Stärkt samarbete mellan region och kommun ska främja bättre hälsa, vård och omsorg för invånarna

Under hösten 2019 har dialog mellan Region Västerbotten och Umeå Kommun förts i syfte att upprätta tätare samarbete kring framtidens integrerade hälsa, vård och omsorg. Idag undertecknar organisationerna ett innovationspartnerskap för att tillsammans identifiera utmaningar och arbeta mot gemensamma mål – för invånarens bästa.

Regionen och kommunen har ett gemensamt ansvar för att invånarna har tillgång till bästa möjliga hälsa, vård och omsorg, både idag och i framtiden. Inom ett flertal områden sträcker sig invånarens behov över organisationsgränserna och utfallet är i många fall beroende av hur väl samarbetet mellan region och kommun fungerar. Det kan exempelvis gälla att möta behoven hos de multisjuka äldre, samarbeta för stärkt psykisk hälsa bland barn och unga, samt de mer förebyggande insatserna för en frisk befolkning.

– Vi måste flytta fokus från diagnoser och institutioner med avgränsade ansvar och istället fokusera på en integrerad ansats som utgår från invånarens behov, där flera samhällsaktörer tar ett gemensamt ansvar för att lyckas med helheten, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Umeå kommun.

Han får medhåll från Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande och regionråd i Region Västerbotten:

– Innovationspartnerskapet ska stimulera region och kommun till nya sätt att samarbeta, bortom huvudmannagränserna. Det kan handla om nya strukturer och processer som underlättar samarbetet i den dagliga verksamheten men är också ett sätt att stresstesta regelverk, uppdrag och riktlinjer som idag hindrar ett ändamålsenligt utförande. Syftet är att generera bättre hälsa, vård och omsorg för invånaren och ett mer effektivt nyttjande av våra samlade resurser. I slutändan handlar det om samma invånare. Här har vi ett gemensamt ansvar att få det att fungera så bra som möjligt.

Idag, måndag, signeras avtalet av de båda organisationerna. Nästa steg efter signering är att region och kommun gemensamt identifierar utmaningar och prioriterade satsningar, och utifrån gemensamma mål initierar de första innovationspartnerskapen för framtidens integrerade hälsa, vård och omsorg.  

Tillbaka till nyhetslistan