OJ! Om jämställdhet

Hur kan Region Västerbotten bidra till jämställdhetspolitikens mål om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv? OJ! Om jämställdhet beskriver Region Västerbottens nuläge, styrkor och utmaningar kring jämställdhet med hjälp av könsuppdelad statistik.

OJ! Om jämställdhet
OJ! står för "om jämställdhet".

Här kan du hitta ett urval av könsuppdelad statistik kopplad till de jämställdhetspolitiska delmålen.


Figur: Jämställdhetspolitiken sex delmål: Jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa, mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Jämn fördelning av makt och inflytande

Könsfördelningen i regionfullmäktige

I Västerbotten är könsfördelningen i regionfullmäktige jämn med 48 procent kvinnor och 52 procent män. När det gäller ordförandeposter är fördelningen ojämn mellan könen och bara 33 procent är kvinnor vilket ger Västerbotten den lägsta nivån i landet. Det tyder på att kvinnor i fullmäktige inte får samma inflytande som män.


Figur: Könsfördelning i regionfullmäktige och på ordförandeposter i Region Västerbotten, andel i procent 2018
Källa: Kolada.se

Ekonomisk jämställdhet

Lönegapet

Bland anställda i Region Västerbotten tjänar kvinnor i genomsnitt 3 643 kronor mindre jämfört med män. Jämförelsen är baserad på lön uppräknad till heltidslön. Lönegapet i Region Västerbotten är något mindre jämfört med det genomsnittliga lönegapet inom landets regioner. Lönegapet kan till stor del förklaras av att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och verksamheter där det finns skillnader i lönenivåer. Region Västerbotten gör årligen en lönekartläggning för att identifiera osakliga löneskillnader.


Figur: Lönegapet mellan kvinnor och män anställda i Region Västerbotten baserat på medianlön i kronor för kvinnor respektive män 2020
Källa: Kolada.se

Deltidsarbete

Kvinnor jobbar deltid i högre utsträckning än män. Bland regionens anställda arbetar 10 procent av kvinnorna deltid jämfört med 6 procent av männen. Deltidsarbete får konsekvenser i form av lägre inkomst och pension och är ofta kopplat till ett större ansvar för obetalt hem- och omsorgsarbete.


Figur: Kvinnor och män som arbetar deltid bland anställda i Region Västerbotten, andel i procent 2021
Källa: Regionens interna uppföljning

Företagsstöd

Region Västerbotten fördelar varje år medel i form av företagsstöd för att främja en hållbar regional tillväxt. 2021 gick 59 procent av medlen till företag som ägs och drivs av män, 34 procent till kvinnor och 7 procent till både kvinnor och män.


Figur: Företagsstöd utifrån registrerat kön på företagsledning, andel i procent 2020
Källa: Sammanställning företagsstöd Region Västerbotten

Jämställd utbildning

Eftergymnasial utbildning

Fler kvinnor än män fortsätter till högre utbildning. I Västerbotten har 53 procent av kvinnorna en eftergymnasial utbildning jämfört med 38 procent av männen. Skillnaderna i kvinnor och mäns utbildningsnivå är ungefär lika stora som riksgenomsnittet.


Figur: Kvinnor och män i Västerbotten, 25–64 år med eftergymnasial utbildning, andel i procent 2020
Källa: Kolada.se

 Utbildningsval

Skolväsendet har ett särskilt ansvar att främja individers personliga utvecklig utan att hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar om kön. Det finns stora skillnader mellan kvinnors och mäns utbildningsval. Ett exempel är sjuksköterskeutbildningen vid Umeå universitet där 78 procent av studenterna är kvinnor.


Figur: Könsfördelning bland studenter antagna vid sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet, andel i procent höstterminen 2020
Källa: Antagningspoäng.se

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Föräldrapenningdagarna

Kvinnor tar ut merparten av föräldrapenningdagarna i Sverige. Ungefär 30 procent av dagarna tas ut av män. Även bland regionens medarbetare tar kvinnor ut fler föräldraledighetsdagar jämfört med män. Bland regionanställda som tog föräldraledighet under 2021 tog kvinnor i genomsnitt ut 55 dagar och män 35 dagar föräldraledighet.


Figur: Genomsnittligt antal dagar föräldraledighet bland kvinnor och män 2021
Källa: Regionens interna uppföljning

Deltid på grund av barn

Det är också fler kvinnor som förkortar sin arbetstid för att ta hand om barn. Av regionens anställda förkortar 11 procent av kvinnorna sin arbetstid för att ta hand om barn medan endast 5 procent av männen gör detsamma.


Figur: Kvinnor och män bland regionens anställda som arbetade deltid på grund av barn, andel i procent 2021
Källa: Regionens interna uppföljning

Vab

Uttaget av tillfällig föräldraledighet (vård av barn) är relativt jämställt bland regionens anställda. Ungefär lika stor andel kvinnor som män stannade hemma på grund av sjukt barn under 2021.


Figur: Kvinnor och män bland regionens anställda som stannat hemma på grund av sjukt barn, andel i procent 2021
Källa: Regionens interna uppföljning 

Jämställd hälsa

Upplevd hälsa

Män i Västerbotten skattar i högre utsträckning sin hälsa som god jämfört med kvinnor. Av Västerbottens män skattar 74 procent sin hälsa som god vilket är samma andel som bland män i riket. Av Västerbottens kvinnor är det 67 procent som skattar sin hälsa som god vilket är något lägre än andelen kvinnor i riket som är 69 procent.


