5 steg för ökad jämställdhet och jämlikhet

För att synliggöra och åtgärda orättvisor inom vår verksamhet behöver vi granska vårt eget arbete ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Får män och kvinnor samma behandling vid samma tillstånd? Får äldre lika bra information som yngre? Får de patienter som har störst behov mest resurser? Genom att analysera svaren kan vi förändra vårt arbetssätt så att hälso- och sjukvården kan bli jämställd och jämlik.

Som en hjälp i arbetet att utveckla en mer jämställd och jämlik hälso- och sjukvård finns metodstödet 5 steg. Metodstödet innehåller en manual som beskriver arbetsprocessen och en verktygssamling som ni kan använda för att genomföra arbetet. Ladda ner metodstödet här nedan!

Så här gör ni

Sätt samman en arbetsgrupp
Arbetsgruppen kan bestå av 3–5 personer från olika yrkesgrupper. Det
är bra om någon är van att ta fram och analysera statistik som t. ex. en
controller. Se till att er chef känner till arbetet och be att få tid avsatt
för utvecklingsarbetet. Er chef har ansvaret för att de förbättringar som
gruppen testar fram genomförs.

Processen bygger på 5 steg

Stegen visas som flikar i manualen och markerar var i processen ni befinner er:
1. Hitta problem: gruppen söker ett relevant problemområde att
jobba med.
2. Informationsinhämtning: gruppen kartlägger vilken kunskap
gruppen redan har och vad man behöver ta reda på.
3. Observera skillnader: gruppen mäter om det finns skillnader
kopplat till kön, ålder eller diagnos. Det här steget avslöjar om det
ni valt att fördjupa er i är ett problem och hur stort det är.
4. Analysera: gruppen försöker förstå mätningen och förklara
resultatet, varför blev det så? Om någon av skillnaderna är omotiverad
eller orättvis, då är det huvudproblemet som ert fortsatta arbete
ska åtgärda. Nu går ni från problemområde till att fokusera på
specifika problem.
5. Jämna ut skillnaden: gruppen tar fram förslag på lösningar och
testar dem. Mätningarna fortsätter för att se om lösningen har
effekt på problemet. Om gruppen hittar lösningar som har effekt
är det dags att införa dessa på arbetsplatsen.

Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se