Regional könsuppdelad statistik

I statistikboken "På tal om kvinnor och män i Västerbotten" hittar du regional könsuppdelad statistik från olika delar av samhället. Statistikboken har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten och är en del i uppföljningen av länsstrategin ”Ett jämställt Västerbotten 2023-2030”.

Foto: Matilda Hall på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten

Könsuppdelad statistik är en bra utgångspunkt för att synliggöra skillnader
och likheter mellan kvinnors och mäns villkor i samhället. Ojämställdhet
uppstår, ofta omedvetet, i våra dagliga interaktioner, möten, arbetsuppgifter
och beslut. Jämställdhetsperspektivet behöver genomsyra alla
politikområden och verksamheter i syfte för ett ständigt lärande och till
grund för förändringar och utveckling.

Den här statistikboken ger dig en nulägesbeskrivning med aktuell könsuppdelad
statistik från olika delar av samhället. Vi kan konstatera att vårt
län fortfarande har skillnader i livsförutsättningar mellan kvinnor och
män. Det finns strukturella skillnader när det gäller bland annat makt
och inflytande, utbildning, förvärvsarbete och företagande, ekonomi,
obetalt hem- och omsorgsarbete, våldsutsatthet och hälsa.

Använd denna bok som ett underlag till könskonsekvensbeskrivningar och
jämställdhetsanalyser, i syfte att skapa fler åtgärder som leder till ökad
jämställdhet i vårt län. Vår förhoppning är att de fakta som presenteras
i boken kan användas som en grund för att förstå nuläget och skapa
förutsättningar för att se jämställdhetens potential i att bidra till att lösa
de samhällsutmaningar och den samhällsomvandling vi står inför idag.

Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se