Samlat informationsmaterial

Här hittar du mer information om Region Västerbottens arbete med värdeskapande innovation i partnerskap, i kronologisk ordning.

2015 beslutades det med politisk enighet i dåvarande Västerbottens läns landsting att Västerbotten skulle arbeta mer aktivt för att bli en aktiv och innovativ samarbetspartner, med fokus på innovation och partnerskap mellan vård och industri. Här en kort film om hur det hela började och åren med innovationsbolaget VLL Innovation AB, i samarbete med AbbVie, Roche Diagnostics och Philips.

Samarbetet med Phillips var år 2015 startskottet för Västerbottens arbete med innovation i partnerskap. Det resulterade i en renovering av en sedermera prisbelönt psykiatriavdelning där senaste tekniken kring ljud, ljus och design testades och utvärderades. De positiva effekterna som uppmätts sedan projektet skalas nu upp i den nybyggnation av ”nya psykiatrihuset” som pågår, där fyra allmänpsykiatriska vårdavdelningar, en rättspsykiatrisk vårdavdelning samt barn- och ungdomspsykiatri kommer bedriva verksamhet. Ett lyckat exempel på hur strukturerad utveckling, test, utvärdering och faktiskt nyttiggörande i partnerskap med industrin bidrar till värde i vården – i större skala och på lång sikt. Se film om samarbetet med Phillips här:  

 

Samarbetet med industrin fortsatta och under 2016 initierades gemensamma projekt med AbbVie och Roche. Fokus i dessa partnerskap var primärt i nytänk kring risk- och värdedelningsmodeller som skapar incitament för vård och industri att ta gemensamt ansvar för nyttiggörande i införandet av nya lösningar. Detta resulterade i en första principmodell av hur värde – nytta i relation till kostnad – kan definieras, mätas och fördelas. Detta följdes av en faktisk värdetransferering från vård till bolag. Se exempel på vad samarbetet med Roche skapade för värden, för patienter, vård och industri. Då detta utgör ett exempel på partnerskap med delad risk, ansvar och värde där ”första kronan flyttades” i praktiken är det för hälso- och sjukvården i Sverige också ett viktigt steg mot nya samverkansformer och värdefokuserade affärsmodeller som fungerar.

 

 

2017 blev Västerbotten Sveriges första innovationsmotor i hälso- och sjukvården och beviljades stöd från det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, genom det nationella projektet innovationsmotorer, med finansiering bl a från Vinnova. Det blev startskottet på utvecklingen av konceptet innovationskliniker, där värdeskapande innovation i partnerskap sker direkt i vårdens vardag. Som utveckling-, test- och utvärderingsmiljö för nya innovativa produkter, tjänster, processer samt organisation- och systeminnovation etablerades de tre första innovationsklinikerna i Västerbotten. Här finns två filmer som beskriver såväl behov som visioner som finns hos Innovationsklinikerna Mava och Idun.

 

 

2017 fick dåvarande Västerbottens läns landsting ett nationellt uppdrag från f.d. Expertrådet för Life Science att utreda hinder som står i vägen för innovation och innovationsmottaglighet och nya sätt att samverka mellan vård och industri. Arbetet reflekterade de lärdomar som Västerbotten dragit de första åren i VLL Innovation AB men hade även sitt ursprung i aktuell systemforskning. Detta arbete resulterade i två rapporter som utvecklades i samarbete med stiftelsen Leading Health Care, med finansiering från Vinnova. Region Västerbotten arbetar löpande med att identifiera fler hinder och söka nya sätt att adressera de utmaningar som uppstår i arbetet med värdeskapande innovation i partnerskap. Sedan avslutat arbete våren 2018 har sammanställningen utökats i såväl omfattning som detalj. Rapporterna bör därmed läsas med detta i åtanke.

Läs förstudierapporten Värdeskapande innovation i partnerskap: En hindersammanställning gällande innovationsmottaglighet och förutsättningar för värdeskapande partnerskap i hälso- och sjukvård.

Läs förslag om nationellt initiativ Initiativ för värdeskapande innovation i partnerskap – en plan för långsiktig systemtransformation i svensk hälsosektor.

2018 konsoliderades lärdomar från testverksamheten som skedde i innovationsbolaget VLL Innovation AB och verksamheten förberedde sig på ”in-knoppning” i Region Västerbotten, från och med 1 januari 2019 bedrivs verksamheten som en del av FOU-stabens innovationsenhet. I RISE podd Spinnovation, avsnitt 48, lyftes värdeskapande innovation i partnerskap och innovationskliniker som ett framgångsrecept för hälso- och sjukvården.
Lyssna här: http://spinnovation.se/podcast/48-innovationskliniker-framgangsreceptet-for-innovation-genom-partnerskap-inom-vard-och-halsa/  
Medverkar gör Elham Pourazar, Region Västerbotten tillsammans med Peter Sandberg, RISE.

2018 inledde Västerbotten ett partnerskap med Getinge, för test och utvärdering av en existerande lösning på innovationskliniken Mava (medicinsk akutvårdsavdelning). Det utgör en av Getinges tre första globala piloter för hur företaget kan arbeta med värdeskapande partnerskap, och är samtidigt den första partnerskapssatsningen då Västerbotten tar ett helhetsgrepp i genomförandet. Målet är att utforska hur värde kan skapas med gemensam risk och gemensamt ansvar, hur värde kan mätas och fördelas, och hur nya affärsmodeller som bygger på just värde och partnerskap kan komma att se ut. Här finns två filmer som belyser centrala delar i detta partnerskap med Getinge.

Medverkande: Jonas Claesson och Elham Pourazar, Region Västerbotten. 

Medverkande: Jonas Claesson, Region Västerbotten; Magnus Back, Getinge Norden; Jenni Nordborg, Regeringens life science-kontor.

2019 arrangerade Region Västerbotten och Getinge ett gemensamt seminarium på tema partnerskap, i Almedalen. Seminariet presenterade såväl visionen med värdeskapande innovation i partnerskap och vad det innebär, samt konkreta exempel från den satsning som bedrivs på innovationskliniken Mava. Myter kring juridiken och dess tillämpning diskuterades och vikten av nya samverkansformer för såväl patienter och invånare, medarbetare och kliniker, vården som organisation, näringsliv samt samhället i stort lyftes. Missade du seminariet eller vill du friska upp minnet? Här kan du se Region Västerbotten och Getinges seminarium från Almedalen 2019, uppdelat i tre delar.

  1. Värdeskapande partnerskap mellan vård och industri

Medverkande: Jonas Claesson, Region Västerbotten; Magnus Back, Getinge Norden; Jonas Andersson, Västra Götalandsregionen.
Moderator: Elham Pourazar, Region Västerbotten.

  1. Myterna kring juridiken om partnerskap mellan vård och industri 

Medverkande: Peter Högström och Olof Hallberg, Cirio.
Moderator: Elham Pourazar, Region Västerbotten.

  1. Vad betyder partnerskap för svensk hälso- och sjukvård och Sverige 

Medverkande: Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech; Fredrik Lennartsson, SKL; Jenni Nordborg, Regeringens Life Science-kontor.
Moderator: Elham Pourazar, Region Västerbotten. 

Hösten 2019 fortsätter arbetet i samma takt. Håll utkik för mer information!