Uppsats – “I think it’s more women on buses but I haven’t thought about why”

Att män inte reser lika hållbart som kvinnor i genomsnitt innebär att det finns en potential att öka de hållbara färdsättens andel av mäns resande, och att därigenom öka de hållbara färdsätten andel av invånarnas resande överlag. 

Därför är det viktigt att omforma kollektivtrafiksystemet så, att det är attraktivt för både män och kvinnor. För att omforma systemet, är det i sin tur viktigt att förstå de underliggande orsakerna till skillnaderna mellan mäns och kvinnors attityder och resebeteende.

Josefine Wigström skrivit sin magisteruppsats vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk historia i samarbete med Region Västerbotten, kollektivtrafikmyndigheten. Hon har genom intervjuer tagit reda på om, och på vilket sätt, genusfrågor och jämställdhet behöver beaktas för att utveckla kollektivtrafiksystemet. Josefine har särskilt studerat skillnaderna mellan mäns och kvinnors uppfattningar och beteende under intervjuerna och intervjuerna har visat att det finns tendenser till ojämställdhet i Västerbottens kollektivtrafiksystem. Wigström pekar ut ett viktigt utvecklingsområde: att fler behöver kunna trivas och utnyttja tiden ombord väl. Vi behöver fokusera mer på resenärerna och olika människors preferenser och behov, för att tiden ombord ska kännas värdefull, väl utnyttjad och bekväm för så många som möjligt. Ett sätt är att jobba med utformningen av bussinteriören så, att det finns plats exempelvis för både produktivt arbete och för vila och ro. Det är inte okomplicerat, och kanske enklare på region- än på stadsbussar, men kollektivtrafiken behöver göras roligare, intressantare och mer tillfredställande för fler, för att kunna konkurrera med de mindre hållbara alternativen.

Heidi Törnberg Chef Kollektivtrafikmyndigheten
E-post
heidi.thornberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070 516 57 35