TRIO

Ansökningsperiod 2024 

Stängd för ansökningar.

Bidragets syfte

Genom samverkan genomföra projekt eller insatser för att öka kontaktytorna kring ung kultur i länet. Trio bygger på en ny idé som genomförs i samverkan mellan ungdomar och en ideell organisation i samarbete med kulturkonsulenter, kulturproducenter m.fl.

Bidragets konstruktion och fördelning

För att söka ungdomsbidraget Trio krävs följande:

 • Ny idé/nytt arrangemang
 • Ungdom (eller ungdomar, ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer osv) i samverkan med en ideell organisation som blir ansvarig för projektet och finansiell mottagare av bidraget (projektägare).
 • Samarbete med kulturkonsulent, kulturproducent och fler ideella organisationer

Bidraget kan sökas under förutsättning att unga finns med aktivt, inte bara som publik/deltagare/medlemmar.

 • Arrangemanget måste äga rum i Västerbottens län.
 • Projektet ska vara alkohol- och drogfritt.

Regionala utvecklingsnämnden fastställer årligen den totala budgetramen för bidraget. Summan som går att söka fastställs av den regionala kulturverksamheten.

Vem/vilka kan ansöka om bidrag?

Ungdom (eller ungdomar, ungdomsföreningar, ungdomsorganisationer osv) i samverkan med en ideell organisation som är bosatt respektive verksam i Västerbottens län. Organisationen blir ansvarig för projektet och finansiell mottagare av bidraget (projektägare).

Samarbetspartners till projektet kan vara kulturkonsulent, ideell organisation och andra kulturproducenter såsom kulturbolag, teatrar, festivaler eller liknande.

Bidrag ges ej till en organisation som är under utredning av kronofogdemyndigheten eller andra rättsvårdande myndigheter.

Prioriterade områden

Nya idéer och nya arrangemang som ökar samverkan kring ung kultur i länet.

Vad kan organisationen ansöka om?

Kostnader för till exempel: material, lokal, resor, arvoden till externa och professionella medverkanden med mera.

Ungdomsbidraget Trio ges inte till

 • inköp av utrustning (t.ex. teknikutrustning)
 • biljettinträden till andra arrangemang

Bedömning

För att vara aktuell för bedömning behöver de generella kraven och särskilda villkoren vara uppfyllda. Prioritering sker därefter utifrån följande grunder (beskrivs i ansökan):

 • hur ser samarbetet ut?
 • hur är barn och unga delaktiga?

Region Västerbotten ska som regional aktör

 • verka för en jämn fördelning av aktiviteter över hela länet
 • säkerställa att beviljade projekt/arrangemang bidrar till målskrivningarna i kulturplanen

Organisation som beviljats medel inom ramen för Trio under året prioriteras ej.

Ansökningarna handläggs inom Regional kulturverksamhet. Beslut om beviljade eller inte beviljade medel skickas till sökanden.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut efter inkommen redovisning. Vid behov finns möjlighet till förskottsutbetalning.

Bidraget ska användas under det år som ansökan avser. I dialog med Region Västerbotten kan bidraget användas efter bidragsåret.

Observera. Inga utbetalningar görs under perioden 1 juli till 7 augusti.

Ansökan

Stängd för ansökningar 

Redovisning

Ifylld redovisningsblankett ska lämnas till Region Västerbotten senast tre månader efter genomfört projekt.

Regional kultur
E-post
kultur@regionvasterbotten.se