Jämställdhet och jämlikhet

Det finns många motiv för att sträva efter jämställdhet och jämlikhet. Makt, inflytande och resurser fördelas lika för att skapa rättvisa villkor och förutsättningar. Som region har vi en nyckelposition i länet. Många människor påverkas av våra verksamheter och därför har vi alla ett ansvar för att bidra till ett jämställt och jämlikt samhälle.

Västerbottens läns landsting har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) och arbetar därmed utifrån en strategisk handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet.

Två av regionens övergripande mål är uppnå bättre och jämlik hälsa och god och jämlik vård. Det ska bland annat uppnås genom att arbeta med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt och ur ett genusperspektiv samt att säkerställa jämlik vård i hela länet.   

Linje- och stabscheferna har ansvar för att genomföra det förändringsarbete som det innebär att skapa en jämställd och jämlik vård och verksamhet. De ska beskriva och följa upp verksamheten i dessa perspektiv. Som stöd för regionledningen och verksamheten finns jämvårdsrådet, som bereder frågor inom området.

Bland regionens förtroendevalda politiker är Jonas Karlberg (V) det regionråd som ansvar för jämställdhet och jämlikhet.

Fyra strategiska perspektiv

Styrning och ledning

Den politiska styrningen och hur chefer leder verksamheten är viktigt för att skapa en långsiktigt jämställd och jämlik organisation. För att frågor om jämlikhet och jämställdhet ska påverka och genomsyra den dagliga verksamheten måste de bli en naturlig del av det ordinarie arbetet med att planera, besluta och följa upp. 

Jämställd och jämlik verksamhet

Den verksamhet som vi levererar till befolkningen ska bidra till jämställdhet och jämlikhet. Regionen ska bedriva en genusmedveten verksamhet som motverkar att fördomar skapas och förstärks. Jämställdhet och jämlikhet ska utgöra en drivkraft för kvalitets- och förbättringsarbete och integreras i ordinarie processer. Könsuppdelad statistik är en förutsättning för att upptäcka omotiverade skillnader mellan män och kvinnor inom verksamheterna. All individbaserad statistik inom regionen ska därför redovisas uppdelat på kön. Även könskonsekvensbeskrivningar och jämställdhetsanalyser ska genomföras systematiskt. Inom detta område ingår också att hälso- och sjukvården ska arbeta utifrån en väl fungerade vårdkedja som upptäcker, bedömer, vårdar och behandlar våldsdrabbade och våldsutövare med kunskap och kvalitet. Region Västerbotten ska vara en aktiv och innovativ samarbetspartner gentemot andra samhällsaktörer inom jämställdhetsområdet och bidrar på så sätt till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställd och jämlik organisation

Jämställdhet och jämlikhet är viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv för att ta tillvara och värdesätta mångfald och förebygga diskriminering. Region Västerbotten ska vara ett föredöme i det arbetet. Alla medarbetare ska bemötas och behandlas jämställt, värdigt och med respekt.

Inkluderande verksamhet

Regionens värdegrund är basen för arbetet med att inkludera alla. Värdegrunden vilar på normer som motverkar trakasserier, särbehandlingar och kränkningar. Med ett normkritiskt perspektiv synliggörs normer, till exempel livsval, beteenden eller funktioner som vi tar för givna som normala och självklara, men som kan vara diskriminerande.

Mentorer i jämställd styrning och ledning

Region Västerbotten ingick under 2019-2020 i SKR-satsningen på modellregioner för jämställdhet. Under arbetet genomfördes bland annat en jämställdhetsgransking av regionplan och uppföljning. En femårig plan för jämställdhetsintegrering av analys, uppföljning och budget togs fram. Region Västerbotten har även varit mentorer för nya regioner och kommuner som ingick i efterkommande omgång av SKR satsningen. 

 

Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se