OJ! Om jämställdhet

Hur kan Region Västerbotten bidra till jämställdhetspolitikens mål om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv? Oj! Om jämställdhet är ett material som genom könsuppdelad statistik beskriver Region Västerbottens nuläge, styrkor och utmaningar kring jämställdhet.

OJ! Om jämställdhet

Här kan du hitta ett urval av könsuppdelad statistik kopplade till de jämställdhetspolitiska delmålen.

Bildtest 700x394 v

Bildtest 635x394 v

 

En jämn fördelning av makt och inflytande

I Västerbotten är könsfördelningen i regionfullmäktige jämn med 48 procent kvinnor och 52 procent män. När det gäller ordförandeposter finns det dock en ojämn fördelning mellan könen där bara 33 procent är kvinnor, vilket ger Västerbotten de lägsta nivåerna i landet. Det tyder på att kvinnor i fullmäktige inte får samma inflytande som män.

Figur: Kvinnor i regionfullmäktige och kvinnor på ordförandeposter i regionen, andel i procent, år 2018

Källa: Kolada

Ekonomisk jämställdhet

Bland anställda i Region Västerbotten tjänar kvinnor i genomsnitt 3 643 kronor mindre jämfört med män vilket är något mindre än rikssnittet. Lönegapet kan till stor del förklaras av att kvinnor och män även inom regionen arbetar inom olika yrken och verksamheter. Region Västerbotten gör årligen en lönekartläggnig för att identifiera osakliga löneskillnader. Källa: Kolada

Figur: Lönegap median kvinnor – median män anställda av regionen, kronor, år 2020

Källa: Kolada

 

Kvinnor jobbar deltid i högre utstäckning än män. Bland regionens anställda arbetar 10 procent av kvinnorna deltid jämfört med 6 procent av männen.

Figur: Andel kvinnor och andel män som arbetar deltid bland anställda i Region Västerbotten 2021

Källa: Regionens uppföljning, divern

 

Region Västerbotten fördelar varje år medel i form av företagsstöd för att främja en hållbar regional tillväxt. I fördelningen av medel för 2021 gick 59 procent av medeln till företag som ägs och drivs av män, 34 procent till kvinnor och 7 procent till både kvinnor och män.

 

Figur: Beviljat företagsstöd utifrån registrerat kön på företagsledning 2020

Källa: Sammanställning företagsstöd RV 2020

Jämställd utbildning

Kvinnor forsätter i högre utsträckning till högre utbildning jämfört med män. I Västerbotten har 53 procent av kvinnorna en eftergymnasial utbildning jämfört med 38 procent av mänen. Skillnaderna är ungefär lika stora som i riket i stort.

 

Figur: Invånare, kvinnor och män, 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel i procent, år 2020

Källa: Kolada

 

Skolväsendet har ett särskillt ansvar att främja individers personliga utvecklig utan att hindras av strukturer, fördommar och stereotypa föreställningar om kön. Det fins stora skillnader mellan män och kvinnor vad gäller utbildningsval. Ett exempel är sjuksköterskeutbildningen vid Umeå universitet där 78 procent av studenterna är kvinnor.

Figur: Könsfördelning bland studenter antagna vid sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet ht 2020

Källa: Antagningspoäng.se

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor tar ut merparten av föräldrapenningsdagarna i Sverge. Ungefär 30 procent av dagarna tas ut av män. Även bland regionens anställda tar kvinnor ut fler föräldraledighetsdagar jämfört med män. Kvinnor som tog ut föräldraledighet under 2021 tog ut i genomsnitt 55 dagars föräldraledighet medan män tog ut 35 dagar i genomsnitt.

Figur: Genomsnittligt antal dagar föräldraledighet bland kvinnor och män som tagit föräldraledighet under 2021

Källa: Regionens uppföljning, divern

 

Det är också fler kvinnor som förkortar sin arbetstid för att ta hand om barn.  Av regionens anställda är det 11 procent av kvinnorna som förkortar sin arbetstid för att ta hand om barn men endast 5 procent av männen.

 

Figur: Andel kvinnor och män bland regionens anställda som arbetade deltid pga barn under 2021

Källa: Regionens uppföljning, divern

 

Det är däremot ungefär lika stor andel av regionens män och kvinnor som under 2021 stannade hemma på grund av sjukt barn. 

Figur: Andel kvinnor och män bland regionens anställda som stannade hemma pga sjukt barn under 2021

Källa: Regionens uppföljning, divern

 

Jämställd hälsa

Män i Västerbotten skattar i högre utstäckning sin hälsa som god jämfört med kvinnor. Av Västerbottens män skattar 74 procent sin hälsa som god vilket är samma andel som bland män i riket. Av Västerbottens kvinnor ärde det 67 procent som skattar sin hälsa som god vilket är något lägre än andelen kvinnor i riket som är 69 procent.

God självskattad hälsa, andel kvinnor och män

Figur: Kvinnor och män, 16-84år, med bra skattat hälsotillstånd, andel i procent, år 2018

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor

 

Män i Västerbotten dör i högre utstäckning än kvinnor av ohälsa som kan påverkas av sjukvårdens insatser som tidig upptäckt och behandling. Den sjukvårdsrelaterade dödligheten inkluderar bland annat diagnoser som diabetes, blintarmsinflamation, stoke, gallstenssjukdom och livmoderscanser. Bland de människor som drabbas av sjukdomsrelaterad åtgärdbar dödlighet i Västerbotten 2020 var 57 procent män och 43 procent kvinnor.

