Tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedel

Sveriges regioner verkar för att invånarna ska ha bästa möjliga förutsättningar till ett liv i god hälsa, idag och i framtiden. För patienter som lever med sällsynta och svåra sjukdomar har det fram tills idag funnits få tillgängliga effektiva behandlingsalternativ.

Tillsammans för tillgängliggörande

Nya behandlingsmöjligheter utvecklas som ett resultat av framgångsrik forskning, vetenskapliga framsteg och ständig utveckling inom vården. Samtidigt står Sverige inför stora utmaningar när det gäller ett långsiktigt hållbart tillgängliggörande av nya behandlingsmetoder – hela vägen från forskning till patient. 

Mot bakgrund av detta verkar Region Västerbotten aktivt för ett ökat tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter med sällsynta och svåra sjukdomar, på ett sätt som bidrar till evidensgenerering och som är långsiktigt hållbart för hälso- och sjukvården. I arbetet ingår också att verka för policyutveckling och systemförändring genom nationell samverkan med andra regioner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), statliga myndigheter, akademi, företag, patientföreträdare och andra relevanta intressenter.

Arbetet sker inom ramen för ett politiskt uppdrag som Hälso- och sjukvårdsnämnden antog i oktober 2020. Det bidrar också till Sveriges ambitioner som life science-nation.

Region Västerbotten lanserar vitbok om tillgängliggörande av innovativa läkemedel

Den 28 februari 2021, på sällsynta sjukdomars dag, lanserade Region Västerbotten en vitbok som lyfter regionens idéer och ambitioner kring att göra nya läkemedelsbehandlingar tillgängliga i Sverige.

Vitboken utgår primärt från ett implementerings- och betalarperspektiv men antar ett helhetsperspektiv på frågan om tillgängliggörande – från tidig forskning, kliniska studier och marknadsgodkännande till den nationella processen för införande hela vägen till patient, på ett sätt som är långsiktigt hållbart för svensk hälso- och sjukvård.  

I vitboken presenteras fem rekommendationsområden samt ett koncept för Sverige att sänka trösklarna för tidig implementering av de nya innovativa läkemedelsbehandlingarna. Den är ett sätt att öppna upp för framåtsyftande dialog, samverkan och konkret handling inom ett område som är en framtidsfråga för svensk hälso- och sjukvård. Konceptet REAL WORLD LAB formulerar idéer om hur Sverige kan inta position som implementeringsnation, och testa och utvärdera effekt, säkerhet och kostnadseffektivitet av de nya terapierna samtidigt som evidens genereras och kunskap byggs från läkemedelsanvändning i den kliniska vardagen.

Region Västerbotten dialog med andra regioner, statliga myndigheter, läkemedelsföretag, patientföreträdare, akademi och andra nyckelaktörer och intressenter som delar denna ambition och målsättning och som tillsammans med regionen vill arbeta för att stärka förutsättningarna för långsiktigt hållbart tillgängliggörande av de nya avancerade terapierna och innovativa läkemedlen för patienter som lever med sällsynta och svåra sjukdomar i Sverige.

Läs hela vitboken: VITBOKEN PDF 

Läs kortversionen av vitboken: VITBOK KORT PDF 

Läs den engelska kortversionen av vitboken: WHITE PAPER PDF

Se Region Västerbottens filmer och seminarium på temat Tillsammans för tillgängliggörande:

  • Film Tillsammans för tillgängliggörande (Region Västerbotten, augusti 2020). Medverkande: Anna-Lena Danielsson, Region Västerbotten; Kenneth Lång, FAMY Norrbotten

Tillsammans för tillgängliggörande av avancerade terapier - YouTube

  • Film Vitboken kort (Region Västerbotten, juni 2021). Medverkande: Anna-Lena Danielsson och Brita Winsa, Region Västerbotten; Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Region Västerbottens vitbok om tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedel - YouTube

  • Film Vitboken lång (Region Västerbotten, juni 2021): VIA LÄNK (KOMMER SNART)
  • Panelsamtal Folkhälsodalen, augusti 2020. Medverkande: Anna-Lena Danielsson och Elham Pourazar, Region Västerbotten; Kenneth Lång, FAMY Norrbotten; Jonas Claesson, Region Örebro län; Dag Larsson, LIF; Jenni Nordborg, Regeringskansliet https://www.folkhalsodalen.se/play/tillgangliggorande-av-avancerade-terapier-och-innovativa-lakemedelsbehandlingar-for-patienter
  • Webbinarium Framtidens system för läkemedel (Region Västerbotten och Sveriges Kommuner och Regioner, juni 2021): VIA 6 DELLÄNKAR
    • RV & SKR webbinarium 2021: Del 1. Inledning och SKR:s positionspapper om läkemedel

Medverkande: Elham Pourazar, Region Västerbotten; Mikael Svensson, SKR.

RV & SKR webbinarium 2021: Del 1. Inledning och SKR:s positionspapper om läkemedel - YouTube

  • RV & SKR webbinarium 2021: Del 2. Västerbottens vitbok Tillsammans för tillgängliggörande

Medverkande: Elham Pourazar och Örjan Norberg, Region Västerbotten.

RV & SKR webbinarium 2021: Del 2. Västerbottens vitbok Tillsammans för tillgängliggörande - YouTube

 

 

Elham Pourazar Strateg Innovation och partnerskap, FOU-staben
E-post
Elham.Pourazar@regionvasterbotten.se
Mobil
073-061 51 61
Örjan Norberg Enhetschef Innovation och forskningsanslag
E-post
orjan.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 18 68