Normkritisk vandring

Att ha ett normkritiskt perspektiv innebär att rikta blicken mot normer kring exempelvis kön, hudfärg, funktion, ålder, könsidentitet, sexuell identitet, klass, religion med mera. Genom att sätta fokus på normer kan vi få syn på strukturer och tankesätt som begränsar och skapar ojämlikhet, vilket möjliggör ett aktivt arbete för förändring.

Foto: Klas Sjöberg

Syftet är att skapa förståelse för normkritiska perspektiv i relation till hälso- och sjukvården och den egna arbetsplatsen. Den normkritiska vandringen kan göras som en del av pågående arbete som arbetsmiljöarbete, hbtq-diplomering, arbete mot rasism och annat jämställdhets- och jämlikhetsarbete eller som en fristående aktivitet.  

Just nu finns material för en normkritisk vandring av Norrlands universitetssjukhus. Motsvarande material kommer att tas fram för Skellefteå lassarett och Lycksele lassarett.

Maria Stefansson Hälsoutvecklare
E-post
maria.stefansson@regionvasterbotten.se