Figur: Könsfördelning av sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet (treårsmedelsvärde), baseras på antal/100 000 invånare 2020

Källa: Kolada

 

Kvinnor rapporterar i högre utstäckning än män nedsatt psykiskt välbefinnande. Nedsatt psykiskt välbefinnande är lägre i Västerbotten jämfört med riktet i stort.  Bland befolkningen i Västerbotten rapporterar 17 procent av kvinnorna nesatt psykiskt välbefinnande jämfört med 12 procent av männen. Motsavarande siffror i riket är 20 procent av kvinnorna och 14 procent av männen. Nedsatt psysiskt välbefinnande definieras som minst två av symptomen: ständig känsla av nedstämdhet, förlorat tron på mig själv, känt mig värdelös, klarat problem sämre än vanligt.

Figur: Kvinnor och män, 16-84år, med nedsatt psykisk välbefinnande, andel i procent, år 2018

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor

 

I Västerbottens befolkning rapporterar 46 procent av kvinnorna och 32 procent av männen att de besväras av ängslan, oro och ångest. Både kvinnor och män i Västerbotten ligger något lägre jämfört med motsvarande siffror i riket.

 

Figur: Kvinnor och män, 16-84år, som besväras av ängslan, oro och ångest, andel i procent, år 2020

Källa: Kolada

 

Kvinnor tar generellt sett ett större ansvar för sin egen och andras hälsa. Kvinnor söker till exemple primärvård i högre utstäckning än män. I Västerbotten står kvinnor för 60 procent av inloggningarna på 1177 vårdguidens e-tjänster medan män står för 40 procent av inloggningarna.

Figur: Könsföredlning inloggningar på 1177 vårdtjänster 2021

Källa: Ineras Statistik för 1177 Vårdguidens e-tjänster

 

Kvinnor är generellt sett sjukskrivna i högre utstäckning än män. De huvudsakliga förklaringarna till kvinnnors högre sjukskrivningar är att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika arbetsmiljö, skillnader i oavlönat hem- och omsorgsarbete, bristande kunksap om kvinnors sjukdomar, olika bedömningar vid sjukskrivning samt kvinnors högre utsatthet för våld i nära relationer

Bland Region Västerbottens anställda 2020 var sjukfrånvaron nästan dubbelt så hög för kvinnor jämfört med män, 6,7 procent för kvinnor jämfört med 3,9 procent för män.

Figur: Sjukfrånvaro för kvinnor och män inom Region Västerbotten under 2021

Källa: Regionens uppföljning, divern

 

Riskbruk av alkohol är mer vanligt förekommande bland män än bland kvinnor. I Västerbotten har 18 procent av männen och 12 procent av kvinnorna ett riskbruk av alkohol. När ett riskbruk identifieras av hälso- och sjukvården ska patienten erbjudas ett rådgivande samtal för att förändra sina alkholvanor. I Västerbotten erbjuds insatser vid ett identifierat riskbruk till 75 procent av männen men ensast 40 procent av kvinnorna.

Figur: Invånare, kvinnor och män med identifierat riskbruk som fått insats inom hälso- och sjukvården, andel i procent, år 2021

Källa: Regionens uppföljning, divern

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Våldsutsatta kvinnor och män söker ofta hälso- och sjukvård på grund av de symtom som våldet skapar. Hälso- och sjukvården samt tandvården har därför en viktig roll i att uppmärksamma utsatthet, ställa frågor om våld och ge vård och stöd. Mödrahälsovården är den verksamhet som kommit längst vad gäller att systematiskt ställa frågor om våld. I Västerbotten får 98 procent av gravida frågor om våld i nära relationer.

Figur: Gravida som tillfrågats om våld i nära relation, andel i procent, år 2021

Källa: Graviditetsregistret

 

I hälso- och sjukvården i stort finns det fortfarande brister i systematiken kring att fråga om våld. Det finns också brister i hur detta arbete dokumenteras vilket försvårar uppföljning och utvecklingsarbete. Under 2021 identifierades inom Region Västerbotten 287 kvinnor och 89 män med pågående eller tidigare utsatthet för våld. Statistiken bör inte tolkas som en beskrivning av förekomst utan snarare ge en lägesbild av hälso- och sjukvårdens arbete att fånga upp våldsutsatthet. Källa: Diverdatabasen, Region Västerbotten

Rädsla för att bli utsatt för våld begränsar kvinnors liv i högre utsträckning än mäns. Av kvinnorna i Västerbotten anger 30 procent en rädsla för att gå ut jämfört med 7 procent av männen.

 

 

Figur: Andel kvinnor och män, 16-84 år, som avstår från att gå ut ensam, andel i procent

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor 2018

Mer könsuppdelad statistik

Här hittar du länkar till mer könsuppdelad statistik.

 

Vilka är din verksamhets OJ-indikatorer?

För dig som jobbar inom Region Västerbotten finns möjlighet att ta del at illustrationerna inom oj-konceptet för att visa hur jämställdheten ser ut inom din verksamhet.

Här kan du hitta illustrationer och manual för hur du kan använa materialet.

 

 

Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se
Sara Pejok Strateg jämställdhet - Jämställdhets- och hållbarhetsfrågor
E-post
sara.pejok@regionvasterbotten.se