Trio

Vill du/ni som ungdom, ungdomsförening eller ungdomsarrangör genomföra ett kulturarrangemang eller en kulturidé och samtidigt stärka kontaktytor kring ung kultur i länet, då kan TRIO vara något för dig/er.

Trio är ett stöd som går att söka för att genomföra kulturarrangemang eller kulturidéer som bygger på samverkan mellan ungdomar, kulturproducenter eller kulturkonsulenter. Syftet med Trio är att genom samverkan öka kontaktytorna kring kultur i länet.

Vem/vilka kan ansöka om bidrag?

Ungdom (eller ungdomar, ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer osv) tillsammans med en ideell organisation, kommunal verksamhet eller studieförbund (Juridisk person) som blir också ytterst ansvariga för projektet och finansiell mottagare av bidraget (projektägare).

Prioriterade områden

Nya idéer och nya arrangemang som ökar samverkan kring ung kultur i länet.

Ansökningar från aktörer om redan erhållit stöd under 2023 kommer inte att prioriteras.

Vad kan organisationen ansöka om?

Kostnader för till exempel: arvode till externa och professionella medverkanden/projektledare inklusive reseersättning, material- och lokalkostnader m.m.

Riktlinjer för att ansöka om stödet

Bidraget kan sökas under förutsättning att ungdomar finns med aktivt, inte bara som publik/deltagare/medlemmar.

För att söka ungdomsbidraget Trio krävs följande:

  1. Ny idé/nytt arrangemang.
  2. Ungdom (eller ungdomar, ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer osv).
  3. Regional kulturkonsulent/etablerad kulturproducent (kulturbolag/teatrar/festivaler etc.).

Som konsulent/kulturproducent förutsätter även en egen ekonomisk insats. Idéer som är tänkta att löpa över mer än ett år måste på sikt finansieras genom regional kulturproducent/konsulent/festivals ordinarie verksamhet. Arrangemanget måste äga rum i Västerbottens län. Mini/max belopp att söka är 5 000/ 75 000 kronor.

Ungdomsbidraget Trio ges inte till:

  • Inköp av utrustning/investeringar.

Ansökan

Möjlighet finns att löpande söka bidrag under året.

Bidraget måste sökas tillsammans med en ideell organisation, kommunal verksamhet eller studieförbund (Juridisk Person). Dessa blir också ytterst ansvariga för projektet och finansiell mottagare av bidraget (projektägare).

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilken verksamhet som planeras att genomföras inom ramen för bidraget samt svar på de frågor som ställs i ansökningsformuläret- Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budget. Fyll gärna i ansökan via Adobe Reader, där det är möjligt med digital signering via funktionen sign.

Ansökan skickas till: regionen@regionvasterbotten.se

Ange i mejlets ämnesrad: Ansökan Trio 2023 [Ansökande ungdomsorg/förening/rep, arrangemangets namn] RUN 13-2023

Ansökningsblanketten hittar du längst ned på sidan.

Bedömning

Ansökningarna handläggs inom Kulturenheten.

För att vara aktuell för bedömning behöver de generella kraven (som du hittar på sidan barn och ungdomsverksamhet) och särskilda villkoren (det som står på denna sida) vara uppfyllda. Prioritering sker därefter utifrån följande grunder (beskrivs i ansökan):

  • hur ser samarbetet ut?
  • hur är barn och ungdomar delaktiga?
  • vilka jämlikhetsperspektiv (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) har tagits i beaktan?

Beslut om beviljade eller inte beviljade bidrag skickas till sökanden.

När betalas bidraget ut?

Beslut om beviljade medel tas löpande. Bidraget betalas ut efter rekvisition (förfrågan eller redovisning).

Redovisning

Redovisning av ett Trio projekt som beviljats medel ska lämnas in till Region Västerbotten senast tre månader efter genomfört projekt.

Redovisningen skickas till:
regionen@regionvasterbotten.se

Ange i mejlets ämnesrad:

Redovisning Trio 2023 [Ansökande ungdomsorg/förening/rep, arrangemangets namn] RUN 13-2023.

Redovisningsblanketten hittar du längst ned på sidan.

Har du frågor om stödet?

Tveka inte att höra av dig om du har en fråga om något av stöden eller har en fråga om hur du ansöker.

Mejl: kultur@regionvasterbotten.se

 

Regional kultur
E-post
kultur@regionvasterbotten.se