Nasjonaale unnebelåhkoeh Västerbottenisnie/ Nationella minoriteter i Västerbotten (Sydsamiska)

Region Västerbotten eejnegen barka dåarjoem dejtie nasjonaale unnebelåhkojde evtiedidh. Dan vuelelen leah naan vuesiehtimmieh mah vuesiehtieh guktie regione barka jïh maam dorje.

Gïelepaahke – soemengïele jïh saemiengïele

Guktie maanaj jïh noeri gïelen jïh kulturelle identiteeten evtiedimmieh evtiedidh Region Västerbotten faalehte gïelepaahkem namhtah eejhtegidie ovmessie unnebelåhkoesiebriej ektesne. Gïelepaahkh saemiengïelesne, soemengïelesne jïh meänkielisne gååvnesieh.

Gïelepaahken sisvege materijaalh mah dov maanan nasjonaale unnebelåhkoegïelem nænnoestieh, vuesiehtimmien gaavhtan vaajesh, dïejvesh jïh webbadressh sæjrojde gusnie vielie bïevnesh gååvnesieh dennie nasjonaale unnebelåhkoegïelesne.

Gïelepaahkem dængkodh

Gïelepaahkem dængkoeh jis mejlem seedth gusnie dov nommem, telefonnummerem, adressem jïh mij gïelide tjaalah: sprakpaket@regionvasterbotten.se 

Gïelepaahkem ryöktesth dutnjien seedtebe.

Jis dov naan gyhtjelassh guktie gïelepaahkem dængkoeh maahtah aaj 090-785 70 04 ringkedh.

Dov bïevnesh nuhtjebe gosse gïelepaahkem dutnjien seedtebe jïh dan mænngan mijjieh dejtie bïevnesidie sliejhtebe.

Lohkh vielie guktie dov persovnebïevnesh gïetedibie (sveerjengïelesne)

Gïelelaavkomem jïh kulturelle darjomh dåarjodh

Jis datne sïjhth gïelelaavkomem jallh jeatjah kulturelle darjomh soejkesjidh jïh aelkedh dejgujmie barkedh dellie datne maahtah dåarjoem regioneste ohtsedidh. Regione ohtsemh dåastohte mah gïelh jïh kultuvrh skreejrieh soemeladtjide, saemide jallh torneladtjide. Gosse datne ohtsemem tjaalah edtjh dejtie bïevnesh meatan vaeltedh:

  • Gie åhtsa
  • Mïsse edtja dåarjoem nuhtjedh
  • Guktie darjomem edtja tjïrrehtidh
  • Darjomen budsjehte
  • Jis dåarjoem mubpijste åhtsa
  • Dov vuelie-tjaalege

Seedth dov ohtsemem regionen@regionvasterbotten.se:n  gåajkoe.

Gosse datne dov ohtsemem seedteme daam diarijasse tjaalasåvva jïh ektieråårestallemisnie digkiedidh dejnie nasjonaale unnebelåhkojne. Mænngan ohtsemem seedtebe moenehtsasse funksjovneheaptojne jïh ektieråårestalleminie gusnie moenebe. Jis datne dåarjoem åådtjeme dellie tjoerh tjaaleldh reektestidh gosse darjome jallh prosjekte galhkeme. Jis ih reektesth dellie tjoerh beetnegidie bååstide maeksedh.

Lohkh vielie gïelelaavkomen bïjre (minoritet.se)

Bïevnesh jarkoestidh

Sïejhme bïevnesh unnebelåhkoegïelide jarkoestibie guktie jeenjemesh bïevnesh åadtjoeh. Dïhte lea vuesiehtimmien gaavhtan bïevnesh tjaaleginie, regionen webbsijjesne, annonsinie, bïevnesefilmine jallh tjaalegh gåetide. 117.se:sne bïevnesh gååvnesieh healsoen jïh hoksen bïjre unnebelåhkoegïelide jarkoestamme.