Västerbottenin kansaliset vähemistöt/ Nationella minoriteter i Västerbotten

Region Västerbotten on jatkuvasti töissä ette kehittää tukea kansalisile vähemistöile. Alla muutama esimerkki kuinka regiuuni työskentellee ja mitä tehhään.

Kielipakeetti – suomi ja saame

Region Västerbotten tarjoaa yhteistyössä vähemistöyhistyksitten kans ilmhaisia kielipakeettia vanheemile eli tulevile vanheemile. Ja sillä tavala eistävät lasten ja nuorten kielelistä ja kulttuurista identtiteettiä. Kielipakeetit on suomeks, saameks ja meänkielelä.

Kielipakeetti sisältää materiaalia jokka vahvistavat sinun lapsen kansalisia vähemistökieliä, esimerkiks satuja, loruja ja vebbiosotheita sivhuin missä on lissää sisältöä kansalisela vähemistökielelä.

Tillaa kielipakeetin

Tillaa kielipakeetti lähättämällä meili missä on sinun nimi, telefooninumero, osote ja toivottu kieli tänne: sprakpaket@regionvasterbotten.se 

Kielipakeetti lähätethään sitten suorhaan sulle kotia.

Jos sulla on kysymyksiä kuinka sie tillaat kielipakeetin sie saatat kans soittaa 090-785 70 04. 

Sinun tiot tulthaan ainuasthaan käythään ette lähättää kielipakeetin sulle ja sitten net poistethaan.

Lue lissää kuinka met käsittelemä sinun henkilötietoja (ruottiks)

Tukkee kielipaatia ja kulttuurisia aktiviteettia

Jos sie haluat suunitella ja alottaa kielipaatin eli muita kulttuurisia aktiviteettia sie saatat hakea biitraakia rekiuunista. Rekiuuni ottaa vasthaan hakemuksia jokka eistävät ruottinsuomalaisten, saamelaisten eli torniolaaksolaisten kieltä ja kulttuuria. Kun sie kirjotat hakemuksen seuraava pittää olla mukana:

  • Kukas hakkee
  • Mihinkäs biitraaki tullee menheen
  • Kuinkas toiminta tulthaan suorithaan
  • Toiminan bydjetti
  • Jos sie haet tukea muista instansista
  • Sinun allekirjotus

Lähätä sitten sinun hakemuksen tänne: regionen@regionvasterbotten.se. 

Kun sie olet meilanu sinun hakemuksen se diaariekirjotethaan ja viethään yhteisneuvonthaan sen kansalisen vähemistön kans ketä se koskee. Sitten se lähätethään liikuntarajotheitten ja yhteistyö komiteehan missä otethaan päätös. Jos sie olet saanu biitraakia sulta vaaithaan kirjalisen loppuraportin kun aktiviteetti eli prusjekti on lopetettu. Jos ei tule loppuraporttia sulta tulthaan vaatimhaan rahat takashiin.

Lue lissää kielipaatista (minoritet.se)

Tietojen kääntäminen

Informasjuuni jossa on suuri ylheinen kiinostus käänethään vähemistökielhiin ja sillä tavala tieto tullee käytettäväks niin monele kun maholista. Se saattaa esimerkiks koskea brosjyyritten informasjuunia, rekiuunin vebbisivua, anonsissa, informasjuunifilmissä eli lähätyksissä asuntoihin. Sivula 1177.se on tietoja terhveyvestä ja hoijosta käänettynä vähemistökielhiin.