Värdeskapande innovation i partnerskap

De utmaningar som hälso- och sjukvården står inför innebär ökade vårdbehov med alltmer begränsade resurser att möta dessa behov. Värdet av de nya lösningar som tas fram, bl a innovativ teknologi, kommer inte alltid vården tillgodo på ett bra sätt. I morgondagens vård är ensam inte stark.

Därför arbetar Region Västerbotten med ”värdeskapande innovation i partnerskap”, ett koncept som handlar om att driva innovation i partnerskap med industrin, bortom traditionella kund-och leverantörsrelationer, och med andra offentliga aktörer, bortom typiska huvudmannagränser. Ett partnerskap som går ett steg längre än de samverkansmodeller vi känner till. Det handlar om att tillsammans hitta vägar som möjliggöra ett värdeskapande för patienter och invånare, medarbetare och kliniker, vården som helhet samt näringsliv och samhället i stort. Det handlar om att arbeta tillsammans mot en gemensam målbild som skapar mervärde. För detta krävs nytänk och innovation i dess bredaste bemärkelse – från innovativa produkter, tjänster och processer till innovativa organisationer och system.

Se en kort film om Region Västerbottens partnerskap med företaget Getinge och varför detta arbete är viktigt för Sverige och svensk hälso- och sjukvård här.

 

Arbetet tar sin utgångpunkt i den resa som startade i tidigare landstinget år 2015, och innovationsbolaget VLL Innovation AB. Under de tre år som innovationsbolaget bedrev verksamhet formades värdeskapande innovation i partnerskap och från 1 januari 2019 är arbetet en integrerad del i Region Västerbottens FOU-stab och dess innovationsenhet. Värdeskapande innovation i partnerskap sker direkt i vårdens vardag, primärt på Västerbottens innovationskliniker: Medicinsk akutvårdsavdelning (Mava), Tandvårdskliniken Idun, Bjurholms Hälsocentral. Läs mer om innovationsklinikerna här: Innovationskliniker

Se en kort film om Västerbottens resa på tema värdeskapande innovation i partnerskap här, i samarbete med AbbVie, Philips och Roche Diagnostics.

 

Elham Pourazar Strateg Innovation och partnerskap, FOU-staben
E-post
Elham.Pourazar@regionvasterbotten.se
Mobil
073-061 51 61
Örjan Norberg Enhetschef Innovation och forskningsanslag
E-post
orjan.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 18 68