Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Kontakt
Lyssna

Regional Kultur

Region Västerbotten ska som regionalt organ utveckla och stimulera kulturaktiviteter som bedrivs i kommunerna, av organisationslivet, av regionala kulturverksamheter och det fria kulturlivet. Arbetet utförs genom aktivt ägande i bolag, verksamheter och projekt i egen regi, bidrag till organisationer, medfinansiering av projekt samt deltagande i nätverk och processer. Arbetet sker i samverkan med aktörer i och utanför länet, både nationellt och internationellt.

Region Västerbottens övergripande kulturpolitiska mål är att alla invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalité och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur, samt har likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka i samhällslivet. Kulturpolitiken bedrivs utifrån ett synsätt baserat på kulturens grundläggande egenvärde och den konstnärliga friheten. Kulturen ska vara fri, dynamisk och ifrågasättande. Kulturella värden, det vill säga estetiska, andliga, sociala, historiska och symboliska värden, liksom mångfald, är viktiga för samhällsutvecklingen. Dessa värden är också viktiga för individers personliga utveckling och de bidrar till goda förutsättningar för både hälsa, livsmiljö, regional tillväxt och demokratisk utveckling. Goda och jämlika möjligheter att utveckla kreativitet och engagemang har många positiva effekter på samhället och dess utveckling.

Region Västerbotten har följande fyra kulturpolitiska mål för perioden 2016–2019:

främja utvecklingen av en tillgänglig och jämlik kulturell infrastruktur i regionen

främja barn och ungas delaktighet och inflytande i utvecklingen av kulturlivet

främja förbättrade villkor för professionella kulturskapare och ett utbud som kännetecknas av kvalitet, mångfald och förnyelse

främja kultur och kulturarv som drivkraft för regionens utveckling och attraktivitet

 

Uppdaterad 27 februari, 2018 kl 11:30 av Linn Edlund