Figur: Kvinnor och män, 16–84 år, med bra skattat hälsotillstånd, andel i procent 2018
Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor

Sjukvårdsrelaterad dödlighet

Män i Västerbotten dör i högre utsträckning än kvinnor av ohälsa som kan påverkas av sjukvårdens insatser om den upptäcks tidigt och behandlas. Den sjukvårdsrelaterade dödligheten inkluderar bland annat diagnoser som diabetes, blindtarmsinflammation, stroke, gallstenssjukdom och livmodercancer. Bland de människor som drabbas av sjukdomsrelaterad åtgärdbar dödlighet i Västerbotten 2020 var 57 procent män och 43 procent kvinnor.


Figur: Könsfördelning av sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet (treårsmedelsvärde), baseras på antal per 100 000 invånare 2020
Källa: Kolada.se

Psykiskt välbefinnande

Kvinnor rapporterar i högre utsträckning än män nedsatt psykiskt välbefinnande. Nedsatt psykiskt välbefinnande definieras som minst två av symptomen: ständig känsla av nedstämdhet, förlorat tron på mig själv, känt mig värdelös samt klarat problem sämre än vanligt. Nedsatt psykiskt välbefinnande är något lägre i Västerbotten jämfört med riket i stort för både kvinnor och män. Bland befolkningen i Västerbotten rapporterar 17 procent av kvinnorna nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med 12 procent av männen.


Figur: Kvinnor och män, 16–84 år, med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel i procent 2018
Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor

Oro och ångest

I Västerbottens befolkning rapporterar 46 procent av kvinnorna och 32 procent av männen att de besväras av ängslan, oro och ångest. Det är en något lägre andel för både kvinnor och män jämfört med motsvarande siffror i riket. 


Figur: Kvinnor och män, 16–84 år, som besväras av ängslan, oro och ångest, andel i procent 2020
Källa: Kolada.se

Ansvar för hälsan

Kvinnor tar generellt sett ett större ansvar för sin egen och andras hälsa. Kvinnor söker till exempel primärvård i högre utsträckning än män. I Västerbotten står kvinnor för 60 procent av inloggningarna på 1177.se medan män står för 40 procent av inloggningarna.


Figur: Könsfördelning inloggningar på 1177.se, andel i procent 2021
Källa: Ineras statistik för inloggningar på 1177.se

Sjukskrivningar

Kvinnor är generellt sett sjukskrivna i högre utsträckning än män. De huvudsakliga förklaringarna är att kvinnor och män arbetar inom olika yrken med olika arbetsmiljö, skillnader i obetalt hem- och omsorgsarbete, bristande kunskap om kvinnors sjukdomar, olika bedömningar vid sjukskrivning samt kvinnors högre utsatthet för våld i nära relationer. Bland Region Västerbottens anställda 2020 var sjukfrånvaron nästan dubbelt så hög för kvinnor jämfört med män. 6,7 procent för kvinnor jämfört med 3,9 procent för män.


Figur: Sjukfrånvaro för kvinnor och män inom Region Västerbotten, andel i procent 2021
Källa: Regionens interna uppföljning

Riskbruk

Riskbruk av alkohol är vanligare bland män än bland kvinnor. I Västerbotten har 18 procent av männen och 12 procent av kvinnorna ett riskbruk av alkohol. När ett riskbruk identifieras av hälso- och sjukvården ska patienten erbjudas ett rådgivande samtal för att förändra sina alkoholvanor. I Västerbotten erbjuds insatser vid ett identifierat riskbruk till 75 procent av männen men endast 40 procent av kvinnorna.


Figur: Kvinnor och män med identifierat riskbruk som fått insats inom hälso- och sjukvården, andel i procent 2021
Källa: Regionens interna uppföljning

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Gravida som tillfrågas om våld

Våldsutsatta kvinnor och män söker ofta hälso- och sjukvård på grund av de symtom som våldet skapar. Hälso- och sjukvården samt tandvården har därför en viktig roll i att uppmärksamma utsatthet, ställa frågor om våld och ge vård och stöd. Mödrahälsovården är den verksamhet som kommit längst med att systematiskt ställa frågor om våld. I Västerbotten får 98 procent av gravida frågor om våld i nära relationer.


Figur: Gravida som tillfrågats om våld i nära relation, andel i procent 2021
Källa: Graviditetsregistret

Frågor om våld

I hälso- och sjukvården finns det fortfarande brister i systematiken kring att fråga om våld. Det finns också brister i hur arbetet dokumenteras vilket försvårar uppföljning och utveckling. Under 2021 identifierades inom Region Västerbotten 287 kvinnor och 89 män med pågående eller tidigare utsatthet för våld. Statistiken bör inte tolkas som en beskrivning av hur många som drabbas utan snarare ge en lägesbild av hur hälso- och sjukvården fångar upp våldsutsatthet.


Figur: Kvinnor och män med pågående eller tidigare våldsutsatthet som identifierats inom hälso- och sjukvården, antal 2021
Källa: Regionens interna uppföljning

Rädsla för att gå ut

Rädsla för att bli utsatt för våld begränsar kvinnors liv i högre utsträckning än mäns. Av kvinnorna i Västerbotten anger 30 procent en rädsla för att gå ut jämfört med 7 procent av männen. 


Figur: Kvinnor och män, 16–84 år, som avstår från att gå ut ensam, andel i procent 2018
Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor

Mer könsuppdelad statistik

Här hittar du länkar till mer könsuppdelad statistik.

 

Vilka OJ!-indikatorer har din verksamhet?

För dig som jobbar inom Region Västerbotten finns möjlighet att ta del av illustrationerna inom OJ!-konceptet för att visa hur jämställdheten ser ut inom din verksamhet. Läs mer på intranätet.

Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se
Sara Pejok Strateg projektutveckling - RUS prioritering 1
E-post
sara.pejok@regionvasterbotten.se
Mobil
070-597 37 11