Nationála unnitlogut/ Nationella minoriteter (Nordsamiska)

Iruoŧas lea láhka man namma lea “Láhka nationála unnitloguide ja unnitlog gielaide”, daid ulbmil lea nannet nationála unnitloguid rivttiid. Dás máhtát lohkat nationála unnitloguid ja unnitlog gielaid birra.

Jus galgá árvvoštallot nationála unnitlohkun Ruoŧas de ferte joavku ollášuhttit muhtin eavttuid. Joavkkus ferte leat čielga oktavuohta ja fámuhisvuođa sajádat servvodagas, oskkolaš, gielalaš dahje / ja kultvrralaš gullevašvuohta, miella ja dáhttu doalahit identitehtas ja historjjálaš dahje guhkes oktavuođat Ruoŧain. Nationála unnitlogut Ruoŧas leat juvddálaččat, romani chib, sámi, suoma ja meänkieli.

Lea olmmos ieš guhte mearrida jus gullá ovtta dáidda unnitloguide.

Vuođđusuodji

Buot nationála unnitlohkuin lea vuođđusuodju mii buktá mielddis Region Västerbotten galgá:

Dieđihit olbmuid nationála unnitloguid ja unnitlog gielaid birra.

  • Ovddidit ja suddje unnitlogu gielad.
  • Addit unnitloguide vejolašvuođa doalahit ja ovddidit sin kultuvrraid.
  • Dahkat vejolažžan ja erenoamážit ovddidit mánáid ovddideami kultuvrralaš identitehtas.
  • Addit nationála unnitloguide vejolašvuođa váikkuhit áššiide mat gullet sidjiide ja struktuvrralaččat ráđđehallat unnitloguiguin dáin áššiin.
  • Ráhkadit ulbmiliid ja njuolggadusaid regiovnna unnitlogupolitihkalaš bargguide.

Hálddahusguovlu

Region Västerbotten lea hálddahusguovlu sámi, meänkieli ja suoma gielaide. Dát buktá mielddis ahte sii guhte hupmet daid gielaid leat sierra rievttit. Jahkásaččat oažžu Region Västerbotten doarjaga stáhtas man ulbmil lea geavahuvvot barggus nannet dáid unnitloguid rivttiid.

  • Orruin lea riekti geavahit dáid gielaid njálmmálačča ja čálálačat go leat oktavuođain eisváldiigiuin ja oažžut njállmálaš vástádusa seammá gillii.
  • Region Västerbotten galgá bargat dan guvlui ahte sáhttá vástidit orruid dáiguin gielaiguin.

Eanet dieđut nationála unnitloguid ja unnitlogugielaid birra

Čoahkkinčállosat

Vai nationála unnitlgut galget beassat váikkuhit áššiin main sis leat beroštumit de ordne Region Västerbotten ráđđehallamiid unnitloguigiuin. Čoahkkinčállosat ráđđehallamiin lea almmuhuvvon Region Västerbottena webbáikkis. GDPR njuolggadusa dihte leat dat dahkkon ahte ii sáhte identfieret daid.

čoahkkinčállosat ráđđehallamiin (čoahkkinčállosat lea ruoŧagillii)