete som det innebär att skapa en jämställd och jämlik vård och verksamhet. De ska beskriva och följa upp verksamheten i dessa perspektiv. Som stöd för regionledningen och verksamheten finns jämvårdsrådet, som bereder frågor inom området.

Bland regionens förtroendevalda politiker är LiseLotte Olsson (V) det regionråd som ansvar för jämställdhet.

Fyra strategiska perspektiv

Styrning och ledning

Den politiska styrningen och hur chefer leder verksamheten är viktigt för att skapa en långsiktigt jämställd och jämlik organisation. För att frågor om jämlikhet och jämställdhet ska påverka och genomsyra den dagliga verksamheten måste de bli en naturlig del av det ordinarie arbetet med att planera, besluta och följa upp. 

Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård

En jämställd och jämlik hälso- och sjukvård är mer behovs- och personcentrerad, ger bättre resultat och är mer kostnadseffektiv. Därför är jämställdhet och jämlikhet viktiga perspektiv och en drivkraft för kvalitets- och förbättringsarbetet. Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att upptäcka omotiverade skillnader mellan män och kvinnor inom verksamheterna. All individbaserad statistik inom Region Västerbotten ska därför redovisas uppdelat på kön. 

Jämställd och jämlik organisation

Jämställdhet och jämlikhet är viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv för att ta tillvara och värdesätta mångfald och förebygga diskriminering. Region Västerbotten ska vara ett föredöme i det arbetet. Alla medarbetare ska bemötas och behandlas jämställt, värdigt och med respekt.

Inkluderande verksamhet

Regionens värdegrund är basen för arbetet med att inkludera alla. Värdegrunden vilar på normer som motverkar trakasserier, särbehandlingar och kränkningar. Med ett normkritiskt perspektiv synliggörs normer, till exempel livsval, beteenden eller funktioner som vi tar för givna som normala och självklara, men som kan vara diskriminerande.

 

 

Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se